Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Punësim për persona me përvojë të shquar profesionale (§19c Abs. 2 AufenthG i.V.m. §6 BeschV)

Punonjësit që nuk mund të dëshmojnë kualifikimin universitar apo arsimin profesional, por që kanë njohuri dhe përvojë të gjerë profesionale në fushën për të cilën ata janë të interesuar, mund të marrin leje qëndrimi për të ushtruar një veprimtari të kualifikuar.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë fletë-informacion dhe merreni me vete të printuar dhe të nënshkruar gjatë parashtrimit të kërkesës për vizë. Ju lutemi regjistrohuni për termin vetëm nëse i plotësoni të gjitha kushtet dhe mund t’i dorëzoni të gjitha dokumentet e kërkuara. Më rast se kushtet nuk plotësohen ose nuk dorëzohen dokumentet e kërkuara, viza nuk mund të lëshohet.

Përgatitja e mirëfilltë e dokumenteve mund të ndikojë pozitivisht dhe të shkurtojë procedurën e shqyrtimit të kërkesës për vizë. Në raste të veçanta, gjatë parashtrimit ose gjatë shqyrtimit të kërkesës për vizë,  mund të kërkohen dokumente plotësuese që nuk janë përmendur këtu. Kërkesat e paplotësuara në tërësi dhe dokumentet e paplota mund të çojnë në refuzimin e kërkesës për vizë.

Gjatë procedurës së shqyrtimit, Ambasada e merr vendimin në bazë të bashkëpunimit me Agjencinë Federale të Punësimit, eventualisht me Zyrën kompetente për të huaj në Gjermani. Procedura zgjatë zakonisht 3 deri 4 javë nga dorëzimi i kërkesës për vizë në sportel, në raste individuale kjo kohë është edhe më e gjatë. Ambasada do t’ju njoftojë menjëherë, sapo të ketë një vendim përfundimtar. Ju lutemi të mos parashtroni pyetje lidhur me statusin e kërkesës suaj gjatë kohëzgjatjes së rëndomtë të shqyrtimit. Për Zyrën e vizave kjo do të paraqiste ngarkesë plotësuese, dhe si pasojë mund të prolongohet shqyrtimi i kërkesës.

Ju lutemi, vendosini dokumentet sipas radhës si tek fletë-informacioni.
Dokumentet vijues duhet të paraqiten në origjinal dhe 1 fotokopje.
Ju lutemi dorëzoni dokumentet të palosura vetëm me kapëse (jo të mbërthyera)!

Gjatë aplikimit duhet të paraqiten dokumentet vijuese:

 • 1 formular - kërkesa për vizë kombëtare, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht. Ju lutemi printoni të gjitha faqet e aplikacionit dhe bashkëngjitni të gjitha faqet së bashku me kodin QR.
 • 1 formular - udhëzimi, të nënshkruar personalisht.
 • 1 formular udhëzimi për ekzistencën e një oferte pune, të nënshkruar me dorë
 • Të dhëna plotësuese për kontaktin, të plotësuar tërësisht në alfabetin latin (në gjermanisht ose anglisht), mundësisht në kompjuter dhe të nënshkruar personalisht.
 • 2 fotografi biometrike aktuale për pasaportë, jo më të vjetra se 6 muaj, me sfond të bardhë, madhësia 45 х 35 milimetra. Ju lutemi 1 fotografi t'i ngjitni në formularin, në vendin e paraparë për fotografi, ndërsa edhe 1 foto të tretë shtesë duhet të keni me vete.
 • Pasaportë e vlefshme, në origjinal dhe 1 fotokopje, me të paktën 2 faqe të zbrazura (pa vula).
 • Tarifa - Tarifa është 75,00 euro. Tarifat mund të paguhen ose me para të gatshme në banknota EURO ose me kartë krediti, monedhat nuk pranohen.
 • Deklaratë për punësim - Agjensioni Federal për Punësim (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (jo më e vjetër se 6 muaj): e plotësuar  tërësisht (çdo pikë) dhe e  nënshkruar nga punëdhënësi, në origjinal dhe 1 fotokopje.
  Nevojitet një pagë e caktuar minimale bruto. Për vitin 2024 paga minimale vjetore bruto është 54.360,- еuro.
 • Dëshmi mbi arsimin e kryer profesional apo studimet universitare, në origjinal dhe 1 kopje.
 • Dëshmi mbi kualifikim profesional:
  - Nuk është e nevojshme për profesione në fushën e teknologjisë informative dhe të komunikimit
  - Diplomë universitare ose të arsimit të mesëm profesional të pranueshme në Maqedoninë e Veriut. Për një vërtetim lidhur me këtë mund të parashtrohet kërkesë deri te Zyra qendrore për arsim të huaj (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen – ZAB).
  - Diplomë për arsim profesional të kryer jashtë vendit dhe e lëshuar nga një Dhomë Gjermane e Tregtisë me vlerësim pozitiv të provimit nga Instituti Federal për Arsim Profesional (BIBB)
 • Dëshmi për dy vjet përvojë profesionale brenda pesë viteve të fundit në të njëjtën fushë, në origjinal dhe 1 kopje.

Më shumë informacione lidhur me procedurën e përshpejtuar për punonjës të kualifikuar mund të gjeni këtu.

UDHËZIMPARASHTRIM KËRKESE PËR VIZË / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG

U informova se kërkesa ime për vizë mund të dërgohet për shqyrtim në Zyrën përkatëse për të huaj në Gjermani vetëm nëse janë paraqitur të gjitha dokumentet e cekura në fletë-informacion. Kërkesa të pakompletuara do të refuzohen dhe taksa e paguar nuk kthehet.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Shkup / Skopje ___________________               Nënshkrimi / Unterschrift ______________________