Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Шенген-визи

Текст

За краткорочен престој до 90 дена

Schengen Visum
Schengen Visum © colourbox

Шенген-визите важат за престој од максимум 90 дена во период од 180 дена во шенген-земјите.

Германската амбасада е надлежна за Вашето барање за виза доколку Германија е Вашата главна дестинација за патување и ако како државјанин на трета држава имате живеалиште и дозвола за престој во Република Северна Македонија.

Подготвување на барањето за виза

Подгответе се на следниот начин:

Важна напомена:
Ве молиме да не испраќате документи до Визниот оддел кога тоа не се бара од Вас, а особено не пред да се поднесе барањето. Овие документи не може овде да се чуваат или сортираат. Ве молиме да ја донесете секогаш целосната документација.

Поднесување на барање

За поднесување на барањето дојдете лично во Амбасадата. Амбасадата ќе ги прими комплетните документи како и таксата, ќе Ви постави прашања за планираното патување односно престој, ќе Ви земе отисоци и ќе ја скенира Вашата фотографија.

Обработка

Амбасадата го проверува Вашето барање и одлучува во однос на него. Притоа се проверува дали Вашето барање одговара на правните предуслови. Таа проверка, зависно од намената на Вашето патување односно престој, трае просечно една недела. Веднаш кога ќе се одлучи по Вашето барање, Амбасадата ќе стапи во контакт со Вас. Ве молиме за разбирање што прашања за статусот на Вашето барање за време на обработката нема да бидат одговорени. Исто така важи: одговори ќе добие само подносителот лично, неговиот законски застапник или од него писмено овластеното лице

Враќање на пасошот

Пасошот може да се подигне само лично од подносителот на барањето.

Доколку Вашето барање за виза биде одбиено, може да има различни причини. Тие причини се наведени во решението за одбивање.
Можете во секое време да поднесете ново барање кое содржи целосни и проверливи документи.

Среќен пат! Упатства за лица кои поседуваат виза

Кога сите податоци на Вашата визна етикета се коректни, нема пречка за Вашето патување. Ве молиме да ги проверите податоците веднаш откако ќе Ви биде вратен пасошот. За евентуални грешки би требало веднаш да не информирате за да Ви издадеме нова виза.
Визата ги содржи Вашето цело име и презиме, Вашиот број на пасош и Вашата фотографија. Наведени се деновите на престојот и траењето на важноста на визата, значи она време, кое Ви стои на располагање за максимален престој во Шенгенскиот простор.

Доделувањето на Шенген виза не мора да значи дека имате право да влезете во земјата. Конечната одлука се носи при влез од страна на граничната полиција. Постои можност дека граничната полиција при влегувањето во земјата да Ви побара покрај Вашиот пасош со валидна виза и документи, кои ги докажуваат намената, траењето, здравственото осигурување и финансиските средства на Вашиот престој.  Затоа препорачливо е да си ги носите овие документи со Вас (покана од Германија, резервација на хотелско сместување,, патничко осигурување и друго).

Почеток на страницата