Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Одредби за влез во Германија и визни одредби

16.10.2020 - Текст

Добредојде во Германија!

Актуелни информации во врска со работењето на Амбасадата и патување во Германија / Informacione aktuale lidhur me orarin e punës së Ambasadës dhe udhëtimin drejtë Gjermanisë

Од 22 јуни 2020 година Конзуларното и визното одделение повторно сe отворени за странки! 

Упатство за задолжителните правила за здравствената заштита може да најдете тука.

Виза
И понатаму останува прописот дека исклучиво лица, кои добиле валидно известување за термин, имаат пристап во Визното одделение.
Сите термини доделени до 30 мај 2020 беа откажани поради затворањето на Визното одделение и вратени на списокот на чекање за термин. Регистрираните лица ќе бидат веднаш автоматски и по хронолошки редослед пререгистрирани за нов термин.
Благовремено пред Вашиот нов термин ќе добиете известување по електронска пошта (мејл). Сите термини што се доделени пред 30 мај 2020 г. не се веќе валидни, затоа тие не се основа за пристап до Визното одделение.

Важно! Моментално начелно не може да се поднесат барања за шенген-визи. Ве молиме да ги следете соодветните промени на нашата веб страница.

Ве молиме за трпение и да не доаѓате лично во Амбасадата, да не се јавувате по телефон и да не пишувате мејлови! Амбасадата ќе ве контактира!
------------------------------------

Zyra konsullore dhe e vizave nga data 22 qershor 2020 do të fillojë përsëri me ofrimin e shërbimeve!

Fletë informacionin lihdur me respektimin e rregullave të higjienës gjatë vizitës në Ambasadë e gjeni këtu.

Viza
Edhe mëtej vlenë rregulli i posedimit të terminit të caktuar për të parashtruar kërkesë për vizë. Të gjitha terminet e caktuara deri më 30.05.2020 u anuluan për shkak të mbylljes të repartit të vizave dhe u transferuan në listën e pritjes të termineve. Personave të regjistruar do t‘ju ricaktohet termin i ri sipas rendit kronologjik. Konfirmimin e terminit të ri do ta merrni në kohë të duhur përmes emajlit. Terminet e caktuara para 30.05.2020 nuk janë më të vlefshme dhe për këtë arsye nuk do t’ju lejohet hyrja në repartin e vizave. Prandaj Ju lutemi për mirëkuptim.

Kujdes! Për momentin nuk mund të parashtrohen kërkesa për viza Schengen. Ju lutemi t’i ndiqni ndryshimet përkatëse në faqen tonë të internetit.

Ju lutemi mos u paraqitni perosonalisht  ose përmes telefonit në Ambasadë dhe mos parashtroni kërkesa me shkrim.
------------------------------------

Информации во врска со правилата околу патување во Германија:

Влез во Германија
Германија, заедно со своите партнери од ЕУ, нареди опфатни ограничувања за влез, со кои патниците од земјите надвор од ЕУ може да влезат само со итна причина. Патниците, кои патуваат поради итни потреби, се замолени да носат соодветни докази , од кои произлегува потребата од нивното патување. Државјани од трети држави, кои не го исполнуваат тој услов ќе бидат вратени од граница.

Изземени од овие ограничувања, освен германските државјани, се следните групи на лица:

 1. Државјани на земји-членки на ЕУ, шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија), Велика Британија.
 2. Припадници на трети држави (без германско државјанство или државјанство на ЕУ) со валидна германска дозвола за престој за враќање на местото на нивното вообичаено живеалиште.
 3. Државјани од трети држави со валидна германска дозвола за престој или валидна национална виза со следните цели на патување:
  - Приклучување кон семејството (само сопружници/животни партнери и 
    малолетни деца),
  - Медицински персонал и истражувачи, негуватели,
  - квалифицирани работници во смисла на законската дефиниција во членовите 18 став 3, 18 а, 18 б од Законот за престој,
  - истражувачи и научници на признати истражувачки институции во смисла на § 38 а став 4 а од Правилникот за престој, доколку се докаже потребата од лично присуство,
  - ИТ-специјалисти,
  - Персонал за превоз,
  - сезонски работници во земјоделтсво,
  - квалификувани деташирани работници (меродавно е внесувањето во
    работната дозвола („Werkvertragsarbeitnehmerkarte„) од Сојузниот завод за
    вработување),
  - самостални вработени кои поседуваат национална виза според § 21 од Законот за престој,
  - професионално образвание според § 16а од Законот за престој,
  - мерки за признавањe на прoфесионалната квалификацја според § 16д од
    Законот за престој
  - Студирање на германски универзитети и посетa на училиште со интернат
    вo Германија,
  - професионални спортисти во смисла на § 22 став 4 од Правилникот за вработување, заради ангажирање во германски спортски клубови и учество на натпреварувачки спорт, и максимално 2 лица за придружба (на пр. тренер, психотерапевт или слично),
  - останати професионални спортисти (вклучувајќи е-спортисти (електронски спорт) во смисла на § 22 став 5 од Правилникот за вработување, заради учество на натпревари и турнири, и максимално 2 лица за придружба (на пр. тренер, психотерапевт или слично),
  - спортиски и спортисти, кои од нивните национални спортски друштва за
    тренинзи се испраќаат во Германија,
  - учесници на меѓународни спортски натпревари во смисла на § 23 од Правилникот за вработување,
  - религиозни великодостојници, кои во Германија се вработуваат од
    религиозни причини.
 4. Членови од тесно семејство (т.е. сопружници/животни партнери и малолетни деца и родители од малолетни деца) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка  Швајцарија или Велика Британија или државјани на трети држави со постоечко право на престој во Германија смеат отсега и без посебна причина привремено да патуваат заради семејни посети во Германија. Семејната припадност треба да се докаже со соодветни лични документи. Документите од Република Северна Македонија траба да имаат Апостил печат.
 5. Немажени/неоженети партнери на Германци/Германки што живеат во Германија, на државјани на земји-членки на ЕУ и на шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија) и Велика Британија како и на државјани на трети држави со валидна германска дозвола за престој во Германија смеаат да патуваат за краткорочен престој, ако станува збор за долггодишна врска односно врска/партнерство на подолго време. Подетални информации за условите и за потребните докази ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи, кај делот „Travel restriction / border control“ (само на англиски јазик).
 6. Немажени/неженети парови, од кои еден е Германец или државјанин на земја-членка на ЕУ и на шенген-асоциираните држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија) и Велика Британија и имаат заедничко живеалиште во странство, смеат да патуваат само во случај на итни причини за патување на кратка посета. Подетални информации за условите и за потребните докази ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи, кај делот „Travel restriction / border control“ (само на англиски јазик).
 7. Државјани од трети држави со т.н.  „essential functions or needs“ се замолуваат да носат со себе докази за причината за итен влез, од кои произлегува нужноста за преминување на границата. Тука спаѓаат:
  - роднини од 1. и 2. колено кои не спаѓаат во потесното семејство (т.е. полнолетни деца, родители од полнолетни деца, браќа и сестри и баби и дедовци) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка  Швајцарија или Велика Британија,  или државјани од трети земји со право на престој во Германија, со итни семејни причини,
  - дипломати, вработени во меѓународни организации, воен персонал,
    хуманитарни помошници кои ја извршуваат својата функција,
  - патници кои транзитираат/пропатуваат ( со автомобил или авион) за време на  директното, непрекинато транзитирање, доколку влезот во целната држава (или друга транзитна држава) е дозволен (потребни се докази),
  - лица со признат статус на бегалци.

Важно! Ве молиме обрнете внимание на тоа дека Амбасадата не може да издава никакви индивидуални потврди дали некое лице спаѓа под некој од важечките исклучоци. Патниците својата индивидуална ситуација мора сами да ја докажат или прикажат дека е веродостојна. Одлуката за дозвола за влез ја донесува надлежната гранична служба по проценка согласно нејзината должност (во Германија тоа е Сојузната полиција).

На новата веб страна Re-open EU ќе ги најдете секогаш актуализираните информации во врска со патување и одмор во ЕУ, меѓу другото и за сообраќајните средства, забрани или ограничувања на влез како и правила за заштита на јавното здравје какви што се држењето дистанса и носењето на заштитни маски.

Обврска за карантин
Северна Македонија е назначена како ризично подрачје во однос на Ковид-19, а актуелниот список на ризчните земји може да го најдете тука. Сите лица, кои 14 дена пред влегување во Германија престојувале во некое од ризичните подрачја, мора начелно да одат во 14дневен карантин откако ќе влезат во Германија. Оваа обвска за карантин важи независно од  државјанството,  изземени се само патници кои транзитираат ( со автомобил или авион).

Патниците од Северна Македонија се обврзани веднаш и директно да се упатат на саканото место (место на живеење т.е. сместување), да бидат во карантин и по мејл или телефонски да се пријават кај локалните здравствени служби (адреса) или кај инспекторатот.

Одлуката, колку долго треба да трае карантинот и под кои услови е можно изземање од обврската за карантин, ја носат локалните Здравствените служби. Советување односно давање совет од амбасадата не е можно.

Детални информации за актуелните правила ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за здравство во делот „Frequently Asked Questions regarding corona testing when travelling to Germany“ како и во информативните листови за патници, објавени на повеќе јазици.

Други важни линкови:

Веб-страна на Министерство за здравство на Северна Македонија

Сојузно министерство за здравство – информации за патници

Роберт-Кох-Институт

Светска здравствена организација (СЗО)

 

Hyrja në Gjermani
Gjermania bashkë me partnerët e saj të BE-së vendosi kufizime të reja të zgjëruara të udhëtimit për qytetarë nga vendet jashtë BE-së, të cilët mund të udhëtojnë vetëm në raste urgjente. Udhëtarët luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit. Shtetas nga vendet e treta (jashtë BE-së) të cilët nuk e plotësojnë këtë kusht, nuk mund ta kalojnë kufirin.

Përjashtim nga ky rregull krahas shtetasve gjerman bëjnë personat vijues:

 1. Qytetarët e shteteve të BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), dhe Britania e Madhe.
 2. Shtetasit e shteteve të treta (pa shtetësi gjermane ose të BE-së), me lejeqëndrim valid gjerman, të cilët kthehen në vendin e tyre të zakonshëm të banimit.
 3. Shtetasit e shteteve të treta me lejeqëndrim valid gjerman ose vizë valide kombëtare për qëllimet e mëposhtme të udhëtimit:
  - Bashkim familjar me famljen bërthamë (vetëm bashkëshortë/partnerë dhe
    fëmijë të mitur),
  - Personeli shëndetësor, kërkues shkencorë në shëndetësi, personeli i kujdesit
    (infermierë),
  - Punëtorë të kualifikuar në kuptimin e definicionit ligjor në nenet 18 paragrafi 3, 18a, 18b të Ligjit për qëndrim,
  - Kërkues dhe skencëtarë në institute të njohura në kuptimin e § 38a paragrafi 4a i Rregullores për qëndrim, nëse dëshmohet nevoja e prezencës personale,
  - Specialistë të teknologkjisë informative,
  - Personel transporti,
  - Punëtorë sezonal në bujqësi,
  -Punëtorë të kontraktuar të kualifikuar (vendimtar është regjistrimi në lejen e punës („Werkvertragsarbeitnehmerkarte“), nga Enti Federal për Punësim,
  - Veprimtari e pavarur sipas § 21 të Ligjit për qëndrim,
  - Shkollim profesional sipas § 16a të Ligjit për qëndrim,
  - Masa për njohjen e arsimit profesional sipas § 16d të Ligjit për qëndrim,
  - Studime në universitete gjermane dhe mësim në shkolla me konvikte në
    Gjermani,
  - Sportistë profesionistë në kuptimin e nenit 22 paragrafi 4 i Rregullores për punësim, me qëllim angazhimi në klube sportive gjermane dhe për pjesëmarrje në sport garues, si dhe më së shumëti 2 persona shoqërues (p.sh. trajner, psikoterapeut, ose të ngjashëm),
  - Sportistë të tjerë profesionistë (përfshirë е-sportistë (sport elektronik) në kuptimin e nenit 22 paragrafi 5 i Rregullores për punësim, me qëllim pjesëmarrje në gara dhe turnirë, si dhe më së shumëti 2 persona shoqërues (p.sh. trajner, psikoterapeut, ose të ngjashëm),
  - Sportiste dhe sportistë, të cilët nga klubet e tyre kombëtare  për qëllime
    trajnimi dërgohen në Gjermani,
  - Pjesmarrës në gara ndërkombëtare në kuptimin e § 23 të Rregullores për punësim,
  - Titullmbajtës fetar (p.sh. Imamë), të cilët për arsye fetare punësohen në
    Gjermani.
 4. Anëtarë të familjes bërthamë (d.m.th. bashkëshortë, partnerë të jetës, fëmijë të mitur dhe prindër të fëmijëve të mitur) të shtatasve gjerman, BE-së, shtetasve të Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë, Zvicrës ose  Britanisë së  Madhe ose shtetas të vendeve të treta (jashtë BE-së) që posedojnë leje qëndrimi për Gjermani, munden, që tani, të udhëtojnë në Gjermani për vzita të përkohshme familjare, edhe pa ndonjë arsye të veçantë. Përkatësia familjare duhet të dëshmohet përmes dokumenteve personale përkatëse. Dokumentet e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të pajisen me vulën Apostille.
 5. Partnerë të pamartuar  të shtatasve gjerman që jetojnë në Gjermani, shtetasve të BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), Britania e Madhe, si edhe shtetas të vendeve të treta me të drejtë qëndrimi në Gjermani, mund të udhëtojnë për qëndrime afatshkurta, në qoftë se bëhet fjalë për një lidhje më afatgjate, gjegjësisht lidhje/partneritet afatgjatë. Informacione të hollësishme lidhur me dëshmitë e nevojshme mund të gjeni në veb faqen e Ministrisë Federale për Punë të Brendshme, në kapitullin “Kufizime për udhëtime/Kontrolle kufitare” (vetëm në gjuhën angleze).
 6. Çifte të pamartuara, kur njëri nga partnerët është shtetas gjerman ose shtetas i BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), Britania e Madhe, dhe kanë vendbanim të përbashkët në Gjermani, kanë të drejtë për arsye të detyrueshme të udhëtojnë për vizita afatshkurte. Informacione të hollësishme lidhur me dëshmitë e nevojshme mund të gjeni në veb faqen e Ministrisë Federale për Punë të Brendshme, në kapitullin “Travel restriction / border control” (vetëm në gjuhën angleze).
 7. Shtetas të shteteve të treta me nevoja apo funksione të ashtuquajtur esenciale („essential functions or needs“), luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit. Këtu bëjnë pjesë:
  - Familjarë të brezit të parë dhe të dytë që nuk janë pjesë e familjes bërthamë (d.m.th. fëmijë të moshës madhore, prindër të fëmijëve të moshës madhore, vëllezër dhe motra, gjysh e gjyshe) të shtetаsve gjerman, BE-së, shtetasve të Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë, Zvicrës ose  Britanisë së  Madhe, ose shtetas të vendeve të treta (jashtë BE-së) që posedojnë leje qëndrimi për Gjermani dhe që udhëtojnë për arsye të detyrueshme familjare,
  - Diplomatë, punonjës të organizatave ndërkombëtare, personel ushtarak,
    asistentë humanitarë nëse duhet të ushtrojnë funksionin e tyre,
  - Udhëtarë tranzit (rrugë tokësore ose ajrore), gjatë udhëtimit tranzit direkt dhe të pandërprerë, në rast se hyrja në shtetin e synuar (ose në ndonjë tjetër shtet tranzit) është e lejuar (duhet paraqitur dëshmi),
  - Persona me status të rregullt si refugjatë.

Kujdes! Ju lutemi vini re se Ambasada nuk mund të jep vërtetime individuale nëse një person bën pjesë në kategorinë e përjashtimeve të vlefshme. Udhëtarët duhet vetë të dëshmojnë gjendjen e tyre individuale me dokumente të përshtatshme ose ta bëjnë atë të besueshëm. Vendimi për lejen e hyrjes merret nga autoriteti kompetent kufitar sipas vlerësimit të tij (në Gjermani është Policia Federale).

Në veb faqen e re „Re-open EU“ tani mund t’i gjeni informacionet e përditësuara lidhur me udhëtimet dhe pushimet në BE, mes tjerash, mjetet e transportit, kufizimet e udhëtimeve dhe rregullat për mbrojtjen e shëndetit publik, si edhe rregullat e mbajtjes së distancës dhe maskave mbrojtëse.

Detyrim për karantinë
Maqedonia e Veriut aktualisht është cilësuar si vend i rrezikuar nga virusi korona, listën e vendeve të rrezikuara e gjeni këtu. Të gjithë personat, të cilët 14 ditë para udhëtimit kanë qëndruar në ndonjë vend të rrezikuar nga virusi korona, parimisht pas hyrjes në Gjermani duhet të qëndrojnë në karantinë për 14 ditë. Ky detyrim për zbatimin e karantinës vlenë pavarësisht nga nënshtetësia, përjashtim bëjnë personat që udhëtojnë Transit (rrugë tokësore ose ajrore).

Personat që udhëtojnë në Gjermani janë të detyruar menjëherë pas mbërritjes ta vazhdojnë rrugën direkte për në vendin e synuar të qëndrimit (vendbanimi/strehimi), të vendosen atje në karantinë dhe përmes telefonit ose emajlit të paraqiten në Entin lokal shëndetësor (adresat: https://tools.rki.de/PLZTool/) ose në Zyrën e rendit publik (“Ordnungsamt”).

Vendimin mbi kohëzgjatjen e karantinës dhe në cilat rrethana është i mundshëm përjashtimi nga detyrimi i karantinës, e sjellin Entet lokale shëndetësore. Këshilla nga Ambasada në këtë drejtim nuk mund të mirren.

Informacione të hollësishme lidhur me rregullat aktuale mund të gjenden në faqen e internetit të Ministrisë Federale të Shëndetësisë në  „Frequently Asked Questions regarding corona testing when travelling to Germany“ , si dhe në fletë informacionet  për udhëtarët të shpallura në gjuhë të ndryshme.

Linqe të rëndsishëm:

Faqja e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut

Ministria Federale për Shëndetësi (Gjermani) – Informacione për udhëtarë

Instituti Robert-Koch

Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO)

Почеток на страницата