Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Изјава за заштита на податоци на фејсбук-страната / Datenschutzerklärung zur Facebook-Seite

05.05.2022 - Artikel

Тука ќе најдете информации за заштита на податоци при посета на нашата фејсбук-страна.
Hier finden Sie Informationen zum Datenschutz beim Besuch unserer Facebook-Seite.

Оператор на фејсбук-страната

Германска амбасада Скопје
Леринска бр. 59
1000 Скопје
Koнтакт

Податоци за фејсбук-страната

За информациите што ги нуди, Амбасадата ги користи услугите на Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Даблин 2, Ирска, која управува со платформата фејcбук.

Амбасадата Ви укажува дека оваа фејсбук-страна и нејзините функции ги користите на сопствена одговорност. Ова особено важи за користењето на интерактивните функции (на пр. коментари, споделување, оценки).

Правна основа за обработка на податоци

Правна основа за обработка на податоците по интеракцијата со содржините на фејсбук-страната на фанови на Амбасадата од корисниците претставуваат чл. 6 став 1 лит. е од Европската уредба за заштита на податоци (DSGVO) во врска со чл. 3 од Сојузниот закон за заштита на податоци (BDSG) како и доколку постои согласност од корисниците согласно чл. 6 став 1 лит. а од Европската уредба за заштита на податоците. 

Цели на обработка на податоците

Фејсбук-страната на Амбасадата е потребна за информирање за Сојузна Република Германија во странство. Кога ја посетувате страната, Вашите податоци се обработуваат за таа цел.

Притоа, станува збор за обработка на податоци од јавен интерес согласно чл. 6 став 1 лит. e DSGVO. Согласно § 1 став 2 четврта алинеја од Законот за дипломатска служба (GAD) дел од задачите на дипломатската служба е да се информира за Сојузна Република Германија во странство. Дипломатската служба се состои од Германското министерство за надворешни работи (Централата) и амбасадите (§ 2 GAD). Амбасадите информираат на своите фејсбук-страни за Сојузна Република Германија.

Статистичките истражувања покажуваат дека користењето на медиумите како и однесувањето со информациите се менува ширум светот.  Сè повеќе луѓе сè помалку се информираат за секојдневните случувања преку „класичните“ информативни канали како дневен весник или телевизиски канали. Многу повеќе за информирање се користат медиумите, кои агираат исклучиво или барем делумно на интернет, пред сè, платформите за социјални медиуми. Со својата работа  во сферата односи со јавност, Амбасадата меѓу другото, ја следи целта, да допре до што повеќе групи од населението и да информира во рамките на законските овластувања.

Германското министерство за надворешни работи и неговите претставништа во странство користат фејсбук покрај останатите суштински медиумски канали. Повеќе информации за нашата понуда ќе најдете тука.  

Обработка на лични податоци од Мета

Кога ќе ја посетите оваа фејсбук-страна, Мета ја добива Вашата IP-адреса како и други информации, кои ги има во форма на колачиња на Вашиот компјутер. Овие информации се користат, за Амбасадата како оператор на фејсбук-страните да добие анонимни статистички информации за користењето на фејсбук-страната. Подетални информации за ова Фејсбук дава на располагање на следниот линк: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Податоците што се собрани за Вас во овој контекст ќе бидат обработени од Meta Platforms Ireland Ltd. Притоа, во даден случај ќе бидат пренесени во земји надвор од Европската Унија. Кои информации ги добива Мета и како тие се употребуваат, Мета опишува во директивите за користење на податоци. Таму исто така ќе најдете информации за можностите за контакт со Мета како и за можностите за поставување на огласи за реклами. Регулативите за користење на податоци ќе ги најдете на следниот линк: www.facebook.com/privacy/center. Целосните регулативи за податоци од фејсбук ќе ги најдете овде: https://www.facebook.com/policy.php 

Кога ќе пристапите на некоја фејсбук страна, IP-адресата што е доделена на Вашиот краен уред ќе биде доставена до Мета. Според информацијата на Мета, оваа IP-адреса ќе биде анонимизирана. Освен тоа, Мета чува информации за крајните уреди на своите корисници (на пр. во рамките на функцијата „известување за пријавување“); во даден случај, за Мета со тоа постои можност за подредување на IP-адреси кон поединечните корисници.

Ако актуелно сте пријавени како корисник кај фејсбук, на Вашиот краен уред се наоѓа колач со вашиот знак на фејсбук. На овој начин Мета е во состојба да види дали сте ја посетиле оваа страна и како сте ја користеле. Ова се однесува и за сите други фејсбук-страни. Преку фејсбук-копчињата врзани со веб-страните Мета е во можност, да има увид во Вашите посети на овие веб-страни и да ги подреди на Вашиот фејсбук-профил. Врз основа на овие податоци може да се направат содржини или реклама прилагодени на Вас.

Ако сакате да го избегнете ова, би требало да се одјавите кај фејсбук т.е. да ја деактивирате функцијата „остани најавен“, да ги избришете колачињата што се наоѓаат на Вашиот уред, да го затворите Вашиот истражувач и да го стартувате одново. На овој начин ќе бидат избришани фејсбук-информации за кои може непосредно да бидете идентификувани. Со тоа може да ја користите фејсбук-страната на фанови, без вашиот фејсбук-код да биде видлив. Доколку имате пристап до интерактивните функции на страната (ми се допаѓа, коментирање, споделување, вести итн.), ќе се појави фејсбук маска за најава. По секое пријавување Вие сте одново препознатливи за фејсбук како корисник. Информации за тоа како може да ги управувате или избришете информациите што се собираат за Вас, може да најдете на следните фејсбук страни за поддршка: www.facebook.com/privacy/center

Според сопствените податоци, Мета чува податоци до моментот кога веќе нема потреба од нив за да се пристапни услуги и фејсбук-производи или се додека не се избрише сметката на корисникот, зависи од тоа што прво ќе се случи. Тоа зависи од околностите од поединечниот случај, особено од типот на податоците, зошто се чуваат и обработуваат податоците, како и од релевантните правни и операторски потреби за чување. Повеќе информации за снимањето на податоците ќе најдете овде: www.facebook.com/privacy/center

Facebook Insights

Мета во нејзините  т.н. Insights обработува низа на лични податоци од посетителите на страните за сопствени цели. Таа обработка тече независно од тоа дали посетителите на страните се најавени на платформата фејсбук или не и дали посетителите на страната се членови на мрежата на фејсбук.

И корисници што посетуваат фејсбук страни, а не се регистрирани т.е. пријавени на фејсбук, имаат можност со помош на банер-колачиња поставени од фејсбук да влијаат на обемот на обработката на податоците. Подетални информации за колачињата на фејсбук ќе најдете на: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Кај Insights страните станува збор за резимирани статистики, кои се создадени врз основа на одредени „настани“, за кои се води протокол од мета-сервери, кога лицата имаат интеракција со некои страни или со содржини што се поврзани со нив. Самите оператори на страните немаат пристап до личните податоци што се обработуваат во рамките на „настаните“ , туку само на резимираните, анонимизираните Insights.   Подетални информации ќе најдете на: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_Addendum

Права на засегнатото лице

Ако се обработуваат податоци на корисници, согласно Европската регулатива за заштита на податоци имате право на информирање, известување, противречење, преносливост и бришење на податоците. Платформата Мета Ireland Ltd. се обврза согласно дополнувањето на Insights страните да одговара на прашања на засегнати лица во согласност со обврските кои произлегуваат од ова дополнување (може да се најде на https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Прашањата на корисниците за обработката на податоците при посета на фејсбук-страната на фанови се препраќаат од наша страна до Мета согласно дополнувањето од Insights страните. Корисниците може да добијат повеќе информации за нивните права како засегнати лица на следниот линк: www.facebook.com/privacy/center

Алтернативен неусловен пристап до информации

Како алтернатива, информациите што се нудат на нашата фејсбук-страна за фанови, може да ги најдете на нашата интернет понуда на skopje.diplo.de како и на www.diplo.de.

Понатамошна обработка на лични податоци

Амбасадата како понудувач на информативна услуга не собира и не обработува никакви податоци од Вашето користење на нашата услуга.

Информации за заштита на податоци

Оваа изјава за заштита на податоци може да ја најдете во нејзината важечка верзија под точка „Заштита на податоци“ на нашата фејсбук-страна.

Ако имате прашања за нашата понуда за информации, може да се обратите до Амбасадата преку нашиот формулар за контакт.  

Информации за фејсбук и другите социјални мрежи и како може да ги заштитите Вашите податоци, може да најдете на веб-страните на Сојузната служба за безбедност во информатичката техника (BSI): https://bsi.bund.de/dok/sicherheitsoptionen 

Betreiber der Fanpage

Deutsche Botschaft Skopje
Lerinska 59
1000 Skopje
Kontakt

Angaben zur Fanpage

Die Botschaft greift für den hier angebotenen Informationsdienst auf die Dienste der Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, die die Plattform Facebook betreibt, zurück.

Die Botschaft weist Sie darauf hin, dass Sie diese Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten).

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Interaktion mit den Inhalten der Facebook-Fanpage der Botschaft durch die Nutzerinnen und Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie bei Vorliegen einer Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Zwecke der Datenverarbeitung

Der Betrieb der Facebook-Seite der Botschaft ist notwendig, um im Ausland über die Bundesrepublik Deutschland zu informieren. Die damit verbundene Verarbeitung Ihrer Daten beim Besuch der Seite geschieht zu diesem Zweck.

Dabei handelt es sich um eine Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse im Sinne des Artikel 6 Abs. 1 lit. e DSGVO. Gem. § 1 Abs. 2 vierter Anstrich des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst (GAD) gehört es zu den Aufgaben des Auswärtigen Dienstes, im Ausland über die Bundesrepublik Deutschland zu informieren. Der Auswärtige Dienst besteht aus dem Auswärtigen Amt (Zentrale) und den Auslandsvertretungen (§ 2 GAD). Die Auslandsvertretungen informieren auf ihren Facebook-Seiten über die Bundesrepublik Deutschland.

Statistische Untersuchungen zeigen, dass sich die Nutzung von Medien und das Informationsverhalten weltweit verändert. Immer mehr Menschen informieren sich immer weniger auf „klassischen“ Informationskanälen wie Tageszeitung oder Fernsehkanälen über das alltägliche Geschehen. Vielmehr werden Medien, die ausschließlich oder zumindest teilweise im Internet agieren, allen voran Social Media-Plattformen, zur Information genutzt. Die Botschaft verfolgt mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit u.a. das Ziel, möglichst viele Bevölkerungsgruppen zu erreichen und im Rahmen des gesetzlichen Auftrags zu informieren.

Das Auswärtige Amt und seine Auslandsvertretungen nutzen Facebook neben weiteren essentiellen Medienkanälen. Nähere Informationen zu unserem Angebot finden Sie unter anderem hier.

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Meta

Beim Besuch dieser Facebook-Seite erfasst Meta u. a. Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden verwendet, um der Botschaft als Betreiber der Facebook-Seiten anonymisierte statistische Informationen über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link zur Verfügung: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Meta Platforms Ireland Ltd. verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche Informationen Meta erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Meta in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Meta sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenverwendungsrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar: www.facebook.com/privacy/center. Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook finden Sie hier: https://www.facebook.com/policy.php 

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an Meta übermittelt. Nach Auskunft von Meta wird diese IP-Adresse anonymisiert. Meta speichert darüber hinaus Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Meta damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Nutzerinnen und Nutzern möglich.

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Meta in der Lage nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons ist es Meta möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten werden.

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die Funktion „angemeldet bleiben“ deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Facebook-Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können Sie die Facebook-Fanpage nutzen, ohne dass Ihre Facebook-Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine Facebook-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Facebook erneut als Nutzerin bzw. Nutzer erkennbar. Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen können, finden Sie auf folgenden Facebook Support-Seiten: www.facebook.com/privacy/center

Nach eigenen Angaben speichert Meta Daten, bis sie nicht mehr benötigt werden, um die Dienste und Facebook-Produkte bereitzustellen oder bis das jeweilige Konto der Nutzerin oder des Nutzers gelöscht wird, je nachdem, was zuerst eintritt. Dies hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere der Art der Daten, warum sie erfasst und verarbeitet werden sowie den relevanten rechtlichen oder betrieblichen Speicherbedürfnissen. Nähere Informationen zur Speicherung der Daten finden Sie unter: www.facebook.com/privacy/center

Facebook Seiten Insights

Meta verarbeitet in seinen sog. Seiten-Insights eine Reihe von personenbezogenen Daten der Seitenbesucherinnen und -besucher zu eigenen Zwecken. Die Verarbeitung findet unabhängig davon statt, ob Seitenbesucher auf der Plattform Facebook angemeldet sind oder nicht und ob Seitenbesucher Mitglieder des Facebook-Netzwerks sind. Auch Nutzerinnen und Nutzer, die auf die Facebook-Seiten zugreifen, ohne bei Facebook registriert bzw. angemeldet zu sein, haben die Möglichkeit, mittels eines von Facebook gesetzten Cookie-Banners den Umfang der Datenverarbeitung zu beeinflussen. Nähere Informationen zu den Cookies von Facebook finden Sie unter: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Bei Seiten-Insights handelt es sich um zusammengefasste Statistiken, die anhand bestimmter „Events“ erstellt werden, die von den Meta-Servern protokolliert werden, wenn Personen mit Seiten und den mit ihnen verbundenen Inhalten interagieren. Seitenbetreiber selbst haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die im Rahmen von „Events“ verarbeitet werden, sondern nur auf die zusammengefassten, anonymisierten Seiten-Insights. Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_Addendum

Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Nutzerinnen und Nutzern verarbeitet, steht ihnen gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Widerspruch, Übertragbarkeit und Löschung der Daten zu. Meta Platforms Ireland Ltd. hat sich gemäß der Seiten-Insights-Ergänzung dazu verpflichtet, Anfragen von betroffenen Personen im Einklang mit den Facebook gemäß der Seiten-Insights-Ergänzung obliegenden Pflichten zu beantworten (Abrufbar unter https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Anfragen von Nutzerinnen und Nutzer zur Datenverarbeitung beim Besuch einer Facebook-Fanpage werden von uns an Meta gemäß der Insights-Seiten-Ergänzung weitergeleitet. Nutzerinnen und Nutzer können unter folgendem Link näheres über Ihre Betroffenenrechte erfahren: www.facebook.com/privacy/center

Alternativer voraussetzungsloser Informationszugang

Alternativ können Sie die über die Facebook-Fanpage angebotenen Informationen auch auf unserem Internet-Angebot unter skopje.diplo.de sowie unter www.diplo.de abrufen.

Weitere Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Botschaft als Anbieter des Informationsdienstes erhebt und verarbeitet darüber hinaus keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes.

Datenschutzinformationen

Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem Punkt „Datenschutz“ auf unserer Facebook-Seite.

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot können Sie die Botschaft über unser Kontaktformular erreichen.

Informationen zu Facebook und anderen Sozialen Netzwerken und wie Sie Ihre Daten schützen können, finden Sie auch auf den Webseiten des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): https://bsi.bund.de/dok/sicherheitsoptionen  

nach oben