Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Dëshmi për njohuri të gjuhës gjermane

Gjatë aplikimit për vizë për qëllime të ndryshme (ndër të tjera tërheqjen e bashkëshortit/es, të fëmijës nga 16 vjeç, punësime në profesione të mjekësisë, etj.) aplikuesit duhet të paraqesin dëshmi për njohuri  të gjuhës gjermane të nivelit A1, A2, B1, B2, C1, C2 sipas Kuadrit të Referencës së Përbashkët Evropiane të Këshillit të Europës. Si dëshmi, gjatë parashtrimit të kërkesës për vizë,  duhet të paraqitet çertifikatë e lëshuar në bazë  të provimit të standardizuar të gjuhës sipas standardit të „Association of Language Testers in Europe (ALTE)“. Informacione lidhur me nivelin e njohurive të gjuhës që kërkohet për qëllimin përkatës të qëndrimit, mund të gjeni në fletët përkatëse të informacionit.

Licencën për dhënien e çertifikatave përkatëse në Maqedoninë e Veriut e posedojnë shkollat e mëposhtëme të  licencuara për mësimin e gjuhës dhe qendrat e provimeve:

Goethe-Institut
Blvd. 8 Septemvri 18-1/5, 1000 Shkup
Tel./Fax: +389 2 3121 604
E-maili: info-skopje@goethe.de
Interneti: https://www.goethe.de/ins/mk/de/index.html 

Qendra e licencuar provimeve ÖSD (ÖSD-Prüfungszentrum) në Tetovë
German Language Examination Center
Ilindenska 335, 201.01/4, 1200 Tetovë
Mob.: +389 71 784 185
E-maili: german.language@ecenter.com.mk
Interneti: www.osd.at

Shkolla për gjuhë të huaja LinguaLink
Vasil Gjorgov 33, 1000 Shkup
Tel./telefaks: +389 2 322 57 55, +389 2 322 2189; Mob.: +389 75 328 855, +389 70 212 129
E-maili: LinguaLink@on.net.mk , lingualink2002@gmail.com
Interneti: www.lingualink.com.mk

PLUS Education Center
Rr. Gjorgi Pop Hristov 4/Lokali 1, 1000 Shkup
Mob.: + 389 72 585 171
E-maili: german.language@ecenter.com.mk
Interneti: https://www.pluseducationcenter.com

Informacione lidhur me termine  për provimet gjuhësore si edhe për përmbajtjen dhe nivelin mund të merrni përmes telefonit ose në faqen e internetit të ofruesit përkatës. Ku dhe si do t’i fitoni njohuritë gjuhësore nuk ka fare rëndësi. Dëshmitë për njohuritë gjuhësore, për sa i përket autenticitetit dhe aktualitetit, në raste konkrte edhe aftësitë gjuhësore të aplikuesit do të kontrollohen nga ana e Zyrës së vizave.

Gjithashtu NUK njihen çertifikata gjuhësore të pjesshme të moduleve / aftësive gjuhësore të veçanta „Të folurit, të shkruarit, lexim, dëgjim“, por vetëm çertifikata gjuhësore që përmbajnë të katër modulet / aftësitë. Ju lutemi të keni parasysh se çertifikatat gjuhësore në momentin e aplikimit NUK duhet të jenë më të vjetra se 1 vit. Çertifikata më të vjetra NUK prahohen.

Si çertifikata legale për njohuri gjuhësore në kuadër të procedurës për vizë VLEJNË dhe PRANOHEN VETËM çertifikatat nga institutet e mëposhtm të licencuar, pavarësisht nëse ato janë lëshuar në Republikën e Maqedonisë së Vertiut ose në ndonjë vend tjetër:

  • Insitutit Gëte - Goethe-Institut e. V. (GI),
  • Shoqata austriake për diplomën e gjuhës gjermane - Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD),
  • telc gGmbH (TELC) – duke përjashtuar çertifikatat e gjuhës të lëshuara nga Qendrat e provimeve në Serbi,
  • Konsorciumi Evropian i çertifikatave për njohjen e gjuhëve bashkëkohore - European Consortium for the Çertificate of Attainment in Modern Languages (ECL).

Të gjitha çertifikatat tjera ose vërtetime të shkollave për gjuhë të huaja që dëshmojnë vetëm pjesëmarrjen në një kurs gjuhe NUK pranohen.