Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

VIZË ME QËLLIM PRAKTIKE/HOSPITIMI NË GJERMANI

Hospitimi shërben si  mundësi për fitimin e përvojës dhe njohurive, pa pasur nevojë që kandidati të integrohet në strukturat e ndërmarrjes. Kandidatët e hospitimit nuk janë të obliguar t’i ndjekin udhëzimet e punës, ata nuk kanë orar të caktuar dhe nuk janë të detyruar të jenë të pranishëm në ndërmarrje. Gjatë qëndrimit në Gjermani kandidatët nuk kanë të drejtë pune, andaj nuk ushtrojnë ndonjë veprimtari / nuk janë në marrëdhënie pune. Persona nga Republika e Maqedonisë së Veriut të cilët për arsye hospitimi dëshirojnë të qëndrojnë deri në 90 ditë mund të udhëtojnë pa viza. Nëse planifikoni një qëndrim mbi 90 ditësh, atëherë duhet të aplikoni për vizë kombëtare.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë fletë-informacion dhe merreni me vete të printuar dhe të nënshkruar gjatë parashtrimit të kërkesës për vizë. Ju lutemi regjistrohuni për një termin vetëm nëse i plotësoni të gjitha kushtet dhe mund t’i dorëzoni të gjitha dokumentet e kërkuara. Nëse kushtet nuk plotësohen ose nuk dorëzohen dokumentet e kërkuara, viza nuk mund të lëshohet.

Përgatitja e mirëfilltë e dokumenteve mund të ndikojë pozitivisht dhe të shkurtojë procedurën e shqyrtimit të kërkesës për vizë. Dokumente plotësues që nuk janë cekur këtu, në raste të veçanta mund të kërkohen gjatë parashtrimit ose gjatë shqyrtimit të kërkesës për vizë. Aplikacione të paplotësuara dhe dokumente të pakopmletuara mund të jenë shkak për refuzimin e vizës.

Gjatë procedurës së shqyrtimit, Ambasada vendimin e merr në bashkëpunim me Zyrat përkatëse për të huaj në Gjermani. Procedura e shqyrtimit zgjatë zakonisht 10 deri 12 javë nga dorëzimi i kërkesës për vizë në sportel, shpeshherë kjo kohë është edhe më e gjatë. Ambasada do t’Ju njoftojë menjëherë, sapo të vijë vendimi përfundimtar nga autoritetet gjermane. Ju lutemi të mos parashtroni pyetje lidhur me statusin e kërkesës Tuaj gjatë kohëzgjatjes së rëndomtë të shqyrtimit. Për Zyrën e vizave kjo do të paraqiste ngarkesë plotësuese, dhe si pasojë mund të prolongohet shqyrtimi i kërkesës.

Ju lutemi, vendosini dokumentet sipas radhës si tek fletë-informacioni.
Dokumentet vijues duhet të paraqiten në origjinal dhe 1 fotokopje.
Ju lutemi dorëzoni dokumentet të palosura vetëm me kapëse (jo të mbërthyera)!

Gjatë aplikimit duhet të paraqiten dokumentet vijuese:

 • 1 formular - kërkesa për vizë kombëtare, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht. Ju lutemi printoni të gjitha faqet e aplikacionit dhe bashkëngjitni të gjitha faqet së bashku me kodin QR.
 • 1 formular - udhëzimi, të nënshkruar personalisht.
 • Të dhëna plotësuese për kontaktin, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht.
 • 2 fotografi biometrike aktuale për pasaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45 х 35 milimetra. Ju lutemi 1 fotografi t'i ngjitni në formularin, në vendin e paraparë për fotografi, ndërsa edhe 1 foto të tretë shtesë duhet të keni me vete.
 • Pasaportë e vlefshme, në origjinal dhe 1 fotokopje, me së paku 2 faqe të zbrazura (pa vula). Ju lutemi kini parasysh që pasaporta duhet të jetë e vlefshme së paku edhe tre (3) muaj pas skadimit të afatit të vizës.
 • Tarifa - Tarifa është 75,00 euro. Tarifat mund të paguhen ose me para të gatshme në banknota EURO ose me kartë krediti, monedhat nuk pranohen.
 • Kontratë për hospitim (jo më e vjetër se 6 muaj): e nënshkruar nga ndërmarrja dhe kandidati që përmbanë të dhëna mbi llojin, fillimin, kohëzgjatjen dhe fushën e hospitimit, dhe datën e nënshkrimit, në origjinal dhe 1 fotokopje.
 • Plan për hospitim, nëse qllimi i hospitimit nuk është qartësuar në kontrtatë, në origjinal dhe 1 fotokopje.
 • Biografia (CV)gjuhën gjermane që përmbanë të dhëna mbi shkollimin e deritanishëm, eventualisht angazhimet Tuaja profesionale, e nënshkruar nga vetë personi.
 • Letër motivuese në gjuhën gjermane me përshkrimin e planeve profesionale pas përfundimit të hospitimit, e nënshkruar nga vetë personi.
 • Dëshmi mbi finansimin e qëndrimit, shuma mjore bruto pë mbulimin e shpenzimeve të qëndrimit duhet të jetë 1.027,- еuro, në formën e një:
  - deklrate detyrimi (fletëgarancion) – Verpflichtungserklärung (e lëshuar nga Zyra për të Huaj)nga një person që jeton në Gjermani për tërë qëndrimin, në origjinal dhe 1 fotokopje, ose
  - Vërtetim nga ndonjë bankë gjermene për hapjen e xhirollogarisë së bllokuar (“Sperrkonto”) në emrin Tuaj, me shumë mujore prej 1.027,- euro,  në origjinal dhe 1 fotokopje.
  - Nëse keni strehim falas ose ushqim, Ju lutemi te sjellni dëshmi përkatëse.
 • Dëshmi mbi shkollimin e kryer (vërtetim nga fakulteti, diploma, vërtetim për provimet e dhëna, etj.), në origjinal dhe përkthim në gjuhën gjermane me nga 1 fotokopje.
 • Dëshmi mbi sigurimin shëndetësor për udhëtim që mbulon tërë qëndrimin në Gjermani, në origjinal dhe 1 fotokopje.

UDHËZIMPARASHTRIM KËRKESE PËR VIZË / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG

U informova se kërkesa ime për vizë mund të dërgohet për shqyrtim në Zyrën përkatëse për të huaj në Gjermani vetëm nëse janë paraqitur të gjitha dokumentet e cekura në fletë-informacion. Kërkesa të pakompletuara do të refuzohen dhe taksa e paguar nuk kthehet.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Shkup / Skopje ___________________               Nënshkrimi / Unterschrift ______________________