Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Забрзана постапка за стручна работна сила

Текст

Информации за постапката

Забрзаната постапка за стручна работна сила ја скратува постапката за признавање на еквивалентноста на стручното образование и постапката за издавање на виза. Постапката е наменета за следните видови на категории: 

 • Стручна работна сила со средно стручно образование (§§ 16d und 18a AufenthG)
 • Стручна работна сила со академско образование (18b AufenthG)
 • Високо квалификувани лица
 • Научни истражувачи/научници
 • Стручњаци на раководна позиција
 • Стручно образование и стручно усовршување (§16a AufenthG)
 • Стручна работна сила од областа на информатичката технологија без високо образование

Следните информации односно чекори се важни: 

 1. Вие го овластувате идниот работодавач/образовна институција да започне забрзана постапка за стручна работна сила во соодветната Служба за странци во Германија. Примерок на полномошно можете да најдете тука.  
 2. Службата за странци го советува Вашиот иден работодавач/образовна институција, го поддржува во спроведувањето на постапката за признавање на квалификацијата стекната во странство и ја прибавува согласноста од Сојузната агенција за вработување. Службите надлежни за признавање на стручното образование и Сојузната агенција за вработување се должни во одреден рок да постапат по Вашето барање.
 3. Кога сите услови се исполнети, Службата за странци издава документ т.н. Претходна согласност (Vorabzustimmung) и Вашиот работодавач има обврска да ви ја препрати. Во овој документ, Службата за странци наведува кои документи биле приложени во копија и истите ќе треба вие да ги доставите во оригинал во Германска амбасада при поднесување на барање за виза.
 4. Службата за странци го испраќа документот т.н Претходна согласност (Vorabzustimmung) до дипломатското претставништво. Штом документот е достапен, одделот за Визи ви доделува термин Вам и евентуално на членовите на Вашето семејство наведени во претходната согласнот (Vorabzustimmung). Членовите на Вашето семејство нема потреба да се регистрираат за термин.
 5. Членовите на Вашето семејство ги подготвуваат потребните документи во согласност со нашите информативни листови.
 6. По правило Германската амбасада решава по Вашето комплетно поднесено барање за виза во рок од 3 недели.
 7. Таксата за забрзана постапка за стручна работна сила кај Службата за странци изнесува 411,- евра. Дополнителни трошоци се: таксата за апликацијата за виза од 75,- евра  како и трошоци за постапката за признавање на стручното образование.

Информации за потребни документи

Внимателно прочитајте го овој информативен лист и приложете го отпечатен и потпишан кога ќе поднесувате барање за виза. Ве молиме регистрирајте се за термин само доколку ги исполнувате сите услови и сте во можност да ги доставите сите потребни документи. Виза не може да се додели доколку условите не се исполнети или не се поднесени потребните документи.

Ве молиме, подредете ги документите по дадениот редослед.
Следните документи мора да се достават во оригинал и 1 копија.
Приложете ги документите споени само со спајалици (не захефтувајте)!

При поднесување на барањето потребно е да се достават следниве документи:

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнети со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишани. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поукасвоерачно потпишани.
 • 1 формулар Упатство за приложување на понуда за работно место, своерачно потпишан
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • Изјава за работен однос - Сојузна агенција за вработување (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (не постара од 6 месеци): комплетно пополнета (секоја точка) и потпишана од работодавачот, во оригинал и 1 копиja.
 • 2 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 1 копија. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата изнесува 75,00 евра. Таксата се плаќа или со кредитна картичка или во готово исклучиво во ЕВРO-банкноти, монети не се прифаќаат.
 • Претходна согласност (Vorabzustimmung) од надлежната Служба за странци според член §81a од Законот за престој (§81a AufenthG).
 • Доказ за завршено образование (диплома), во оригинал и 1 копија.
 • За вработување со средно стручно образование
  - Доказ за признавање на еквивалентноста на стручното образование во Германија: уверение од надлежна германска служба за признавање, со кое се потврдува еквивалентноста на вашето стручно образование, оригинал и 1 копиja.
  Признато стручно образование е предуслов за обавување/извршување на квалификувана работа/дејност во Германија. Еквивалентноста на Вашето стручно образование мора да се утврди во постапка за проверка на еквивалентност на професионални квалификации/стручно образование во Германија – Anerkennungsverfahren пред да поднесете барање за виза. Надлежната служба  утврдува дали Вашето стручно образование е еквивалентно со соодветното стручно образование во Германија и издава дозвола за обавување на професијата.
  Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде.
 • За вработување со академско образование:
  - Доказ за признавање на високо образование, и тоа:
  Доказ од датотеката АНАБИН дека Вашето високо образование е признато или еквивалентно со високото образование во Германија.
  Проверката во АНАБИН секогаш треба да се спроведе како во однос на факултетот така и во однос на универзитетската диплома. (Vergleichbarkeit: Hochschule H + und Abschluss: entspricht).
  ИЛИ
  Процена на уверение за завршено високо образование (Zeugnisbewertung) од Централната служба за странско образование (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen – ZAB),  оригинал и 1 копиja.
  Доколку во датотеката АНАБИН Вашата универзитетска диплома не е оценета како „адекватна“ или „еквивалентна“ и/или универзитетот/факултетот не е оценет „H+“, еквивалентноста на Вашето високо образование мора да се потврди.
  Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде.

  - Дополнително за професии пропишани со закон, за кои е неопходно одобрение за обавување на дејност (на пр. лекари, инженери и сл.):
  Дозвола за вршење на дејност (Berufsausübungserlaubnis) од надлежната служба за признавање, оригинал и 1 копиja.
  Список на професии пропишани со закон (reglementierte Berufe) ќе најдете овде. Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде.
 • Доказ за познавање на германски јазик. Доколку во рамките на забрзаната постапка за стручна работна сила сте приложиле сертификат за познавање на германски јазик, истиот ќе мора да го приложите и во Амбасадата при поднесување на барањето за виза, во оригинал и 1 копија.
  Признати јазични сертификати се јазичните сертификати на Гете институтот (Goethe Institut), ÖSD - австриската јазична диплома (ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom) или јазичните сертификати на јазични училишта, кои поседуваат лиценца од Телк доо (Telc GmbH) или ECL. Подетални информации ќе најдете овде.

ПОУКА – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВИЗА / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG

Посочено ми е дека моето барање за виза може да се препрати до надлежната служба во Германија само доколку се доставени комплетно сите документи наведени во информативниот лист. Некомплетни барања за виза ќе бидат одбиени и таксата за апликацијата нема да се надомести.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Скопје / Skopje ___________________                       Потпис / Unterschrift______________________

Почеток на страницата