Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

QËNDRIM PËR NJOHJEN E ARSIMIT PROFESIONAL (§16 d AufenthG)

Ju lutemi ta keni parasysh se lidhur me masat e njohjes së arsimit profesional për infermierë kemi vënë në dispozicion një fletë-informacion të posaçëm për ju . Informacione më të hollësishme për infermierët mund të gjeni këtu.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë fletë-informacion dhe merreni me vete të printuar dhe të nënshkruar gjatë parashtrimit të kërkesës për vizë. Ju lutemi regjistrohuni për termin vetëm nëse i plotësoni të gjitha kushtet dhe mund t’i dorëzoni të gjitha dokumentet e kërkuara. Më rast se kushtet nuk plotësohen ose nuk dorëzohen dokumentet e kërkuara, viza nuk mund të lëshohet.

Përgatitja e mirëfilltë e dokumenteve mund të ndikojë pozitivisht dhe të shkurtojë procedurën e shqyrtimit të kërkesës për vizë. Në raste të veçanta, gjatë parashtrimit ose gjatë shqyrtimit të kërkesës për vizë,  mund të kërkohen dokumente plotësuese që nuk janë përmendur këtu. Kërkesat e paplotësuara në tërësi dhe dokumentet e paplota mund të çojnë në refuzimin e kërkesës për vizë.

Gjatë procedurës së shqyrtimit, Ambasada e merr vendimin në bazë të bashkëpunimit me Agjencinë Federale të Punësimit, eventualisht me Zyrën kompetente për të huaj në Gjermani. Procedura zgjatë zakonisht 3 deri 4 javë nga dorëzimi i kërkesës për vizë në sportel, në raste individuale kjo kohë është edhe më e gjatë. Ambasada do t’ju njoftojë menjëherë, sapo të ketë një vendim përfundimtar. Ju lutemi të mos parashtroni pyetje lidhur me statusin e kërkesës suaj gjatë kohëzgjatjes së rëndomtë të shqyrtimit. Për Zyrën e vizave kjo do të paraqiste ngarkesë plotësuese, dhe si pasojë mund të prolongohet shqyrtimi i kërkesës.

Ju lutemi, vendosini dokumentet sipas radhës si tek fletë-informacioni.
Dokumentet vijues duhet të paraqiten në origjinal dhe 1 fotokopje.
Ju lutemi dorëzoni dokumentet të palosura vetëm me kapëse (jo të mbërthyera)!

Gjatë aplikimit duhet të paraqiten dokumentet vijuese:

 • 1 formular - kërkesa për vizë kombëtare, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht. Ju lutemi printoni të gjitha faqet e aplikacionit dhe bashkëngjitni të gjitha faqet së bashku me kodin QR.
 • 1 formular - udhëzimi, të nënshkruar personalisht.
 • 1 formular udhëzimi për ekzistencën e një oferte pune, të nënshkruar me dorë
 • Të dhëna plotësuese për kontaktin, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht.
 • 2 fotografi biometrike aktuale për pasaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45 х 35 milimetra. Ju lutemi 1 fotografi t'i ngjitni në formularin, në vendin e paraparë për fotografi, ndërsa edhe 1 foto të tretë shtesë duhet të keni me vete.
 • Pasaportë e vlefshme, në origjinal dhe 1 fotokopje, me së paku 2 faqe të zbrazura (pa vula). Ju lutemi kini parasysh që pasaporta duhet të jetë e vlefshme  së paku edhe tre (3) muaj pas skadimit të afatit të vizës.
 • Tarifa - Tarifa është 75,00 euro. Tarifat mund të paguhen ose me para të gatshme në banknota EURO ose me kartë krediti, monedhat nuk pranohen.
 • Deklaratë për punësim - Agjensioni Federal për Punësim (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (jo më e vjetër se 6 muaj): e plotësuar  tërësisht (çdo pikë) dhe e  nënshkruar nga punëdhënësi, në origjinal dhe 1 fotokopje.
  Punëdhënësit i rekomandohet, para nënshkrimit të kontratës të interesohet në Agjencinë Federale të Punësimit në Gjermani për nivelin aktual të pagës në vendin dhe sektorin e caktuar.

  Shënim: Nëse vendi i punës, të ardhurat personale dhe/ose orari i punës gjatë masave të përshtatjes ndryshojnë nga kushtet pas përfundimit të masave, punëdhënësi duhet medoemos ta bëjë të qartë këtë përmes një Deklarate plotësuese për marrëdhënie pune për masat e përshtatjes.
 • Fletë shtesë për masat e përshtatjes, Fletë shtesë A – Agjencia Federale e Punësimit, (jo më e vjetër se 6 muaj): e plotësuar tërësisht (çdo pikë) dhe e nënshkruar nga punëdhënësi, në origjinal dhe 1 kopje.
  Nëse për njohjen e arsimit profesional duhet të zbatohen masa përkatëse për kualifikim në Gjermani, punëdhënësi juaj i ardhshëm duhet ta plotësojë gjithashtu fletën shtesë.
 • Dëshmi mbi kualifikimin profesional, Diplomë mbi kualifikimin e kryer profesional, në origjinal me përkthim në gjermanisht dhe me nga 1 kopje.
 • Dëshmi mbi njohjen e gjuhës gjermane të nivelit A2, në origjinal dhe 1 kopje.
  Certifikata të pranueshme gjuhësore janë certifikatat gjuhësore të Goethe-Institutit, të ÖSD-së ose të një shkolle të gjuhëve të licencuar nga TELC ose ECL. Informacione plotësuese mund të gjeni këtu.

 • Dëshmi mbi deficitin e konstatuar aktual lidhur me njohjen e kualifikimit profesional:
  Vendim për deficitin e konstatuar nga autoritetet kompetente në Gjermani (Dhoma e mjekëve, Qeveria e Qarkut, etj.), në origjinal dhe 1 kopje.
  Autoriteti kompetent për njohjen e profesionit tuaj konstaton se për njohjen e diplomës suaj duhet t’u nënshtroheni masave për kualifikim në Gjermani.
  Me vendimin për deficitin e konstatuar do të konstatohen dallimet ndërmjet kualifikimit profesional në Gjermani dhe kualifikimit tuaj jashtë Gjermanisë dhe do të përcaktohen orët dhe masat e nevojshme që duhet të ndiqni.
 • nëse parashihet me vendimin për deficit, në mënyrë plotësuese duhet të paraqiten edhe: fletëregjistrimi për kurse teorike, masa të ndërmarrjes për kualifikim (me plan për trajnim) ose kurse për përgatitjen e provimeve, në origjinal dhe 1 kopje.
 • nëse parashihet me vendimin për deficit, në mënyrë plotësuese duhet të paraqiten edhe: fletëregjistrimi i provimit të njohurive profesionale dhe eventualisht fletëregjistrimi për kurse përgatitore për provimin e njohurive profesionale, në origjinal dhe 1 kopje.
 • nëse në kuadër të masave për kualifikim parashihet të ndiqet një kurs i gjuhës gjermane, në mënyrë plotësuese duhet të paraqiten edhe: vërtetimi i regjistrimit nga shkolla e gjuhëve me të dhëna për fondin javor të orëve të kursit të rezervuar (kurs intensiv me të paktën 18 orë në javë) dhe vërtetimi për pagesën e tarifës së kursit, në origjinal dhe 1 kopje.
 • Plani i trajnimit profesional, në origjinal dhe 1 kopje.
  Punëdhënësi në Gjermani është në të shumtën e rasteve edhe trajnues. Prandaj ai duhet të bëjë edhe një plan trajnimi, nga i cili del se kur dhe në çfarë vëllimi do të ndiqen përmbajtjet e dhëna në vendimin për deficit dhe me atë të sigurohet se ka në dispozicion kohën e nevojshme për masat e njohjes profesionale.

 • Marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe aplikuesit që përmbushja e deficitit të konstatuar të bëhet brenda maksimalisht 3 vitesh pas hyrjes në Gjermani. Dëshmi për këtë mund të sigurohet ose përmes një kontrate pune me një klauzolë përkatëse ose me një marrëveshje të veçantë.
 • Vendim për njohje nga Zyra qendrore për arsim të huaj (ZAB) se bëhet fjalë për diplomë që është e njohur nga shteti në Maqedoninë e Veriut. Këtu mund të parashtroni kërkesë për vërtetim.
 • Në raste të caktuara, leje për ushtrimin e profesionit: Nëse synohet punësim në bazë të profesioneve të rregulluara me ligj detyrimisht duhet që në deklaratën për marrëdhënie pune të jepen të dhënat për punësimin e mëparshëm të pakualifikuar, si dhe të dhënat për marrëveshje kolektive të punëdhënësit dhe në këtë rast edhe për lejen e institucionit për përkujdesje sipas § 72 SGB XI.

Informacione lidhur me procedurën e përshpejtuar për punonjës të kualifikuar mund të gjeni këtu.

UDHËZIM – PARASHTRIM I KËRKESËS PËR VIZË
U informova se kërkesa ime për vizë mund të dërgohet më tej për shqyrtim vetëm nëse janë paraqitur të gjitha dokumentet që janë të shënuara në fletë-informacion. Kërkesat e paplota do të refuzohen dhe tarifa e paguar për vizë nuk kthehet.

Shkup ___________________               Nënshkrimi  ______________________