Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Најчесто поставувани прашања во врска со визите

FAQ

Ве информираме дека амбасадата  во интерес на време, нема посебно да одговара на прашања кои веќе ги содржи овој информативен лист.

FAQ

Терминот се закажува електронски. Кликнете тука

Доколку успешно сте се пријавиле, ќе добиете  број на  вашата онлајн регистрација а по извесно време на дадената мејл адреса ќе добиете мејл со информација за точен термин. Оваа потврда треба да ја испечатите и да ја носите со себе на терминот, покрај сите други потребни документи.

Инаку закажувањето електронски термин било и останува бесплатно.

Ве информираме дека амбасадата повеќе не е во можност да менува мејл адреси и други податоци, кои се еднаш внесени во системот за регистрација за термин. Затоа при регистрирање е неопходно внимателно да ги внесете податоците и запишаната мејл адреса со соодветниот password да ги задржите до завршување на визната процедура.

Рокови на чекање

За жал, во Германската амбасада мора да се смета на подолго време на чекање за термини за поднесување на барања за виза.

Времето на чекање за термин за поднесување на барање за виза зависи од категоријата на виза. Изричито упатуваме на тоа дека прикажаните рокови на чекање се само прогнози, направени врз основа на актуелните капацитети на обработка, врз кои влијаат променливи фактори.

Ако денес барате термин, најверојатно треба да сметате на следните рокови на чекање:

Виза за Сина карта/ЕУ, стипендисти, студенти и средно стручно образование (различни занаети) – околу три недели

Виза за квалификувани работници, чии професионални квалификации се веќе признати во Германија – околу три недели

Работна виза според таканаречената регулатива за Западен Балкан – повеќе од една година

Виза за приклучување кон семејството (брак и деца кон родители) – околу 8 месеци.

Внимание!:

Поради многу големиот број на барања за термини за визи, доделувањето на термини се извршува со помош на список со термини. Ве молиме таму да ја внесете Вашата желба за добивање на термин за поднесување на барање за работна виза според § 26 ст. 2 од Прописот за вработување („Регулатива за Западен Балкан“). Термините се доделуваат строго по хронолошки редослед откако ќе се регистрирате.
Актуелното време на чекање за термин изнесува повеќе од една година. Термини за поднесување на барање за виза ќе се доделуваат сѐ додека важи § 26 ст. 2 од Прописот за вработување. Според актуелната правна состојба, тоа е 31.12.2020 година.

Секое лице, (без разлика дали мало дете или возрасен родител) мора да закаже посебен термин и лично да биде присутно на денот на поднесување на барањето.

Термините за поднесување на барање за обработка на барања за виза согласно чл. 26 став 2 (Регулатива за Западен Балкан) ќе се поднесуваат секој месец одделно. На почетокот на секој месец ќе се отвори листа на чекање за термини за следниот месец. Преку веб и фејсбук-страната на Амбасадата ќе бидат објавени краткорочно информации за периодот кога ќе биде биде отворена листата. Искуството покажува дека месечните контингенти на термини, по отворањето на листата на чекање многу брзо се пополнуваат поради големата побарувачка.

Сепак, секој месец одново имате можност да се регистрирате. За жал, не е можно доделување на термин преку мејл-адреса.

Во молиме во меѓувреме да НЕ се регистрирате под друга категорија. Несоодветните регистрации водат до непотребно време на чекање за сите остани подносители на барања.

Ако имате погрешно регистриран термин, Вашето барање за виза нема да биде прифатено!

Желбите за термини за поднесување на барање согласно регулативата за Западен Балкан, регистрирани пред 31.12.2020, не може да бидат земени во предвид и отпаѓаат без можност за замена.

Ве молиме за разбирање, што не можеме да ги одговориме прашањата за термини според Регулативата за Западен Балкан по мејл.

Најчесто проблемот е во полето каде го впишавте бројот на телефон, бидејќи треба да се внесе без повикувачки број за Република Северна Македонија или во полето Personalnummer каде треба да се внесе матичен број а не бројот на лична карта.

Амбасадата не може однапред  да Ве информира точно колку време ќе трае процедурата, бидејќи е тоа индивидуално и зависи од повеќе фактори, како комплетноста на документите, вашите претходни престои, вклучување на служби во Германија и сл.

Одговорот ќе Ви биде пратен преку телефон или мејл. Ваша обврска е да ни оставите точен број на телефон или мејл адреса  на кој ќе бидете достапни за цело време на процедурата.

Генерално, времетраењето на процедурите е следно:

Работна виза – не пократко од 4 недели
(Информации ќе бидат дадени само доколку се поминати 3 месеци од денот кога го поднесовте барањето!)

Студии, курс за јазик – не пократко 6 недели.

Приклучување кон семејство (фамилијарни визи) – не пократко од три месеци.
(Информации ќе бидат дадени само доколку се поминати 3 месеци од денот кога го поднесовте барањето!)

Прашања во врска со тоа дали е стигнат одговорот, нема да бидат одговарани се додека не поминал горенаведениот рок.

Доколку веќе изминал горенаведениот рок на обработка на веќе поднесено барање и сакате информација, ве молиме придржувајте се на следново:

Вашето прашање не може да биде одговорено без број на предметот (код), покрај името и презимето.

Истиот се наоѓа на потврдата, која ја добивте при поднесување на барањето на шалтер и почнува со DEU/522700/xxxxxxxx/0001….

Дојдете на закажаниот термин со двата пасоши.

Доколку ја погрешивте категоријата, сторнирајте и направете нов термин со точна категорија.

Инаку може да не бидете примени и покрај терминот.

Веќе потврден термин не можете да сторнирате сами. Пратете мejл за сторнирање на сл. адреса: visa@skop.diplo.de.
Пратете ни го и регистерскиот број кој го добивте при пријавувањето.

Барањата за виза може да се пополнат и онлајн,а потоа да се испечатат со 2Д-баркод.

На следните линкови може да се пополнат апликациите:

Шенген виза (Ц-виза за краток престој): линк

Национална виза (Д-виза за долгорочен престој, повеќе од 90 дена): линк

Таксата која обично изнесува 75 евра се уплаќа во готово на шалтерот при поднесување на барањето.

Македонски државјани имаат право без виза да престојуваат најмногу до 90 дена во период од шест месеци (180 дена). При секој влез во Шенген зоната на самата граница се пресметува колку дена во изминатите 180 дена сте престојувале во некоја од земјите на Шенген просторот и на тоа се додаваат планираните денови на престој. Вкупниот број денови на смее да надмине 90. Амбасадата не превзема индивидуални пресметки на преостанати денови. 

Државјани на други земји може да поднесат во амбасадата во Скопје, само доколку поседуваат регулиран долготраен престој во Република Северна Македонија.

Визата која ја добивте од амбасадата треба навреме да ја продолжите во надлежната служба за странци (Ausländerbehörde) во градот кадешто ќе престојувате.

Работниот договор е пожелно да биде поднесесн во оригинал и две читливи копии, но ќе биде прифатен и како копија.

За промена на виза, потребно е да се информирате во службата за странци во градот во Германија каде што престојувате. Доколку тие не Ви овозможат таму да ја продолжите визата, неопходно е да закажете термин и да поднесете барање со потребни документи.

Доколку сакате да работите како медицинска сестра со дозвола за обавување на дејност односно со завршена процедура за признавање на дипломата (Berufsausübungserlaubnis) потребна е минимум диплома на ниво Б2.

Доколку сакате да работите како помошник медицинско лице доволна е диплома на ниво А2.

Во тој случај Вашиот работодавец потребно e да прати до визниот оддел на адресата:
visa@skop.diplo.de
потврда,  дека нема да извршувате дејност (работни задачи) за кои е потребна дозвола за обавување на дејност (Berufsausübungserlaubnis).

Гарантно писмо (Verpflichtungserklärung)  е посебен формулар, кој треба да ви го обезбеди лицето кое ќе ве финансира а кое живее и работи во Германија, во служба за странци    (Ausländerbehörde) и да ви го прати во оригинал.

нотарски заверени изјави од лицето кое треба да ве финансира нема да бидат прифатени.

Таканаречени „блокирани сметки“ отвораат студенти или учесници во јазични курсеви (подолги од три месеци), кои одат на студии во Германија.

Со отворање на „блокирана сметка“ барателот на виза докажува дека е во можност сам да се финансира. Слободни сте во изборот на банката односно понудувачот на таа услуга. Понудувачите, кои ширум светот ја нудат таа услуга, може да се најдат на веб-страницата на Mинистерството за надворешни работи на Германија на овој линк.

Барањето за виза може да се поднесе и со потврда од македонска банка, која гласи на името на студентот. Меѓутоа, додека трае визната постапка, студентот би требало да отвори „блокирана сметка“ во Германија (како гаранција дека студентот има средства со кои ќе може да располага месечно во рок од една година) и да ја префрли потребната сума од 10.332 евра на таа сметка. Доказот дека сметката е отворена и средствата се префрлени се приложуваат во амбасадата.

Внимание!: Надлежните служби за странци во Германија вообичаено инсистираат на „блокирана сметка“ и го одобруваат барањето за виза откако сметката  ќе биде отворена.

Во амбасадата, при поднесување на барање не мора да приложите осигурување. Но се препорачува, пред да заминете за Германија, да си обезбедите потврда од заводот за осигурување на Република Северна Македонија за билатералниот договор за социјално осигурување меѓу Македонија и Германија во однос на студенти.

Како студент имате право на 90 дена работа во годината во Германија без виза.

Единствено ви е потребна дозвола од агенцијата за меѓународно и стручно посредување (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung - www.arbeitsagentur.de).

За вработување над 90 дена, покрај дозволата за работа од ZAV, потребна Ви е и соодветна виза (за документи погледнете на веб страната на амбасадата.

Јасно упатуваме на тоа дека СЕКОЈ државјанин на Република Северна Македонија, т.е. ИСТО ТАКА И ДЕЦАТА, мора да поседува виза, ако сака да престојува повеќе од 90 дена во едно полугодие во Германија.

И деца мора да бидат лично присутни на поднесување и подигање на виза и потребно е да имаат посебен термин.

За проверка дали и каде имате забрана, потребно е да дојдете лично во амбасадата, било кој работен ден од понеделник до четврток од 14.00 до 15.00 h, со пасошот и 20 евра поради заверка на потпис на формуларот, кој потоа ќе го пратите во надлежна служба во Германија, која подоцна на домaшна адреса ќе ви прати информација во врска со забраната.

По правило потребно е да се поминати две години откако сте примале социјална помош како азилант, но потребно е да се проверат и други фактори во врска со добивање на виза.

Дипломата има важност една година. Не е важно каде ќе го учите јазикот, важно е да го полагате испитот во училиште во Република Северна Македонија или Германија кое ја има лиценцата од Goethe институт , TELC или ÖSD. При поднесување на барањето во секој случај ќе се провери дали нивото навистина одговара на дипломата.

Македонски државјани имаат право без виза да престојуваат најмногу 90 дена во период од 180 дена. Во ова спаѓа и посета на курс за јазик до 90 дена.

При секој влез во Шенген зоната на самата граница се пресметува колку дена во изминатите 180 сте птрестојувале во некоја од земјите на Шенген зоната и на тоа се додаваат планираните нови денови на престој. Вкупниот број не смее да надмине 90 дена.

Амбасадата не превзема индивидуални пресметки.

Корисни линкови:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt/faq/39-berechnung-aufenthaltsdauer/606614

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2013/10/aufenthaltszeiten-drittstaatangehoerige.html

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

ВАЖНО: Овде се примаат и обработуваат исклучиво жалби во врска со Шенген-визи, т.е. краткорочни престои до 90 дена, а не и жалби во врска со работни визи и сите други видови визи за долгорочни престои!

ME RËNDËSI: Këtu pranohen dhe shqyrtohen vetëm ankesa për viza Schengen, d.m.th. qëndrime afatshkurte deri në 90 ditë dhe jo ankesa për viza pune dhe të gjitha kërkesat tjera për qëndrime afatgjate!

Подносителите на барања за шенген-визи може да поднесат жалби во врска со однесувањето на персоналот на Конзулатот или постапката за аплицирање за шенген-виза преку формуларот за контакт.

За таа цел, Ве молиме во формуларот да кликнете на „Жалби во врска со шенген-визи“. Ве молиме да внимавате на тоа што жалбите може да се поднесат исклучиво на германски или англиски јазик; жалби поднесени на друг јазик освен германски или англиски, не може да се обработат.

Во формуларот за контакт, Ве молиме во полето „Предмет“ да внесете една од следните две опции:  

  • Жалба во врска со однесувањето на персоналот на Конзулатот
  • Жалба во врска со постапката за аплицирање за виза

Откако Вашата жалба ќе стигне кај нас, истата ќе се обработи.

Важна напомена: Преку формуларот за жалби не може да се поднесат правни чекори против одлуки поврзани со одбивање, анулирање или укинување на визи, т.е. особено не може да се поднесат приговори.

Приговор
Ако Вашето барање е одбиено и не се согласувате со тоа, можете да поднесете приговор против одбивањето (така да се рече, да противречите на одбивањето).

Приговорот мора да биде во писмена форма, на германски или англиски јазик (или преведен) и своерачно потпишан. Ве молиме наведете и датум во дописот.
Само подносителот на барањето лично или трето лице што е писмено ополномоштено може да поднесат приговор. Во овој случај, и полномошното мора да биде приложено.
Приговорот мора да биде поднесен во Амбасадата во рок од еден месец од кога ќе биде познато одбивањето. За ден на известување вообичаено се смета денот, во кој одбивањето Ви е испратено по мејл.

Важни укажувања
Приговорот има смисла само ако можете да наведете факти или да приложите документи, кои им противречат на причините за одбивањето или ако фактичката состојба се променила во Ваша полза. 

Постапка
По приемот на приговорот, Вашето барање ќе биде одново проверено. Новите информации и документи ќе бидат вклучени во проверката.  

Ако по проверката на Вашиот приговор се отстранети причините за одбивање, тогаш визата ќе биде доделена. Ако останат причините за одбивање, ќе добиете детално образложена одлука за приговорот. Против неа може исто така во рок од еден месец по добивањето да поднесете жалба во Административниот суд Берлин.

Сметајте на регуларно време на обработка од околу 3 месеци по приемот на приговорот. Ако мора да се вклучат внатрешни, особено служби за странци, тогаш постапката може да трае и подолго. Од тие причини Ве замолуваме да се откажете од прашања до каде е предметот пред истекот на 3 месеци.

Почеток на страницата