Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Германска амбасада Скопје

Добре дојдовте!

Берлин

11 ° ц

Berlin

© dwd.de

Германија заедно со своите ЕУ-партнери наложи значителни ограничувања за влез, со што патници што доаѓаат надвор од ЕУ ќе може да влезат само со итна причина за патување. Ова не важи за германските државјани или државјани на трети држави со долгорочно право на престој (дозвола за престој или подолгорочна виза), кои веќе имаат регулиран престој во Германија (или некоја друга земја-членка на ЕУ) и се враќаат во таа земја (значи тие не се лица што за првпат влегуваат во земјата). Лицата што патуваат се замолуваат, доколку постои итна причина за влез, да носат соодветни докази од кои ќе може да се види итноста за премин на границата. Државјани на трети држави, што не го исполнуваат овој предуслов, ќе бидат вратени на граница.

Gjermania bashkë me partnerët e saj të BE-së vendosi kufizime të reja të zgjëruara të udhëtimit për qytetarë nga vendet jashtë BE-së, të cilët mund të udhëtojnë vetëm në raste urgjente. Përjashtim nga ky rregull bëjnë shtetas gjerman ose shtetas të vendeve të treta të cilët posedojnë të drejtë  qëndrimi afatgjatë (leje qëndrimi ose vizë me afat më të gjatë), të cilët tashmë kanë qëndrim të rregullt në Gjermani (ose në ndonjë shtet tjetër anëtar i BE-së) dhe tani përsëri kthehen në vendin e tyre të qëndrimit (d.m.th. nuk janë persona që udhëtojnë për herë të parë). Nëse bëhet fjalë për arsye urgjente të udhëtimit, udhëtarët luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit.  Shtetas nga vendet e treta (jashtë BE-së) të cilët nuk e plotësojnë këtë kusht, nuk mund ta kalojnë kufirin.

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих

Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени.

Томас Герберих

Услуги

Useful links

Почеток на страницата