Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

PROCEDURË E PËRSHPEJTUAR PËR PUNONJËS TË KUALIFIKUAR

Informacione rreth procedurës

Procedura e përshpejtuar për punonjës të kualifikuar e shkurton procedurën e njohjes së arsimit profesional dhe procedurën e miratimit të vizës. Kjo procedurë vlenë për kategoritë vijuese:

 • Punonjës të kuakifikuar me arsim të mesëm profesional (§§ 16d und 18a AufenthG)
 • Punënjës të kualifikuar me  arsim universitar (18b AufenthG)
 • Persona me kualifiikim të lartë
 • Kërkues shkencorë/shkencëtarë
 • Ekspertë për pozita udhëheqëse
 • Arsim profesional dhe trajnim profesional (§16a AufenthG)
 • Punonjës të kuakifikuar në fushën e teknologjisë informative, pa arsim universitar

Informacionet/hapat vijues janë të rëndësishëm:

 1. Ju e keni autorizizuar punëdhnësin e ardhshëm/institucionin arsimor, që të fillojë me procedurën e përshpejtuar për punonjës të kualifikuar pranë Zyrës përkatëse për të huaj (“Ausländerbehörde”) në Gjermani. Mostër të autorizimit mund të gjeni këtu.
 2. Zyra për të huaj e këshillon punëdhënësin Tuaj të ardhshëm/institucionin arsimor, e mbështetë në zbatimin e procedurës për njohjen e kualifikimit jashtë vendit dhe e siguron pëlqimin nga Agjensioni Federal për Punësim. Autoritetet përkatëse për njohjen e kualifikimit dhe Agjensioni Federal për Punësim janë të obliguara ta shqyrtojnë kërkesën brenda një afati rë caktuar kohor.
 3. Kur të jenë plotësuar të gjitha kushtet, Zyra për të huaj lëshon dokuemtin e ashtuquajtur pëlqim/miratim paraprak (Vorabzustimmung), të cilin Ju duhet ta pranoni nga punëdhënësi. Në dokumentin në fjalë janë cekur fotokopjet e dokumenteve, të cilat Ju gjatë parashtrimit të kërkesës për vizë në Ambasadën gjermane duhet t’i dorëzoni në origjinal.
 4. Zyra e Emigracionit i dërgon të ashtuquajturin miratimin paraprak (Vorabzustimmung)  përfaqësuesit diplomatik jashtë vendit. Sapo dokumenti të jetë i disponueshëm, zyra e vizave do t'ju cakton një takim juve dhe eventualisht anëtarëve të familjes suaj të cekur në miratimin paraprak (Vorabzustimmung).
 5. Anëtarët e familjes Suaj i përgadisin dokumentat e aplikimit sipas fletëve tona informuese.
 6. Vendimi lidhur me këskesën për vizë, të parashtruar me të gjitha dokumentet e nevojshme, zakonisht mirret në Ambasadën gjermane brenda 3 javësh.
 7. Tarifa e procedurës së përshpejtuar për punonjës të kualifikuar në Zyrën për të huaj është 411,- euro. Shpenzime plotësuese: tarifa për aplikim 75,- euro dhe shpenzimet për njohjen e kualifikimit profesional.

Informacione rreth dokumenteve të nevojshme

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë fletë-informacion dhe merreni me vete të printuar dhe të nënshkruar gjatë parashtrimit të kërkesës për vizë. Ju lutemi regjistrohuni për një termin vetëm nëse i plotësoni të gjitha kushtet dhe mund t’i dorëzoni të gjitha dokumentet e kërkuara. Nëse kushtet nuk plotësohen ose nuk dorëzohen dokumentet e kërkuara, viza nuk mund të lëshohet.

Ju lutemi, vendosini dokumentet sipas radhës si tek fletë-informacioni. Dokumentet vijues duhet të paraqiten në origjinal dhe 1 fotokopje. Ju lutemi dorëzoni dokumentet të palosura vetëm me kapëse (jo të mbërthyera)!

Gjatë aplikimit duhet të paraqiten dokumentet vijuese:

 • 1 formular - kërkesa për vizë kombëtare, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht) në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht. Ju lutemi printoni të gjitha faqet e aplikacionit dhe bashkëngjitni të gjitha faqet së bashku me kodin QR.
 • 1 formular - udhëzimi, të nënshkruar personalisht.
 • 1 formular udhëzimi për ekzistencën e një oferte pune, të nënshkruar me dorë
 • Të dhëna plotësuese për kontaktin, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht.
 • Deklaratë për punësim - Agjensioni Federal për Punësim (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (jo më e vjetër se 6 muaj): e plotësuar  tërësisht (çdo pikë) dhe e  nënshkruar nga punëdhënësi, në origjinal dhe 1 fotokopje.
 • 2 fotografi biometrike aktuale për pasaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45 х 35 milimetra. Ju lutemi  1 fotografi ta ngjitni në formularin për vizë kombëtare, në vendin e paraparë për fotografi, ndërsa edhe 1 fotografi të tretë shtesë duhet të keni me vete.
 • Pasaportë e vlefshme, në origjinal dhe 1 fotokopje, me së paku 2 faqe të zbrazura (pa vula). Ju lutemi kini parasysh që pasaporta duhet të jetë e vlefshme  së paku edhe tre (3) muaj pas skadimit të afatit të vizës.
 • Tarifa - Tarifa është 75,00 euro. Tarifat mund të paguhen ose me para të gatshme në banknota EURO ose me kartë krediti, monedhat nuk pranohen.
 • Pëlqim/miratim paraprak (Vorabzustimmung) nga Zyra përgjegjëse për të huaj,  sipas nenit  §81a i Ligit për qëndrim (AufenthG).
 • Dëshmi mbi përfundimin e shkollimit (diploma), në origjinal dhe përkthin në gjermanisht, me nga 1 fotokopje.
 • Për punësim me arsim të mesëm profesional:
  Dëshmi për njohjen e kualifikimit profesional në Gjermani:
  Vërtetim nga autoriteti përkatës gjerman për njohje lidhur me përcaktimin e ekuivalencës së kualifikimit Tuaj profesional, në origjinal dhe 1 fotokopje.    Parakusht pët të ushtruar një veprimtari të kualifikuar është njohja e kualifikimit profesional. Ekuivalentimi i diplomës Suaj duhet të përcaktohet në një procedurë njohjeje të kualifikimeve profesionale/arsimit profesional në Gjermani – “Anerkennungsverfahren”, para se të aplikoni për vizë. Autoritet përkatës konfirmon, nëse kualifikimi Juaj i mesëm profesional është ekuivalent me arsimin e mesëm profesional në Gjermani dhe lëshon lejen për ushtrimin e profesionit.
  Informacione lihdur me procedurën e njohjes së kualifikimit, autoritetet përgjegjëse dhe dokumentet e duhura mind të gjeni këtu
 • Për punësim me arsim akademik:
  Dëshmi mbi njohjen e shkollimit të lartë, edhe atë:
  a)    Konfirmim i printuar nga Baza e të Dhënave ANABIN nëse njihet diploma Juaj e shkollës së lartë ose është e  krahasueshme.  
  Kërkimi në ANABIN duhet gjithmonë të bëhet si në pikëpamje të diplomës universitare, ashtu edhe të universitetit (nëse konsiderohet e krahasueshme shkolla e lartë dhe diploma (Vergleichbarkeit: Hochschule H + und Abschluss: entspricht). OSE

  b)    Vlerësimi i çertifiktës për mbarimin e shkollimit të lartë (Zeugnisbewertung) nga Zyra Qendrore për Arsimin e Huaj (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen – ZAB), në origjinal dhe 1 fotokopje.
  Në qoftë se në Bazën e të Dhënave Anabin diploma Juaj universitare nuk është e vlerësuar si  “korrespondon me / ekuivalent" dhe/ose universiteti/fakulteti nuk është i vlerësuar me “H+”, ekuivalenca e diplomës Suaj universitare duhet patjetër të konfirmohet.
  Informacione lidhur me procedurën, autoritetet përkatëse dhe dokumentet e nevojshme mund të gjeni këtu.
  Dëshmi plotësuese për profesione të rregulluara me ligj, për të cilat nevojitet leje për ushtrimin e veprimtarisë (si psh. mjekë, inxhinierë, etj.):
  Leje për ushtrimin e profesionit (Berufsausübungserlaubnis) nga Zyra përkatëse për njohje, në origjinal dhe 1 fotokopje.
  Listën e profesioneve të rregulluara eme ligj (reglementierte Berufe) mund ta gjeni në linkun këtu.
  Informacione lihdur me procedurën e njohjes së kualifikimit, autoritetet përkatëse dhe dokumentet e nevojshme mund të gjeni këtu.
 • Dëshmi për njohjen e gjuhës gjermane. Nëse në kuadër të procedurës së përshpejtuar keni paraqitur çertifikatë pr njohuri të gjuhës gjermane, e njejta duhet të paraqitet edhe në Ambasadë gjatë aplikimit për vizë, në origjinal dhe 1 fotokopje.
  Si çertifikata legale për njohuri gjuhësore vlejnë çertifikatat e Goethe Institut-it, Certifikata ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) ose çertifikata të lëshuara nga shkolla të licencuara për mësimin e gjuhës (Telc GmbH) ose ECL. Më shumë informacione mund të gjeni këtu.

UDHËZIM – PARASHTRIM KËRKESE PËR VIZË / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG
U informova se kërkesa ime për vizë mund të dërgohet për shqyrtim në Zyrën përkatëse për të huaj në Gjermani vetëm nëse janë paraqitur të gjitha dokumentet e cekura në fletë-informacion. Kërkesa të pakompletuara do të refuzohen dhe taksa e paguar nuk kthehet.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Shkup / Skopje ___________________                  Nënshkrimi / Unterschrift ______________________