Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Шенген-визи

Текст

За краткорочен престој до 90 дена

Schengen Visum
Schengen Visum © colourbox

Шенген-визите важат за престој од максимум 90 дена во период од 180 дена во шенген-земјите.

Германската амбасада е надлежна за Вашето барање за виза доколку Германија е Вашата главна дестинација за патување и ако како државјанин на трета држава имате живеалиште и дозвола за престој во Република Северна Македонија.

Подготвување на барањето за виза

Подгответе се на следниот начин:

 • Пополнете го образецот за барање на виза online на следниот линк и донесете го испечатениот образец заедно со барањето за виза.
 • Соберете ги другите потребни документи. Некомплетна документација може да доведе до одбивање на барањето. За секоја намена на Вашиот престој Ви составивме соодветен лист со упатства:
  Туризам/Посета- Tourism
  Деловен престој - Business
  Престој поради лекување/медицински третман - Medical treatment
  Транзитна виза - Transit
 • Приемот на барања се врши исклучиво од понеделник до четврток од 14:00 часот до 15:30 часот. Резервација на термин не е потребна.

Важна напомена:
Ве молиме да не испраќате документи до Визниот оддел кога тоа не се бара од Вас, а особено не пред да се поднесе барањето. Овие документи не може овде да се чуваат или сортираат. Ве молиме да ја донесете секогаш целосната документација.

Поднесување на барање

За поднесување на барањето дојдете лично во Амбасадата. Амбасадата ќе ги прими комплетните документи како и таксата, ќе Ви постави прашања за планираното патување односно престој, ќе Ви земе отисоци и ќе ја скенира Вашата фотографија.

Обработка

Амбасадата го проверува Вашето барање и одлучува во однос на него. Притоа се проверува дали Вашето барање одговара на правните предуслови. Таа проверка, зависно од намената на Вашето патување односно престој, трае просечно една недела. Веднаш кога ќе се одлучи по Вашето барање, Амбасадата ќе стапи во контакт со Вас. Ве молиме за разбирање што прашања за статусот на Вашето барање за време на обработката нема да бидат одговорени. Исто така важи: одговори ќе добие само подносителот лично, неговиот законски застапник или од него писмено овластеното лице

Враќање на пасошот

Пасошот може да се подигне само лично од подносителот на барањето.

Доколку Вашето барање за виза биде одбиено, може да има различни причини. Тие причини се наведени во решението за одбивање.
Можете во секое време да поднесете ново барање кое содржи целосни и проверливи документи.

Среќен пат! Упатства за лица кои поседуваат виза

Кога сите податоци на Вашата визна етикета се коректни, нема пречка за Вашето патување. Ве молиме да ги проверите податоците веднаш откако ќе Ви биде вратен пасошот. За евентуални грешки би требало веднаш да не информирате за да Ви издадеме нова виза.
Визата ги содржи Вашето цело име и презиме, Вашиот број на пасош и Вашата фотографија. Наведени се деновите на престојот и траењето на важноста на визата, значи она време, кое Ви стои на располагање за максимален престој во Шенгенскиот простор.

Доделувањето на Шенген виза не мора да значи дека имате право да влезете во земјата. Конечната одлука се носи при влез од страна на граничната полиција. Постои можност дека граничната полиција при влегувањето во земјата да Ви побара покрај Вашиот пасош со валидна виза и документи, кои ги докажуваат намената, траењето, здравственото осигурување и финансиските средства на Вашиот престој.  Затоа препорачливо е да си ги носите овие документи со Вас (покана од Германија, резервација на хотелско сместување,, патничко осигурување и друго).

Како може да се поднесе жалба во врска со однесувањето на персоналот на Конзулатот или во врска со постапката за аплицирање за Шенген виза?

ВАЖНО: Овде се примаат и обработуваат исклучиво жалби во врска со Шенген-визи, т.е. краткорочни престои до 90 дена, а не и жалби во врска со работни визи и сите други видови визи за долгорочни престои!

ME RËNDËSI: Këtu pranohen dhe shqyrtohen vetëm ankesa për viza Schengen, d.m.th. qëndrime afatshkurte deri në 90 ditë dhe jo ankesa për viza pune dhe të gjitha kërkesat tjera për qëndrime afatgjate!

Подносителите на барања за шенген-визи може да поднесат жалби во врска со однесувањето на персоналот на Конзулатот или постапката за аплицирање за шенген-виза преку формуларот за контакт.

За таа цел, Ве молиме во формуларот да кликнете на „Жалби во врска со шенген-визи“. Ве молиме да внимавате на тоа што жалбите може да се поднесат исклучиво на германски или англиски јазик; жалби поднесени на друг јазик освен германски или англиски, не може да се обработат.

Во формуларот за контакт, Ве молиме во полето „Предмет“ да внесете една од следните две опции:  

 • Жалба во врска со однесувањето на персоналот на Конзулатот
 • Жалба во врска со постапката за аплицирање за виза

Откако Вашата жалба ќе стигне кај нас, истата ќе се обработи.

Важна напомена: Преку формуларот за жалби не може да се поднесат правни чекори против одлуки поврзани со одбивање, анулирање или укинување на визи, т.е. особено не може да се поднесат приговори.

Почеток на страницата