Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

SHOFERË PROFESIONISTË (§ 24a BeschV)

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë fletë-informacion dhe merreni me vete të printuar dhe të nënshkruar gjatë parashtrimit të kërkesës për vizë. Ju lutemi regjistrohuni për një termin vetëm nëse i plotësoni të gjitha kushtet dhe mund t’i dorëzoni të gjitha dokumentet e kërkuara. Nëse kushtet nuk plotësohen ose nuk dorëzohen dokumentet e kërkuara, viza nuk mund të lëshohet.

Nëse tashmë posedoni pantentë shoferi të BE/ZEE (ZEE = Zona Ekonomike Evropiane), si edhe kualifikimet e nevojshme (kualifikimi themelor në përputhje me nenin 2 të Ligjit për kualifikimin e shoferëve profesionistë (§2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz – BKrFQG) dhe/ose trajnim plotësues në përputhje me nenin 5 të për kualifikimin e shoferëve profesionistë (§5 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz – BKrFQG), duhet t’i parashtroni dëshmitë sipas variantit 1. Nëse nuk posedoni pantentë shoferi të BE/ZEE (ZEE = Zona Ekonomike Evropiane) dhe/ose kualifikime të kërkuara, për Ju vlenë varianti 2.

Përgatitja e mirëfilltë e dokumenteve mund të ndikojë pozitivisht dhe të shkurtojë procedurën e shqyrtimit të kërkesës për vizë. Dokumente plotësuese që nuk janë cekur këtu, në raste të veçanta mund të kërkohen gjatë parashtrimit ose gjatë shqyrtimit të kërkesës për vizë. Aplikacione të paplotësuara dhe dokumente të pakopmletuara mund të jenë shkak për refuzimin e vizës.

Gjatë procedurës së shqyrtimit, Ambasada vendimin e merr në bashkëpunim me Agjensionin Federal për Punësim si dhe ne raste të veçanta edhe me Zyrën përkatëse për të Huaj në Gjermani. Procedura e shqyrtimit zgjat zakonisht 3 deri 4 javë nga dorëzimi i kërkesës për vizë në sportel, në disa raste kjo kohë është edhe më e gjatë. Pas vendimit përfundimtar, Ambasada do t’ju njoftojë menjëherë. Ju lutemi të mos parashtroni pyetje lidhur me statusin e kërkesës Tuaj gjatë kohëzgjatjes së rëndomtë të shqyrtimit. Për Zyrën e vizave kjo paraqet ngarkesë plotësuese dhe si pasojë mund të prolongohet shqyrtimi i kërkesës.

Ju lutemi, vendosini dokumentet sipas radhës si tek fletë-informacioni.
Dokumentet vijues duhet të paraqiten në origjinal dhe 1 fotokopje.
Ju lutemi dorëzoni dokumentet të palosura vetëm me kapëse (jo të mbërthyera)!

Gjatë aplikimit duhet të paraqiten dokumentet vijuese:

 • 1 formular - kërkesa për vizë kombëtare, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht) në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht. Ju lutemi printoni të gjitha faqet e aplikacionit dhe bashkëngjitni të gjitha faqet së bashku me kodin QR.
 • 1 formular - udhëzimi, të nënshkruar personalisht.
 • 1 formular udhëzimi për ekzistencën e një oferte pune, të nënshkruar me dorë
 • Fletë plotësuese me të dhëna për kontaktin, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht.
 • 2 fotografi biometrike aktuale për pasaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45 х 35 milimetra. Ju lutemi  1 fotografi ta ngjitni në formularin për vizë kombëtare, në vendin e paraparë për fotografi, ndërsa edhe 1 fotografi të dytë shtesë duhet të keni me vete.
 • Pasaportë e vlefshme, në origjinal dhe 1 fotokopje, me së paku 2 faqe të zbrazura (pa vula). Ju lutemi kini parasysh që pasaporta duhet të jetë e vlefshme  së paku edhe tre (3) muaj pas skadimit të afatit të vizës.
 • Tarifa - Tarifa është 75,00 euro. Tarifat mund të paguhen ose me para të gatshme në banknota EURO ose me kartë krediti, monedhat nuk pranohen.
 • Deklaratë për punësim - Agjensioni Federal për Punësim (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (jo më e vjetër se 6 muaj): e plotësuar  tërësisht (çdo pikë) dhe e  nënshkruar nga punëdhënësi, në origjinal dhe 1 fotokopje.
  Punëdhënësit i rekomandohet, para nënshkrimit të kontratës të interesohet në Agjensionin Federal për Punësim në Gjermani për nivelin aktual të pagës për vendin konkret të punës.
 • Fletë plotësuese C - Agjencia Federale e Punësimit, (jo më e vjetër se 6 muaj): E plotësuar tërësisht dhe e nënshkruar nga punëdhënësi, në origjinal dhe 1 kopje.
 • Biografia (CV) në gjuhën gjermane e nënshkruar nga vetë personi.
 • Për persona mbi 45 vjeç, në mënyrë plotësuese:
  Dëshmi për  mjete të mjaftueshme jetese pas pensionimit. Dëshmia mund të paraqitet në formë të:
  - pagës minimale mujore bruto prej 4.015 euro (2023)
  - pagës minimale mujore bruto prej 4.152,50 euro (2024) OSE
  Dëshmi mbi mjete përkatëse jetese pas pensionimit, në origjinal dhe 1 fotokopje, në raste të caktuara edhe përkthim në gjermanisht (të ardhurat nga fondi pensional shtetëror/privat, sigurim jetësor, etj. Për shembull: Vërtetim me të dhëna për vitet e punës dhe pagën nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut - FSPIMV).

Varësisht nga varianta që Ju përshtatet, duhet të paraqiten dokumentet vijuese:

 • Patentë shoferi i BE/ZEE i kategorive C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE në origjinal dhe 1 fotokopje.

 • Patent shoferi kombëtarë (nacional) për shofer profesionist i kategorive vijuese C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ose DE, në origjinal dhe 1 fotokopje.
  Shënim: Nëse posedoni patent shoferi të Maqedonisë së Veriut të kategorisë D të lëshuar para datës 09.10.2008 ose të kategorisë CE, C të lëshuar para  datës 09.10.2009, nuk nevojitet kualifikim themelor, por do duhet të realizoni trajnim plotësues në përputhje me nenin 5 të Ligjit për kualifikimin e shoferëve profesionistë, (§5 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz - BKrFQG), para se të punësoheni si shoferë profesionist.
 • Deklaratë për punësim të dytë - Agjensioni Federal për Punësim (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (jo më e vjetër se 6 muaj): e plotësuar  tërësisht (çdo pikë) dhe e  nënshkruar nga punëdhënësi, në origjinal dhe 1 fotokopje.
  Nën pikën 6 të deklaratës së punësimit duhet të theksohet se:
  Cila veprimtari do të ushtrohet gjatë periudhës së zbatimit të masave për kualifikim.

UDHËZIM – PARASHTRIM KËRKESE PËR VIZË / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG
U informova se kërkesa ime për vizë mund të dërgohet për shqyrtim në Zyrën përkatëse në Gjermani vetëm nëse janë paraqitur të gjitha dokumentet e cekura në fletë-informacion. Kërkesa të pakompletuara do të refuzohen dhe taksa e paguar nuk kthehet.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Shkup / Skopje ___________________                  Nënshkrimi / Unterschrift ______________________