Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

30 години Германско-македонска соработка / 30 vjet Bashkëpunimi gjermano-maqedonas

Текст

Покана – Ftesë – Einladung - Invitation


Сите текстови се објавени во оригинал и не се лекторирани.

Të gjitha tekstet janë publikuar në origjinal dhe nuk janë të lektoruar.

30 години! Во 1992 година започна првата германско-македонска соработка меѓу двете наши држави Германија и Северна Македонија. Од тогаш врските и размената меѓу Германија и Северна Македонија постојано растеа.  Сега веќе славиме 30 години од германско-македонската соработка. Убав повод да се потсетиме на тоа.
За тоа баравме Вашата помош. Би сакале да објавиме искуства од оваа размена и Ве прашавме што значат 30 години германско-македонска соработка за Вас. Како германско-македонската соработка го збогати Вашиот живот? Како ја доживеавте размената, што понесовте со себе?

Им благодариме на оние пријатели на Германија, кои ни ги доставија нивните искуства!

30 vjet! Në vitin 1992 filloi bashkëpunimi i parë gjermano-maqedonas ndërmjet vendeve tona, Gjermanisë dhe Maqedonisë së Veriut. Që nga ajo kohë, marrëdhëniet dhe shkëmbimet midis Gjermanisë dhe Maqedonisë së Veriut janë zgjëruar në mënyrë të vazhdueshme. Tani festojmë 30- vjetorin e  bashkëpunimit gjermano-maqedonas. Një arsye e mirë për tu kujtuar.

Dhe për këtë arsye, ne kemi kërkuar ndihmën Tuaj. Dëshirojmë të publikojmë eksperienca të fituara nga ky shkëmbim, andaj edhe Ju pyetëm se çfarë do të thotë për Ju 30 vjet bashkëpunim gjermano-maqedonas. Si e ka pasuruar jetën Tuaj bashkëpunimi gjermano-maqedonas? Çfarë përjetuat gjatë shkëmbimit, çfarë morët me vete?

I falënderojmë ata miq të Gjermanisë, të cilët tashmë na i kanë dërguar ekspriencat e tyre!
Почеток на страницата