Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

FAQ

Nëse leja Juaj e qëndrimit është humbur ose ka skaduar, Ju mund të aplikoni për vizë për rihyrje në Gjermani (Wiedereinreise). Për këtë qëllim Ju mund të bëni rezervim direkt për një termin. Në rast urgjence, dërgojeni numrin Tuaj të regjistrmint (Referenznummer), fotokopjen e lejes së qëndrimit, çertifikatën e vendbanimit dhe mundësisht një miratim paraprak (Vorabzustimmung) nga Zyra për të huaj, në: visa@skop.diplo.de, me qëllim që të përshpejtohet  procedura. Informacione plotësuese mund të gjeni në fletë-informacionin përkatës.

Vërtetimin e kalim-kufirit (Grenzübertrittbescheinigung), së bashku me pasaportën duhet ta dorëzoni personalisht në Zyrën e vizave gjatë orarit të punës, nga e hëna deri të enjten, në orën 14:00, pa termin të caktuar paraprakisht. Dërgimi përmes postës nuk është i mundur. Informacione plotësuese munt të gjeni  këtu.

Dëshmia e sigurimit shëndetësor nuk kërkohet gjatë aplikimit në Ambasadë. Por, për marrjen e lejes së qëndrimit,  Zyrat  për të huaj në Gjermani kërkojnë të dëshmohet një sigurim shëndetësor i vlefshëm.  Ju mund ta bëni këtë tek një kompani gjermane të sigurimeve shëndetësore. Studentët si dëshmi  mund të paraqesin vërtetimin e Fondit shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për sigurim jashtë vendit. Informacione plotësuese lidhur me procedurën për lëshimin e formularit dygjuhësh mund të gjeni këtu.

Kushtet e jetesës dhe madhësia e banesës  kontrollohen ekskluzivisht nga Zyra për të huaj (Ausländerbehörde).

Gjatë parashtrimit të kërkesës aplikuesit në bisedë e sipër duhet të dëshmojnë zotërimin e njohurive të gjermanishtes në përputhje me çertifikatën e paraqitur. Në procedurën e vizës, çertifikata e gjuhës në momentin e aplikimit nuk duhet të jetë më e vjetër se një vjet.

Informacione plotësuese në lidhje me dëshminë mbi njohuritë e gjuhës gjatë procedurës së vizave mund të gjeni këtu.

Certifikata e gjuhës duhet të dorëzohet në ambasadë në origjinal dhe 1 fotokopje.

Xhirollogaria e bllokuar paraqet  dëshmi se dispononi me mjete të mjaftueshme për ta financuar qëndrimin Tuaj në Gjermani. Mjetët për jetesë mund të dëshmohen gjatë procedurës së aplikimit për vizë duke hapur një “xhirollogari bankare të bllokuar” – Sperrkonto. 

Informacione të hollësishme për hapjen e një llogarie të bllokuar në Gjermani mund të gjenden në  faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme Federale të Gjermanisë përmes linkut këtu.

Gjatë procedurës së shqyrtimit, Ambasada vendimin e merr në bashkëpunim me Zyrat përkatëse për të huaj në Gjermani. Për këtë lloj aplikimi, kjo zakonisht bëhet në kuadër të së ashtuquajturës “procedurë  e heshtjes”-  „Schweigefristverfahren“  (kohëzgjatja: tre javë dhe dy ditë pune). Nëse Zyra për të huaj nuk ka ndonjë vërejtje lidhur me aplikimin Tuaj, atëherë miratimi jepet pasi të ketë skaduar periudha e heshtjes. Vetëm atëherë Ambasada mund të vazhdojë me përpunimin e mëtejshëm të kërkesës. Ambasada nuk mund ta përshpajtojë procedurën. Andaj  Ju lutemi rezervoni një termin në kohën e duhur. Nëse nuk ka termine më të hershme të disponueshme, Ju lutemi na kontaktoni në: visa@skop.diplo.de me një kërkesë për caktimin e një termini më të hershëm.

Letra e garancionit (Verpflichtungserklärung) është një dokument zyrtar dhe lëshohet nga Zyra për të huaj në Gjermani (Ausländerbehörde). Personi që jeton në Gjermani dhe që dëshiron të garantojë për Ju, mund ta merr letrën e garancionit nga Zyra përgjegjëse lokale për të huaj (Ausländerbehörde).

Letër-garancioni dorëzohet në Ambasadë në origjinal dhe 1 fotokopje.

Një deklaratë e noterizuar (e një peroni privat) nuk pranohet.

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të qëndrojnë në zonën e Schengen-it deri në 90 ditë pa vizë brenda 6 muajve. Sa herë që hyni në të ashtuquajturën "Zonën Schengen", në kufi llogaritet se sa kohë keni qëndruar në një ose më shumë vende të zonës Schengen në 180 ditët e fundit. Këtij numri i shtohen ditët e qëndrimit të planifikuar. Numri i përgjithshëm nuk duhet të kalojë 90-ditëshin.

Këtu  mund t’i  llogaritni falas ditët e qëndrimit.

Një vizë Schengen nuk rrit numrin e ditëve të qëndrimit.