Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Одредби за влез во Германија и визни одредби

Текст

Добредојде во Германија!

Актуелни информации во врска со работењето на Амбасадата и патување во Германија / Informacione aktuale lidhur me orarin e punës së Ambasadës dhe udhëtimin drejtë Gjermanisë

Од 22 јуни 2020 година Конзуларното и визното одделение повторно сe отворени за странки! 

Упатство за задолжителните правила за здравствената заштита може да најдете тука.

Виза
И понатаму останува прописот дека исклучиво лица, кои добиле валидно известување за термин, имаат пристап во Визното одделение.
Сите термини доделени до 30 мај 2020 беа откажани поради затворањето на Визното одделение и вратени на списокот на чекање за термин. Регистрираните лица ќе бидат веднаш автоматски и по хронолошки редослед пререгистрирани за нов термин.
Благовремено пред Вашиот нов термин ќе добиете известување по електронска пошта (мејл). Сите термини што се доделени пред 30 мај 2020 г. не се веќе валидни, затоа тие не се основа за пристап до Визното одделение.

Важно! Моментално начелно не може да се поднесат барања за шенген-визи. Ве молиме да ги следете соодветните промени на нашата веб страница.

Ве молиме за трпение и да не доаѓате лично во Амбасадата, да не се јавувате по телефон и да не пишувате мејлови! Амбасадата ќе ве контактира!
------------------------------------

Zyra konsullore dhe e vizave nga data 22 qershor 2020 do të fillojë përsëri me ofrimin e shërbimeve!

Fletë informacionin lihdur me respektimin e rregullave të higjienës gjatë vizitës në Ambasadë e gjeni këtu.

Viza
Edhe mëtej vlenë rregulli i posedimit të terminit të caktuar për të parashtruar kërkesë për vizë. Të gjitha terminet e caktuara deri më 30.05.2020 u anuluan për shkak të mbylljes të repartit të vizave dhe u transferuan në listën e pritjes të termineve. Personave të regjistruar do t‘ju ricaktohet termin i ri sipas rendit kronologjik. Konfirmimin e terminit të ri do ta merrni në kohë të duhur përmes emajlit. Terminet e caktuara para 30.05.2020 nuk janë më të vlefshme dhe për këtë arsye nuk do t’ju lejohet hyrja në repartin e vizave. Prandaj Ju lutemi për mirëkuptim.

Kujdes! Për momentin nuk mund të parashtrohen kërkesa për viza Schengen. Ju lutemi t’i ndiqni ndryshimet përkatëse në faqen tonë të internetit.

Ju lutemi mos u paraqitni perosonalisht  ose përmes telefonit në Ambasadë dhe mos parashtroni kërkesa me shkrim.
------------------------------------

Информации во врска со правилата околу патување во Германија:

Влез во Германија
Германија, заедно со своите партнери од ЕУ, нареди опфатни ограничувања за влез, со кои патниците од земјите надвор од ЕУ може да влезат само со итна причина. Патниците, кои патуваат поради итни потреби, се замолени да носат соодветни докази , од кои произлегува потребата од нивното патување. Државјани од трети држави, кои не го исполнуваат тој услов ќе бидат вратени од граница.

Изземени од овие ограничувања, освен германските државјани, се следните групи на лица:

 1. Државјани на земји-членки на ЕУ, шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија), Велика Британија.
 2. Припадници на трети држави (без германско државјанство или државјанство на ЕУ) со валидна германска дозвола за престој за враќање на местото на нивното вообичаено живеалиште.
 3. Државјани од трети држави со валидна германска дозвола за престој или валидна национална виза со следните цели на патување:
  - Приклучување кон семејството (само сопружници/животни партнери и 
    малолетни деца),
  - Медицински персонал и истражувачи, негуватели,
  - ИТ-специјалисти,
  - Персонал за превоз,
  - квалификувани деташирани работници,
  - професионално образвание според § 16а од Законот за престој,
  - мерки за признавањe на прoфесионалната квалификацја според § 16д од Законот за престој
  - студии (само со потврда од германскиот универзитет, дека студиите не
    може да се спроведат од странство).
 4. Членови од тесно семејство (т.е. сопружници/животни партнери и малолетни деца и родители од малолетни деца) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка  Швајцарија или Велика Британија, смеат отсега и без посебна причина привремено да патуваат заради семејни посети во Германија. Семејната припадност треба да се докаже со соодветни лични документи. Документите од Република Северна Македонија траба да имаат Апостил печат.
 5. Државјани од трети држави со т.н.  „essential functions or needs“ се замолуваат да носат со себе докази за причината за итен влез, од кои произлегува нужноста за преминување на границата. Тука спаѓаат:
  - роднини од 1. и 2. колено кои не спаѓаат во потесното семејство (т.е. полнолетни деца, родители од полнолетни деца, браќа и сестри и баби и дедовци) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка  Швајцарија или Велика Британија,  или државјани од трети земји со право на престој во Германија, со итни семејни причини,
  - дипломати, вработени во меѓународни организации, воен персонал,
    хуманитарни помошници кои ја извршуваат својата функција,
  - транзит патници,
  - лица со признат статус на бегалци.

На новата веб страна Re-open EU ќе ги најдете секогаш актуализираните информации во врска со патување и одмор во ЕУ, меѓу другото и за сообраќајните средства, забрани или ограничувања на влез како и правила за заштита на јавното здравје какви што се држењето дистанса и носењето на заштитни маски.

Обврска за карантин
Северна Македонија е назначена како ризично подрачје во однос на Ковид-19, а актуелниот список на ризчните земји може да го најдете тука. Сите лица, кои 14 дена пред влегување во Германија престојувале во некое од ризичните подрачја, мора да одат во 14дневен карантин откако ќе влезат во Германија. Оваа обвска за карантин важи независно од  државјанството,  изземени се само патници кои транзитираат.

Изземања од карантин се можни со негативен резултат од ПЦР-тест за вирусот SARS-CoV-2, кој при влез не смее да биде постар од 48 часа. Одлуката, дали навистина постои исклучок ја носат Здравствените служби. Советување односно давање совет од амбасадата не е можно. Упатство во врска со обврската за карантин може да го најдете тука.

Информации во врска со ситуацијата може да најдете на веб страната на Сојузната Влада.

Информациите на нашата веб страна континуирано се ажурираат. Ве молам редовно да ја посетите и да се информирате за актуелната ситуација.

Hyrja në Gjermani
Gjermania bashkë me partnerët e saj të BE-së vendosi kufizime të reja të zgjëruara të udhëtimit për qytetarë nga vendet jashtë BE-së, të cilët mund të udhëtojnë vetëm në raste urgjente. Udhëtarët luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit. Shtetas nga vendet e treta (jashtë BE-së) të cilët nuk e plotësojnë këtë kusht, nuk mund ta kalojnë kufirin.

Përjashtim nga ky rregull krahas shtetasve gjerman bëjnë personat vijues:

 1. Qytetarët e shteteve të BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), dhe Britania e Madhe.
 2. Shtetasit e shteteve të treta (pa shtetësi gjermane ose të BE-së), me lejeqëndrim valid gjerman, të cilët kthehen në vendin e tyre të zakonshëm të banimit.
 3. Shtetasit e shteteve të treta me lejeqëndrim valid gjerman ose vizë valide kombëtare për qëllimet e mëposhtme të udhëtimit:
  - Bashkim familjar me famljen bërthamë (vetëm bashkëshortë/partnerë dhe
    fëmijë të mitur),
  - Personeli shëndetësor, kërkues shkencorë në shëndetësi, personeli i kujdesit
    (infermierë),
  - Specialistë të teknologkjisë informative,
  - Personel transporti,
  - Punëtorë të kontraktuar të kualifikuar (vetëm në fushën e ndërtimtarisë),
  - Shkollim profesional sipas § 16a të Ligjit për qëndrim,
  - Masa për njohjen e arsimit profesional sipas § 16d të Ligjit për qëndrim,
  - Studime (vetëm me vërtetim të univetsitetit gjerman, që studimet nuk mund 
    të ndiqen nga jashtë shtetit).
 4. Anëtarë të familjes bërthamë (d.m.th. bashkëshortë, partnerë të jetës, fëmijë të mitur dhe prindër të fëmijëve të mitur) të shtatasve gjerman, BE-së, shtetasve të Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë, Zvicrës ose  Britanisë së  Madhe, munden, që tani, të udhëtojnë në Gjermani për vzita të përkohshme familjare, edhe pa ndonjë arsye të veçantë. Përkatësia familjare duhet të dëshmohet përmes dokumenteve personale përkatëse. Dokumentet e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të pajisen me vulën Apostille.
 5. Shtetas të shteteve të treta me nevoja apo funksione të ashtuquajtur esenciale („essential functions or needs“), luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit. Këtu bëjnë pjesë:
  - Familjarë të brezit të parë dhe të dytë që nuk janë pjesë e familjes bërthamë (d.m.th. fëmijë të moshës madhore, prindër të fëmijëve të moshës madhore, vëllezër dhe motra, gjysh e gjyshe) të shtetsve gjerman, BE-së, shtetasve të Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë, Zvicrës ose  Britanisë së  Madhe, ose shtetas të vendeve të treta (jashtë BE-së) që posedojnë leje qëndrimi për Gjermani dhe që udhëtojnë për arsye të detyrueshme familjare,
  - Diplomatë, punonjës të organizatave ndërkombëtare, personel ushtarak,
    asistentë humanitarë nëse duhet të ushtrojnë funksionin e tyre,
  - Udhëtarë tranzit,
  - Persona me status të rregullt si refugjatë.

Në veb faqen e re „Re-open EU“ tani mund t’i gjeni informacionet e përditësuara lidhur me udhëtimet dhe pushimet në BE, mes tjerash, mjetet e transportit, kufizimet e udhëtimeve dhe rregullat për mbrojtjen e shëndetit publik, si edhe rregullat e mbajtjes së distancës dhe maskave mbrojtëse.

Detyrim për karantinë
Maqedonia e Veriut aktualisht është cilësuar si vend i rrezikuar nga virusi korona, listën e vendeve të rrezikuara e gjeni këtu. Të gjithë personat, të cilët 14 ditë para udhëtimit kanë qëndruar në ndonjë vend të rrezikuar nga virusi korona, parimisht pas hyrjes në Gjermani duhet të qëndrojnë në karantinë për 14 ditë. Ky detyrim për zbatimin e karantinës vlenë pavarësisht nga nënshtetësia, përjashtim bëjnë personat që udhëtojnë transit.

Përjashtime nga ky rregull janë të mundshme me rezultat negativ të testit PCR të virusit SARS-CoV-2,  jo më i vjetër se 48 orë para hyrjes në Gjermani. Vendimin nëse vërtetë bëhet fjalë për përjashtim ose jo, e sjellin Entet shëndetësore. Këshilla nga Ambasada në këtë drejtim nuk mund të mirren.

Fletë informacionin për detyrimin e karantinës, me mundësi shkarkimi, mund ta gjeni këtu.

Informacione për gjendjen në Gjermani mund të gjeni në veb faqen e Qeverisë Federale.

Informacionet në këtë veb faqe vazhdimisht përditësohen. Ju lutemi ta vizitoni rregullisht, për tu informuar me gjendjen aktuale.

Почеток на страницата