Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Одредби за влез во Германија и визни одредби

Текст

Добредојде во Германија!

ВАЖНО!!! Германија заедно со своите ЕУ-партнери наложи значителни ограничувања за влез, со што патници што доаѓаат надвор од ЕУ ќе може да влезат само со итна причина за патување. Ова не важи за германските државјани или државјани на трети држави со долгорочно право на престој (дозвола за престој или подолгорочна виза). Лицата што патуваат се замолуваат, доколку постои итна причина за влез, да носат соодветни докази од кои ќе може да се види итноста за премин на границата. Државјани на трети држави, што не го исполнуваат овој предуслов, ќе бидат вратени на граница. 

Gjermania bashkë me partnerët e saj të BE-së vendosi kufizime të reja të zgjëruara të udhëtimit për qytetarë nga vendet jashtë BE-së, të cilët mund të udhëtojnë vetëm në raste urgjente. Përjashtim nga ky rregull bëjnë shtetas gjerman ose shtetas të vendeve të treta të cilët posedojnë të drejtë  qëndrimi afatgjatë (leje qëndrimi ose vizë ma afat më të gjatë). Nëse bëhet fjalë për arsye urgjente të udhëtimit, udhëtarët luten të marrtin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit.  Shtatas nga vendet e treta (jashtë BE-së) të cilët nuk e plotësojnë këtë kusht, nuk mund ta kalojnë kufirin.

Конзуларното и визното одделение се затворени! / Zyra konsullore dhe ajo e vizave janë të mbyllura!

Почеток на страницата