Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Kërkesë për Kartë të mundësive mund të parashtrojë kushdo që dëshiron të kërkojë punë në Gjermani. Punësimi i synuar duhet të jetë në lidhje me kualifikimet e kryera arsimore.
Gjatë një qëndrimi maksimal prej një viti, ju mund të kërkoni për një punëdhënës të ardhshëm, një partner për njohjen e kualifikimit ose masa për të njohur kualifikimin e kryer në Maqedoninë e Veriut (shih Nenin 16d të Ligjit për qëndrim).

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë fletë-informacion dhe merreni me vete të printuar dhe të nënshkruar gjatë parashtrimit të kërkesës për vizë. Ju lutemi regjistrohuni për një termin vetëm nëse i plotësoni të gjitha kushtet dhe mund t’i dorëzoni të gjitha dokumentet e kërkuara. Nëse kushtet nuk plotësohen ose nuk dorëzohen dokumentet e kërkuara, viza nuk mund të lëshohet.

Në raste të veçanta, gjatë parashtrimit të kërkesës ose gjatë shqyrtimit të kërkesës për vizë mund zë kërkohen dokumente plotësuese që nuk janë përmendur këtu. Kërkesat e paplotësuara në tërësi dhe dokumentet e paplota mund të çojnë në refuzimin e kërkesës për vizë.

Gjatë procedurës së shqyrtimit të kërkesës për vizë, Ambasada duhet të sigurojë informacion lidhur me shënimet në Regjistrat penal. Procedura mund të zgjasë zakonisht deri në 2 javë nga dorëzimi i kërkesës për vizë në sportel, respektivisht në raste të qëndrimeve të mëhershme përpunimi mund të zgjasë më tepër për shkak të përfshirjes së autoriteteve vendore. Ambasada do t’ju njoftojë menjëherë, sapo të ketë një vendim përfundimtar. Ju lutemi të mos parashtroni pyetje lidhur me statusin e kërkesës suaj gjatë kohëzgjatjes së rëndomtë të shqyrtimit. Për Zyrën e vizave kjo do të paraqiste ngarkesë plotësuese, dhe si pasojë mund të prolongohet shqyrtimi i kërkesës.

Ju lutemi, vendosini dokumentet sipas radhës si tek fletë-informacioni.
Dokumentet vijues duhet të paraqiten në origjinal dhe 1 fotokopje.
Ju lutemi dorëzoni dokumentet të palosura vetëm me kapëse (jo të mbërthyera)!

Gjatë aplikimit duhet të paraqiten dokumentet vijuese:

 • 1 formular - kërkesa për vizë kombëtare, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht) në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht. Ju lutemi printoni të gjitha faqet e aplikacionit dhe bashkëngjitni të gjitha faqet së bashku me kodin QR.
 • 1 formular - udhëzimi, të nënshkruar personalisht.
 • Të dhëna plotësuese për kontaktin, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht.
 • 2 fotografi biometrike aktuale për pasaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45 х 35 milimetra. Ju lutemi  1 fotografi ta ngjitni në formularin për vizë kombëtare, në vendin e paraparë për fotografi, ndërsa edhe 1 fotografi të tretë shtesë duhet të keni me vete.
 • Pasaportë e vlefshme, në original dhe 1 fotokopje, me së paku 2 faqe të zbrazura (pa vula). Ju lutemi kini parasysh që pasaporta duhet të jetë e vlefshme së paku edhe tre (3) muaj pas skadimit të afatit të vizës.
 • Tarifa - Tarifa është 75,00 euro. Tarifat mund të paguhen ose me para të gatshme në banknota EURO ose me kartë krediti, monedhat nuk pranohen.
 • Dëshmi mbi financimin e qëndrimit, shuma neto mujore që duhet ta keni në dispozicion duhet të jetë 1.027,- еuro, edhe atë përmes:
  - një deklarate detyrimi (fletë-garancion) – Verpflichtungserklärung (e lëshuar nga Zyra për të huajt) nga një person që jeton në Gjermani për tërë qëndrimin, në origjinal dhe 1 kopje, ose
  - një vërtetimi nga ndonjë bankë gjermane për hapjen e një xhirollogarie të bllokuar (“Sperrkonto”) në emrin Tuaj, me shumë mujore prej 1.027,- euro,  në origjinal dhe 1 kopje.
  - përfshirjes së një punësimi me kohë të pjesshme që mund të dëshmohet, i cili nuk tejkalon vëllimin maksimal prej 20 orësh javore.

 • Dëshmi mbi arsimin e kryer profesional ose diploma e shkollimit të lartë, në origjinal me përkthim në gjuhën gjermane me nga 1 kopje.
 • Dëshmi mbi njohjen e arsimit profesional në Gjermani:
  Ekuivalenca e diplomës suaj të arsimit profesional duhet të përcaktohet në një procedurë njohjeje në Gjermani para se të aplikoni për vizë. Informacione lidhur me procedurën e njohjes së arsimit profesional mund të gjeni këtu.
  Ose përmes një dëshmie/certifikate nga baza e të dhënave ANABIN mbi kryerjen e arsimit të lartë
  Kërkesa në ANABIN duhet të bëhet gjithmonë në lidhje me diplomën si dhe me universitetin. (Ekuivalenca: Universiteti H + dhe diploma: ekuivalente).
 • Në mënyrë plotësuese tek profesionet e rregulluara me ligj, për ushtrimin e të cilave është e domosdoshme marrja e lejes (p.sh. mjekë, inxhinierë):
  Leje për ushtrimin e profesionit nga Zyra përkatëse e njohjes së kualifikimit, në origjinal dhe 1 kopje.
  Listën e plotë të profesioneve të rregulluara me ligj mund ta gjeni këtu.
  Informacione lidhur me procedurën e njohjes së kualifikimit, autoritetet përkatëse dhe dokumentet e nevojshme mund të gjeni këtu.

 • Dëshmi mbi arsimin e kryer akademik apo arsimin praktik profesional (diplomë), në origjinal me përkthim në gjermanisht dhe 1 kopje.
  Nëse keni kryer arsim profesional ose studime universitare, duhet të paraqisni dëshmi se këto kualifikime janë të njohura nga shteti në Maqedoninë e Veriut (e ashtuquajtura certifikatë ZAB). Informacione të mëtejshme për arsimin profesional mund të gjeni këtu, për arsimin universitar këtu).

  Dëshmi mbi kualifikimin profesional AHK (Dhoma Gjermane e Tregtisë me Jashtë (krahaso. § 20a Paragrafi 4 lit c) Ligji për qëndrim. Informacione rreth kësaj ofron AHK
 • Dëshmi mbi njohuritë e gjuhës gjermane ose angleze
  Detyrimisht duhet të sigurohet dëshmi për njohjen e gjuhës gjermane të nivelin A1 ose për njohjen e gjuhës angleze të nivelin B2 të Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët. Udhëzime njohjen e certifikatave gjuhësore që duhet të dorëzohen mund të gjeni këtu.
 • Lidhur me kartën e mundësive për specialistë të pavarur, pikët ndahen në bazë të kategorive të ndryshme. Ju lutemi paraqisni dëshmi shtesë për temat e mëposhtme:
  - Përvojë profesionale (p.sh. certifikatë pune, vërtetim nga punëdhënësit e mëhershëm)
  - Biografi në anglisht apo gjermanisht
  - Qëndrime paraprake në Republikën Federale të Gjermanisë (p.sh. përmes vulave të hyrjes dhe daljes)
  - Informacione lidhur me shoqëruesit eventual në udhëtim dhe/ose bashkëshortin/ten/partnerin/en që aplikon.

UDHËZIM – PARASHTRIM KËRKESE PËR VIZË / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG
U informova se kërkesa ime për vizë mund të dërgohet për shqyrtim në Zyrën përkatëse për të huaj në Gjermani vetëm nëse janë paraqitur të gjitha dokumentet e cekura në fletë-informacion. Kërkesa të pakompletuara do të refuzohen dhe taksa e paguar nuk kthehet.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Shkup / Skopje ___________________                  Nënshkrimi / Unterschrift ______________________