Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Важни информации за постапка за виза за работа во Германија / Informacion i rëndësishëm lidhur me procedurën e marrjes së vizës për punësim në Gjermani

Passaportes com vistos diferentes

visto, © Colourbox

Соопштение за печат

Поради низа известувања што во последно време се објавуваат во медиумите во врска со постапката за виза за работа во Германија, германската Амбасада во Скопје соопштува:
Известувањата за нов закон што ќе влезе во сила од 1.1.2019 г. и на граѓаните од земјите што не се членки на ЕУ ќе им овозможи да се вработат во некоја ЕУ-држава под истите услови како граѓаните на земјите-членки на ЕУ, не се точни
На граѓаните на земјите што не се членки на ЕУ потребна им е како досега, така и по 1.1.2019 г., валидна работна виза во Германија. Барањето за виза може да се поднесе само во германската Амбасада во Скопје и само таму се издава визата.
Амбасадата укажува уште еднаш на тоа дека таа не соработува со посредници или агенции. Преку нив не може да се добие ниту термин порано ниту пак да се забрза визната постапка. Таксата за виза изнесува по правило 75,- евра и се наплаќа во готово (исклучиво во ЕВРА) директно на шалтерот за виза кога се поднесува барање за виза.  Други такси нема во Визното одделение.
Добивањето на обрасците и на упатствата, како и закажувањето на терминот се бесплатни.
Ве молиме да се информирате на веб-страната на германската Амбасада за предусловите и за времето на чекање за добивање на работна виза.

Informacion i rëndësishëm lidhur me procedurën e marrjes së vizës për punësim në Gjermani
Për shkak të lajmeve të shumëta lidhur me procedurën e marrjes së vizës për punësim në Gjermani që kohëve të fundit qarkullojnë nëpër media, Ambasada informon me sa vijon:
Lajmet  lidhur me gjoja ligjin e ri i cili hyn në fuqi më 1.1.2019 dhe i cili qytetarëve të shteteve jo anëtare të BE-së, me të njejtat kushte si  qytetarëve të BE-së, u mundëson të ushtrojnë një veprimtari në ndonjë shtet të BE-së, nuk janë të sakta.
Qyteterët e shteteve jo anëtare të BE-së, si edhe deri tani – por edhe pas 1.1.2019 – duhet të pajisen me vizë valide për punësim në Gjermani. Kërkesa për këtë lloj vize parashtrohet vetëm  në Ambasadën Gjermane në Shkup dhe viza merret gjithastu vetëm në Ambasadë.
Ambasada edhe njëherë rikujton se ajo nuk bashkëpunon me ndërmjetësues ose agjensione. Aq më tepër kur përmes tyre nuk mund të caktohet termin më herët dhe nuk mund të përshpejtohet procedura e vizës. Taksa për vizë është zakonisht 75,- euro dhe paguhet me para në dorë (vetëm në euro) në sportel gjatë parashtrimit të kërkesës. Taksa plotësues në Zyrën e vizave nuk nevojiten.
Formularët për viza, fletë-informacionet si dhe caktimi i terminit janë falas.
Ju lutemi informohuni në veb faqen e Ambasadës Gjermane lidhur me kushtet dhe kohën e pritjes për marrjen e vizës për punësim.

Почеток на страницата