Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Професионални возачи (§24a BeschV)

Текст

Внимателно прочитајте го овој информативен лист и приложете го отпечатен и потпишан кога ќе поднесувате барање за виза. Ве молиме регистрирајте се за термин само доколку ги исполнувате сите услови и сте во можност да ги доставите сите потребни документи. Виза не може да се додели доколку условите не се исполнети или не се поднесени потребните документи.

Доколку веќе поседувате возачка дозвола од ЕУ/ЕЕО (EEO = Европска економска област) како и потребни квалификации (основна квалификација во согласност со член 2 од Законот за квалификации на професионални возачи (§2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz – BKrFQG) и/или дообука во согласност со член 5 од Законот за квалификации на професионални возачи (§5 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz – BKrFQG), потребно е да ги доставите доказите според варијанта 1. Доколку не поседувате возачка дозвола од ЕУ/ЕЕО (EEO = Европска економска област) и/или потребни квалификации, за Вас важи варијанта 2.

Добрата подготовка на барањето за виза може позитивно да влијае и да ја скрати постапката. При поднесување на барањето или за време на визната постапка може во поединечни случаи да бидат побарани дополнителни документи кои не се наведени тука. Нецелосно пополнети формулари или некомплетни документи може да доведат до одбивање на барањето.

За време на визната постапка Амбасадата мора да ја вклучи надлежната агенција за вработување и во одреден случај и надлежната служба за странци во Германија. Постапката по правило трае 3 до 4 недели по поднесување на барањето за виза на шалтер, во одреден случај и подолго. Амбасадата веднаш ќе Ве извести штом Вашето барање ќе биде конечно обработено. Ве молиме, воздржете се од прашања за статусот на Вашето барање во текот на вообичаеното времетраење на постапката. За визниот оддел тоа значи дополнително оптеретување и со тоа би се пролонгирала обработката на Вашето барање.

Ве молиме, подредете ги документите по дадениот редослед.
Следните документи мора да се достават во оригинал и 1 копиja.
Приложете ги документите споени само со спајалици (не захефтувајте)!

При поднесување на барањето потребно е да се достават следниве документи:

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) на компјутер и своерачно потпишан. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поука, своерачно потпишани.
 • 1 формулар Упатство за приложување на понуда за работно место, своерачно потпишан
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 2 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, оригинал и 1 копиja. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата изнесува 75,00 евра. Таксата се плаќа или со кредитна картичка или во готово исклучиво во ЕВРO-банкноти, монети не се прифаќаат.
 • Изјава за работен однос - Сојузна агенција за вработување (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (не постара од 6 месеци): комплетно пополнета (секоја точка) и потпишана од работодавачот, оригинал и 1 копиja.
  Се препорачува работодавачот пред потпишување на договорот да се информира за висината на актуелниот личен приход за конкретното работното место во Сојузната агенција за вработување во Германија.
 • Дополнителен лист Ц – Сојузна агенција за работа, (не постар од 6 месеци): целосно пополнет и потпишан од работодавачот, во оригинал и во 1 копија.
 • Биографија (CV) на германски јазик, своерачно потпишана.
 • За лица над 45 години, дополнително:
  Доказ за обезбедување на доволни средства за живот во пензија. Доказот може да сe приложи во вид на:
  - минимален месечен бруто личен приход од 4.015 евра (2023)
  - минимален месечен бруто личен приход од 4.152,50 евра (2024) ИЛИ
  Докази за соодветни средства за покривање на животните трошоци во пензија, оригинал и 1 копиja, во одреден случај превод на германски јазик. (право на примања од државниот/приватниот пензиски фонд, животно осигурување и сл. Пример: Уверение за утврдени податоци за стаж и плата, односно Преглед на регистрирани податоци во матичната евиденција од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија - ПИОСМ).

Во зависност од варијантата која се однесува на Вас, потребно е да се достават следниве документи:

 • ЕУ/ЕЕО возачка дозвола со следниве категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, оригинал и 1 копиja

 • Национална возачка дозвола за професионален возач со следниве категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, оригинал и 1 копиja.
  Напомена: за македонска возачка дозвола со D категорија, издадена пред 09.10.2008 година, или со CE, C категорија, издадена пред 09.10.2009 година, не е потребна основната квалификација, но потребна е дообука во согласност со член 5 од Законот за квалификации на професионалните возачи (§5 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz - BKrFQG) пред да се вработите како професионален возач.
 • Втора изјава за работен однос - Сојузна агенција за вработување (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (не постара од 6 месеци): комплетно пополнета (секоја точка) и потпишана од работодавачот, оригинал и 1 копиja.
  Под точка 6 во изјавата за работен однос работодавачот мора да наведе:
  која работна позиција ќе се извршува за време на мерките за квалификација.

ПОУКА – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВИЗА / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG
Посочено ми е дека моето барање за виза може да се препрати до надлежната служба во Германија само доколку се доставени комплетно сите документи наведени во информативниот лист. Некомплетни барања за виза ќе бидат одбиени и таксата за апликацијата нема да се надомести.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Скопје / Skopje ___________________               Потпис / Unterschrift______________________

Почеток на страницата