Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Поддршка за општината Крушево

Галерија на фотографии

На 7 март 2019 год. амбасадорот Томас Герберих, градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски и директорот на ЈКП Комуна Крушево потпишаа договор за донација во вредност од 10.726,- евра.

Комуналното претпријатие врши различни комунални услуги како одржување на јавна чистота, изградба, одржување и реконструкција на локални патишта, одржување на речните корита во општината, водоснабдување, зимско одржување на општинските патишта и улици, чистење снег и др.

Германската амбасада со кофинансирање ја поддржува општина Крушево во набавка на трактор, плуг за чистење и соларка.

Финансиската поддршка на малите проекти од буџетот на Сојузното министерство за надворешни работи има за цел поттикнување на социјалниот и економскиот развој во земјата-домаќин.

Поддршка за општината Крушево

Почеток на страницата