Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Сина карта ЕУ (§18g AufenthG)

Текст

Внимателно прочитајте го овој информативен лист и приложете го отпечатен и потпишан кога ќе поднесувате барање за виза. Ве молиме регистрирајте се за термин само доколку ги исполнувате сите услови и сте во можност да ги доставите сите потребни документи. Виза не може да се додели доколку условите не се исполнети или не се поднесени потребните документи.

Добрата подготовка на барањето за виза може позитивно да влијае и да ја скрати постапката. При поднесување на барањето или за време на визната постапка може во поединечни случаи да бидат побарани дополнителни документи кои не се наведени тука. Нецелосно пополнети формулари или некомплетни документи може да доведат до одбивање на барањето.

За време на визната постапка Амбасадата мора да ја вклучи надлежната агенција за вработување и во одреден случај и надлежната служба за странци во Германија. Постапката по правило трае 3 до 4 недели по поднесување на барањето за виза на шалтер, во одреден случај и подолго. Амбасадата веднаш ќе Ве извести штом Вашето барање ќе биде конечно обработено. Ве молиме, воздржете се од прашања за статусот на Вашето барање во текот на вообичаеното времетраење на постапката. За визниот оддел тоа значи дополнително оптеретување и со тоа би се пролонгирала обработката на Вашето барање.

Ве молиме, подредете ги документите по дадениот редослед.
Следните документи мора да се достават во оригинал и 1 копија.
Приложете ги документите споени само со спајалици (не захефтувајте)!

При поднесување на барањето потребно е да се достават следниве документи:

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнети со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишани. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поукасвоерачно потпишани.
 • 1 формулар Упатство за приложување на понуда за работно место, своерачно потпишан
 • 1 формулар Упатство за обврска за известување при промена на работодавач, своерачно потпишан
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 2 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 1 копија. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата изнесува 75,00 евра. Таксата се плаќа или со кредитна картичка или во готово исклучиво во ЕВРO-банкноти, монети не се прифаќаат.
 • Изјава за работен однос  - Сојузна агенција за вработување (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (не постара од 6 месеци): комплетно пополнета (секоја точка) и потпишана од работодавачот, во оригинал и 1 копија.

  Дејноста мора да одговара на квалификацијата.

 • За 2023 година во основа треба да се докаже минимален годишен бруто личен приход од 43.800 евра.
 • Во 2024 година треба да се докаже минимален годишен бруто личен приход од 45.300 евра.

Кои професии спаѓаат во групата на дефицитарни професии:

 • Менаџери/Управители во производствената дејност, рударството и градежништвото како и логистиката
 • Менаџери/Управители во услужната дејност во областа на информатичката и комуникациската технологија
 • Менаџери/Управители за обезбедување на специјализирани услуги (на пр. згрижување на деца во воспитно-образовни институции, здравствена заштита, грижа на стари лица, социјална заштита, образование, финансиски и осигурителни услуги)
 • Научници, математичари и инженери
 • Лекари
 • Стручен медицински персонал со високо и вишо академско образование (медицински сестри, негуватели, акушери)
 • Ветеринари
 • Други сродни академски професии од областа на здравството (на пр. стоматолози)
 • Педагози (наставници, учители)
 • Академски и споредлив стручен кадар од областа на информатичката и комуникациската технологија.
 • За 2023 година во основа треба да се докаже минимален годишен бруто личен приход од 39.682,80 евра.
 • Во 2024 година треба да се докаже минимален годишен бруто личен приход од 41.041,80 евра.

 • Се однесува на баратели на виза кои универзитетска диплома ја стекнале во последните три години пред да поднесат барање за виза И ќе докажат годишен бруто личен приход од најмалку 39.682,80 евра (2023 година).
 • Во 2024 година треба да се докаже минимален годишен бруто личен приход од 41.041,80 евра.

 • Биографија (CV) на германски јазик, своерачно потпишана.
 • Доказ за завршено високо образование (диплома за завршен факултет и уверение со преглед на оценките), во оригинал и превод на германски јазик со по 1 копиja.
 • Доказ за признавање на високо образование, и тоа:
  1.    Доказ од датотеката АНАБИН дека Вашето високо образование е признато или еквивалентно со високото образование во Германија.
  Проверката во АНАБИН секогаш треба да се спроведе како во однос на факултетот така и во однос на универзитетската диплома. (Vergleichbarkeit: Hochschule H + und Abschluss: entspricht)
  ИЛИ
  2.    Процена на уверение за завршено високо образование (Zeugnisbewertung) од Централната служба за странско образование (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen – ZAB),  во оригинал и 1 копиja.
  Доколку во датотеката АНАБИН Вашето високо образование или факултетот не се признати или еквивалентни со истите во Германија, еквивалентноста на Вашето високо образование мора да се потврди.
  Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде.
 • Дополнително за професии пропишани со закон, за кои е неопходно одобрение за обавување на дејност (на пр. лекари, инженери и сл.):
  - Дозвола за вршење на дејност (Berufsausübungserlaubnis) од надлежната служба за признавање, во оригинал и 1 копиja.
  Список на професии пропишани со закон (reglementierte Berufe) ќе најдете овде.
  Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде.
 • Дополнително за професии пропишани со закон (лекар, ветеринар, стоматолог, фармацевт, и сл.):
  - Доказ за стручно познавање на германски јазик на Ц1 ниво (Fachsprachkenntnisse), во оригинал и 1 копиja.
  Признати јазични сертификати се јазичните сертификати на Гете институтот (Goethe Institut), ÖSD - австриската јазична диплома (ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom) или јазичните сертификати на јазични училишта, кои поседуваат лиценца од Телк доо (Telc GmbH) или ECL. Подетални информации ќе најдете овде.
 • Дополнително за професии од областа на здравството:
  - Доказ за познавање на германски јазик на Б2 ниво, во оригинал и 1 копиja.
 • Информации за Сина карта ЕУ (Blaue Karte EU/EU Blue Card) ќе најдете овде

ПОУКА – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВИЗА / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG

Посочено ми е дека моето барање за виза може да се препрати до надлежната служба во Германија само доколку се доставени комплетно сите документи наведени во информативниот лист. Некомплетни барања за виза ќе бидат одбиени и таксата за апликацијата нема да се надомести.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Скопје / Skopje ___________________                       Потпис / Unterschrift______________________

Почеток на страницата