Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Достапност на Амбасадата и патување во Германија / Mundësi kontakti me Ambasadën dhe udhëtimi në Gjermani

Текст

Добредојде во Германија!

Конзуларното и визното одделение сe отворени! Упатство за задолжителните правила за здравствената заштита може да најдете тука.

Виза
И понатаму останува прописот дека исклучиво лица, кои добиле валидно известување за термин, имаат пристап во Визното одделение.
Како последица на мерките за ублажување на корона кризата (ковид-19) визното одделение закажаните термини од март до јуни 2020 мораше да ги сторнира и повторно да ги регистрира на листата на чекање. Сепак, Вашите регистрирања, за кои веќе сте добиле референтен број, и понатаму остануваат валидни. Тоа значи дека Вие не морате да се регистрирате повторно.
Од повторното започнување на работата со странки, Амбасадата валидните регистрирања автоматски и по хронолошки редослед ги пререгистрира за подoцнежен период. Но, повторни доделувања на термини се можни само со почитување на важечките ограничувања за патување и правилата за изземање (види подолу) и актуелните важечки правни основи. Благовремено пред Вашиот нов термин ќе добиете известување по електронска пошта (мејл) со потврда.
Ве молиме за трпение и да не доаѓате лично во Амбасадата, да не се јавувате по телефон и да не пишувате мејлови.

Останати конзуларни прашања
За останати конзуларни прашања Амбасадата е отворена од понеделник до четврток, од 14 до 15 часот, без претходно закажување термин.

------------------------------------

Zyra konsullore dhe e vizave janë të hapura! Fletë informacionin lidhur me respektimin e rregullave të higjienës gjatë vizitës në Ambasadë e gjeni këtu.

Viza
Edhe mëtej vlenë rregulli i posedimit të terminit të caktuar për të parashtruar kërkesë për vizë.
Si pasojë e masave për zbutjen e krizës me virusin korona (Covid-19) Zyra e vizave ishte e detyruar t‘i anulojë terminet e caktuara nga muaji mars deri në qeshor dhe sërish t’i transferojë në listën e pritjes së termineve. Megjithatë, të gjitha terminet e regjistruar, për të cilët keni merrë numër të regjistrimit, edhe mëtej janë të vlefshëm, që do të thotë, se Ju nuk duhet të regjistroheni përsëri.
Qysh nga rifillimi i ofrimeve të shërbimeve, Ambasada regjistrimet e vlefshme me automatizëm dhe sipas rendit kronologjik i  riregjistron për një kohë të mëvonëshme. Mirëpo caktimi i terminit të ri bëhet vetëm duke respektuar kufizimet aktuale për  udhëtim, rregullat e përjashtimit (shiko më poshtë) dhe në bazë të ligjeve aktuale. Konfirmimin e terminit të ri do ta merrni në kohë të duhur përmes emajlit.
Andaj Ju lutemi për durim dhe mos u paraqitni personalisht  ose përmes telefonit në Ambasadë dhe mos parashtroni kërkesa me shkrim.

Shërbime tjera konsullore
Për shërbime tjera konsullore Ambasada është e hapur nga e hëna deri të enjten, prej orës 14 deri në orën 15, pa termin të caktuar paraprakisht.

------------------------------------

Информации во врска со правилата околу патување во Германија:

Влез во Германија
Германија, заедно со своите партнери од ЕУ, нареди опфатни ограничувања за влез, со кои патниците од земјите надвор од ЕУ може да влезат само со итна причина (види исто така на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи). Патниците, кои патуваат поради итни потреби, се замолени да носат соодветни докази , од кои произлегува потребата од нивното патување. Државјани од трети држави, кои не го исполнуваат тој услов ќе бидат вратени од граница.

Изземени од овие ограничувања, освен германските државјани, се следните групи на лица:

 1. Државјани на земји-членки на ЕУ, шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија), Велика Британија.
 2. Припадници на трети држави (без германско државјанство или државјанство на ЕУ) со валидна германска дозвола за престој за враќање на местото на нивното вообичаено живеалиште.
 3. Државјани од трети држави со следната цел на патување (зависно од целта, времетраењето на престојот и државјанството, делумно да се почитува обврската за виза!):
  - Приклучување кон семејството (само сопружници/животни партнери и 
    малолетни деца),
  - Медицински персонал и истражувачи, негуватели,
  - квалифицирани работници во смисла на законската дефиниција во членовите 18 став 3, 18 а, 18 б од Законот за престој,
  - истражувачи и научници на признати истражувачки институции во смисла на § 38 а став 4 а од Правилникот за престој,како и наставен кадар по јазици во смисла на член 11 став 1 од Одредбата за вработување,
  - ИТ-специјалисти,
  - Персонал за превоз,
  - сезонски работници во земјоделтсво,
  - квалификувани деташирани работници (меродавно е внесувањето во
    работната дозвола („Werkvertragsarbeitnehmerkarte„) од Сојузниот завод за
    вработување),
  - Специјалисти во рамките на договорите за испорака на рoба согласно чл. 19 став 1 од Одредбата за вработување,
  - самостални вработени кои поседуваат национална виза според § 21 од Законот за престој,
  - Бизнисмени со цел учество на саеми, ако е веродостојна потребата од лично присуство,
  - Учесници на конференции од висок ранг, ако е веродостојна потребата од лично присуство
  професионалн образвание според § 16а од Законот за престој,
  - мерки за признавањe на прoфесионалната квалификацја според § 16д од  Законот за престој
  - Студирање на германски универзитети и посетa на училиште со интернат  вo Германија,
  - Задолжителни пракси за студенти по медицина и од земјоделски факултет,
  - професионални спортисти во смисла на § 22 став 4 од Правилникот за вработување, заради ангажирање во германски спортски клубови и учество на натпреварувачки спорт, и максимално 2 лица за придружба (на пр. тренер, психотерапевт или слично),
  - останати професионални спортисти (вклучувајќи е-спортисти (електронски спорт) во смисла на § 22 став 5 од Правилникот за вработување, заради учество на натпревари и турнири, и максимално 2 лица за придружба (на пр. тренер, психотерапевт или слично),
  - спортиски и спортисти, кои од нивните национални спортски друштва за  тренинзи се испраќаат во Германија,
  - Спортски судии/ судии на натпревари што се акредитирани од нивното национално спортско здружение или учествуваат на меѓународни спортски настани согласно чл. 23 од Одредбата за вработување,
  - учесници на меѓународни спортски натпревари во смисла на § 23 од Правилникот за вработување,
  - религиозни великодостојници, кои во Германија се вработуваат од  религиозни причини.
 4. Членови од тесно семејство (т.е. сопружници/животни партнери и малолетни деца и родители од малолетни деца) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка  Швајцарија или Велика Британија или државјани на трети држави со постоечко право на престој во Германија смеат отсега и без посебна причина привремено да патуваат заради семејни посети во Германија. Семејната припадност треба да се докаже со соодветни лични документи. Документите од Република Северна Македонија траба да имаат Апостил печат.
 5. Немажени/неоженети партнери на Германци/Германки што живеат во Германија, на државјани на земји-членки на ЕУ и на шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија) и Велика Британија како и на државјани на трети држави со валидна германска дозвола за престој во Германија смеаат да патуваат за краткорочен престој, ако станува збор за долггодишна врска односно врска/партнерство на подолго време. Подетални информации за условите и за потребните докази ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи, кај делот „Travel restriction / border control“ (само на англиски јазик).
 6. Немажени/неженети парови, од кои еден е Германец или државјанин на земја-членка на ЕУ и на шенген-асоциираните држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија) и Велика Британија и имаат заедничко живеалиште во странство, смеат да патуваат само во случај на итни причини за патување на кратка посета. Подетални информации за условите и за потребните докази ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи, кај делот „Travel restriction / border control“ (само на англиски јазик).
 7. Државјани од трети држави со т.н.  „essential functions or needs“ се замолуваат да носат со себе докази за причината за итен влез, од кои произлегува нужноста за преминување на границата. Тука спаѓаат:
  - роднини од 1. и 2. колено кои не спаѓаат во потесното семејство (т.е. полнолетни деца, родители од полнолетни деца, браќа и сестри и баби и дедовци) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка  Швајцарија или Велика Британија,  или државјани од трети земји со право на престој во Германија, со итни семејни причини,
  - дипломати, вработени во меѓународни организации, воен персонал,
  - хуманитарни помошници кои ја извршуваат својата функција,
  - патници кои транзитираат/пропатуваат ( со автомобил или авион) за време на  директното, непрекинато транзитирање, доколку влезот во целната држава (или друга транзитна држава) е дозволен (потребни се докази),
  - лица со признат статус на бегалци.

Важно! Ве молиме обрнете внимание на тоа дека Амбасадата не може да издава никакви индивидуални потврди дали некое лице спаѓа под некој од важечките исклучоци. Патниците својата индивидуална ситуација мора сами да ја докажат или прикажат дека е веродостојна. Одлуката за дозвола за влез ја донесува надлежната гранична служба по проценка согласно нејзината должност (во Германија тоа е Сојузната полиција).

На новата веб страна Re-open EU ќе ги најдете секогаш актуализираните информации во врска со патување и одмор во ЕУ, меѓу другото и за сообраќајните средства, забрани или ограничувања на влез како и правила за заштита на јавното здравје какви што се држењето дистанса и носењето на заштитни маски.

Обврска за карантин
Северна Македонија е назначена како ризично подрачје во однос на Ковид-19, а актуелниот список на ризчните земји може да го најдете тука.
Сите лица што престојувале во ризична област 10 дена пред влез, мора начелно да одат во 14дневен карантин откако ќе влезат во Германија. Оваа обвска за карантин важи независно од  државјанството,  изземени се само патници кои транзитираат ( со автомобил или авион).
НОВО: Сите лица се дополнително обврзани, пред да тргнат на пат да се пријават на веб-страната www.einreiseanmeldung.de. Само ако не е можно дигитално пријавување за влез, може да се приложи известување во писмена форма како замена за него. Патниците мора да носат со себе испечатена потврда од нивната пријава.

Детални информации за актуелните одредби ќе ги најдете на веб-страната на Сојузното министерство за здравство под "Current Information for Travellers“. Формуларот за известување во писмена форма како замена ќе го најдете на повеќе јазици исто така на ова на веб-страна под „Information sheet in connection with the Corona-Virus“. 

Одлуката, колку долго треба да трае карантинот и под кои услови е можно изземање од обврската за карантин, ја носат локалните Здравствените служби (Адреси: https://tools.rki.de/PLZTool/). Советување односно давање совет од амбасадата не е можно.

Други важни линкови:

Веб-страна на Министерство за здравство на Северна Македонија

Роберт-Кох-Институт

Светска здравствена организација (СЗО)

 

Hyrja në Gjermani

Gjermania bashkë me partnerët e saj të BE-së vendosi kufizime të reja të zgjëruara të udhëtimit për qytetarë nga vendet jashtë BE-së, të cilët mund të udhëtojnë vetëm në raste urgjente (shiko edhe veb faqen e Ministrisë Federale për Punë të Brendshme). Udhëtarët luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit. Shtetas nga vendet e treta (jashtë BE-së) të cilët nuk e plotësojnë këtë kusht, nuk mund ta kalojnë kufirin.

Përjashtim nga ky rregull krahas shtetasve gjerman bëjnë personat vijues:

 1. Qytetarët e shteteve të BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), dhe Britania e Madhe.
 2. Shtetasit e shteteve të treta (pa shtetësi gjermane ose të BE-së), me lejeqëndrim valid gjerman, të cilët kthehen në vendin e tyre të zakonshëm të banimit.
 3. Shtetasit e shteteve të treta për qëllimet e mëposhtme të udhëtimit (varësisht nga qëllimi, kohëzgjatja e qëndrimit dhe nënshtetësia, të respektohet detyrimi i pajisjes me vizë!):
  - Bashkim familjar me famljen bërthamë (vetëm bashkëshortë/partnerë dhe
    fëmijë të mitur),
  - Personeli shëndetësor, kërkues shkencorë në shëndetësi, personeli i kujdesit
    (infermierë),
  - Punëtorë të kualifikuar në kuptimin e definicionit ligjor në nenet 18 paragrafi 3, 18a, 18b të Ligjit për qëndrim,
  - Kërkues dhe skencëtarë në institute të njohura në kuptimin e § 38a paragrafi 4a i Rregullores për qëndrim, si edhe mësimdhënës të gjuhës në kuptimin e § 11 paragrafi 1 i Rregullores për punësim, nëse dëshmohet kërkesa e prezencës personale,
  - Specialistë të teknologkjisë informative,
  - Personel transporti,
  - Punëtorë sezonal në bujqësi,
  -Punëtorë të kontraktuar të kualifikuar (vendimtar është regjistrimi në lejen e punës („Werkvertragsarbeitnehmerkarte“), nga Enti Federal për Punësim,
  - Specialistë në kuadër të kontratave mbi livrimin e mallit sipas nenit  19 paragrafi  1 të Rregullores për punësim,
  - Veprimtari e pavarur sipas § 21 të Ligjit për qëndrim,
  - Afaristë me qëllim pjesëmarrje në panaire, nëse kërkesa për prezencë personale është e besueshme,
  - Pjesëmarrës në konferenca të nivelit të lartë, nëse kërkesa për prezencë personale është e besueshme,
  - Shkollim profesional sipas § 16a të Ligjit për qëndrim,
  - Masa për njohjen e arsimit profesional sipas § 16d të Ligjit për qëndrim,
  - Studime në universitete gjermane dhe mësim në shkolla me konvikte në
    Gjermani,
  - Praktika obligative për studentë të medicinës dhe fakultetit të bujqësisë,
  - Sportistë profesionistë në kuptimin e nenit 22 paragrafi 4 i Rregullores për punësim, me qëllim angazhimi në klube sportive gjermane dhe për pjesëmarrje në sport garues, si dhe më së shumëti 2 persona shoqërues (p.sh. trajner, psikoterapeut, ose të ngjashëm),
  - Sportistë të tjerë profesionistë (përfshirë е-sportistë (sport elektronik) në kuptimin e nenit 22 paragrafi 5 i Rregullores për punësim, me qëllim pjesëmarrje në gara dhe turnirë, si dhe më së shumëti 2 persona shoqërues (p.sh. trajner, psikoterapeut, ose të ngjashëm),
  - Sportiste dhe sportistë, të cilët nga klubet e tyre kombëtare  për qëllime
    trajnimi dërgohen në Gjermani,
  - Referë të sportit/ referë të garave, të cilët janë të akredituar nga shoqatat e tyre kombëtare sportive ose marrin pjesë në gara sportive ndërkombëtare sipas nenit 23 të Rregullores për punësim,
  - Pjesmarrës në gara ndërkombëtare në kuptimin e § 23 të Rregullores për punësim,
  - Titullmbajtës fetar (p.sh. Imamë), të cilët për arsye fetare punësohen në
    Gjermani.
 4. Anëtarë të familjes bërthamë (d.m.th. bashkëshortë, partnerë të jetës, fëmijë të mitur dhe prindër të fëmijëve të mitur) të shtatasve gjerman, BE-së, shtetasve të Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë, Zvicrës ose  Britanisë së  Madhe ose shtetas të vendeve të treta (jashtë BE-së) që posedojnë leje qëndrimi për Gjermani, munden, që tani, të udhëtojnë në Gjermani për vzita të përkohshme familjare, edhe pa ndonjë arsye të veçantë. Përkatësia familjare duhet të dëshmohet përmes dokumenteve personale përkatëse. Dokumentet e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të pajisen me vulën Apostille.
 5. Partnerë të pamartuar  të shtatasve gjerman që jetojnë në Gjermani, shtetasve të BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), Britania e Madhe, si edhe shtetas të vendeve të treta me të drejtë qëndrimi në Gjermani, mund të udhëtojnë për qëndrime afatshkurta, në qoftë se bëhet fjalë për një lidhje më afatgjate, gjegjësisht lidhje/partneritet afatgjatë. Informacione të hollësishme lidhur me dëshmitë e nevojshme mund të gjeni në veb faqen e Ministrisë Federale për Punë të Brendshme, në kapitullin “Kufizime për udhëtime/Kontrolle kufitare” (vetëm në gjuhën angleze).
 6. Çifte të pamartuara, kur njëri nga partnerët është shtetas gjerman ose shtetas i BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), Britania e Madhe, dhe kanë vendbanim të përbashkët në Gjermani, kanë të drejtë për arsye të detyrueshme të udhëtojnë për vizita afatshkurte. Informacione të hollësishme lidhur me dëshmitë e nevojshme mund të gjeni në veb faqen e Ministrisë Federale për Punë të Brendshme, në kapitullin “Travel restriction / border control” (vetëm në gjuhën angleze).
 7. Shtetas të shteteve të treta me nevoja apo funksione të ashtuquajtura esenciale („essential functions or needs“), luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit. Këtu bëjnë pjesë:
  - Familjarë të brezit të parë dhe të dytë që nuk janë pjesë e familjes bërthamë (d.m.th. fëmijë të moshës madhore, prindër të fëmijëve të moshës madhore, vëllezër dhe motra, gjysh e gjyshe) të shtetаsve gjerman, BE-së, shtetasve të Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë, Zvicrës ose  Britanisë së  Madhe, ose shtetas të vendeve të treta (jashtë BE-së) që posedojnë leje qëndrimi për Gjermani dhe që udhëtojnë për arsye të detyrueshme familjare,
  - Diplomatë, punonjës të organizatave ndërkombëtare, personel ushtarak,
  - Ndihmës humanitarë nëse duhet të ushtrojnë funksionin e tyre,
  - Udhëtarë tranzit (rrugë tokësore ose ajrore), gjatë udhëtimit tranzit direkt dhe të pandërprerë, në rast se hyrja në shtetin e synuar (ose në ndonjë tjetër shtet tranzit) është e lejuar (duhet paraqitur dëshmi),
  - Persona me status të rregullt si refugjatë.

Kujdes! Ju lutemi vini re se Ambasada nuk mund të jep vërtetime individuale nëse një person bën pjesë në kategorinë e përjashtimeve të vlefshme. Udhëtarët duhet vetë të dëshmojnë gjendjen e tyre individuale me dokumente të përshtatshme ose ta bëjnë atë të besueshëm. Vendimi për lejen e hyrjes merret nga autoriteti kompetent kufitar sipas vlerësimit të tij (në Gjermani është Policia Federale).

Në veb faqen e re „Re-open EU“ tani mund t’i gjeni informacionet e përditësuara lidhur me udhëtimet dhe pushimet në BE, mes tjerash, mjetet e transportit, kufizimet e udhëtimeve dhe rregullat për mbrojtjen e shëndetit publik, si edhe rregullat e mbajtjes së distancës dhe maskave mbrojtëse.

Detyrim për karantinë
Maqedonia e Veriut aktualisht është cilësuar si vend i rrezikuar nga virusi korona, listën e vendeve të rrezikuara e gjeni këtu.
Të gjithë pеrsonat që kanë qëndruar në një vend të rrezikuar, 10 ditë para udhëtimit duhet të qëndrojnë në karantinë për 14 ditë. Ky detyrim për zbatimin e karantinës vlenë pavarësisht nga nënshtetësia, përjashtim bëjnë personat që udhëtojnë Transit (rrugë tokësore ose ajrore).
RISI: Të gjithë personat në mënyrë plotësuese janë të obliguar, para nisjes në rrugë të paraqiten në veb faqen www.einreiseanmeldung.de. Vtëm nëse paraqitja në formë digjitale për hyrje nuk është e mundur, atëherhë si zëvendësim mund të parashtrohet informacion në formë të shkruar. Udhëtarët duhet të mbajnë me vete konfirmin e paraqitjes së tyre në formë të printuar.

Informacione më të hollësishme lidhur me  rregullat aktuale mund të gjeni në veb faqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisën në pjesën „Current Information for Travellers“. Formularin përkatës në formë të letrës si  zëvendësim i formularit digjital, në më shumë gjuhë, mund ta gjeni gjithashtu në këtë veb faqe, në pjesën “Information sheet in connection with the coronavirus”.

Vendimin mbi kohëzgjatjen e karantinës dhe në cilat rrethana është i mundshëm përjashtimi nga detyrimi i karantinës, e sjellin Entet lokale shëndetësore (adresat: https://tools.rki.de/PLZTool/). Këshilla nga Ambasada në këtë drejtim nuk mund të mirren.


Linqe të rëndsishëm:

Faqja e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut

Instituti Robert-Koch

Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO)

Почеток на страницата