Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Пензија

Foto eines älteren Ehepaares beim Spaziergang

Älteres Ehepaar beim Spaziergang, © colourbox.com

Текст


Општи упатства

Во областа на социјалната сигурност, меѓу Република Северна Македонија и Германија се применува Германско-македонската спогодба за социјално осигурување од 8 јули 2003 година. Германското пензиско осигурување Баварија Југ (Bayern Süd) е една од канцелариите за врски за спроведување на оваа Спогодба во полето на законското пензиско осигурување.

Поопширни информации може да се најдат на овој линк.

Почеток на страницата