Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Внимателно прочитајте го овој информативен лист и приложете го отпечатен и потпишан кога ќе поднесувате барање за виза. Ве молиме регистрирајте се за термин само доколку ги исполнувате сите услови и сте во можност да ги доставите сите потребни документи. Виза не може да се додели доколку условите не се исполнети или не се поднесени потребните документи.

Добрата подготовка на барањето за виза може позитивно да влијае и да ја скрати постапката. При поднесување на барањето или за време на визната постапка може во поединечни случаи да бидат побарани дополнителни документи кои не се наведени тука. Нецелосно пополнети формулари или некомплетни документи може да доведат до одбивање на барањето.

За време на визната постапка Амбасадата мора да ја вклучи надлежната служба за странци во Германија. Постапката по правило трае 10 до 12 недели по поднесување на барањето за виза на шалтер, во одреден случај и подолго. Амбасадата веднаш ќе Ве извести штом Вашето барање ќе биде конечно обработено. Ве молиме, воздржете се од прашања за статусот на Вашето барање во текот на вообичаеното времетраење на постапката. За визниот оддел тоа значи дополнително оптеретување и со тоа би се пролонгирала обработката на Вашето барање.

Ве молиме, подредете ги документите по дадениот редослед.
Следните документи мора да се достават во оригинал и 2 копии.
Приложете ги документите споени само со спајалици (не захефтувајте)!

При поднесување на барањето потребно е да се достават следниве документи:

 • 2 обрасци за барање на национална виза, целосно пополнети со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишани. Барањето можете да го пополните онлајн или да го преземете овде
 • 2 формулари - поукасвоерачно потпишани.
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 3 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 2 фотографии залепете на предвиденото место на обрасците за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 2 копии. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата од 75,00 евра се плаќа во готово.
  Исклучок: Приматели на германски државни стипендии се ослободени од плаќање на такса.
 • Доказ за признато завршено образование:
  За додипломски студии: диплома за положена државна матура, во оригинал и превод на германски јазик со по 2 копии,
  За размена на студенти: индекс, уверение за положени испити, во оригинал и превод на германски јазик со по 2 копии,
  За магистерски студии: диплома и уверение за завршено високо образование, во оригинал и превод на германски јазик со по 2 копии.
 • Доказ за финансирање на престојот и студиите, месечниот нето износ за покривање на трошоците за престој треба да изнесува 934,- евра, и тоа во вид на:
  Гарантно писмо од Германија – Verpflichtungserklärung (издадено од службата за странци) за целокупниот студиски престој од страна на лице кое живее и работи во Германија, во оригинал и 2 копии
  или
  Потврда за стипендија, доколку добивате стипендија, во оригинал и 2 копии,
  Во случај на делумна стипендија, разликата мора да се докаже со гарантно писмо или блокирана сметка.
  или
  Потврда од банка во Германија за отворена блокирана сметка (Sperrkonto) на Ваше име со месечен износ од 934,- евра или најмалку 11.208,- евра за престој од 1 година, во оригинал и 2 копии.
 • Доказ за предвидениот студиски престој:

  Доколку веќе сте примени на универзитетот во Германија:
  потврда од универзитетот во Германија за обезбедено место на факултетот – Zulassungsbescheid, во оригинал или скенирана, во 2 примерока.

  Доколку поднесовте барање за издавање на потврда за обезбедено место на факултет во Германија, но се уште не ви е доставена:
  потврда од универзитетот за прием на барањето, во оригинал или скенирана, во 2 примерока.

  Доколку пред започнување на студиите треба да посетувате јазичен курс:
  потврда од универзитетот или потврда од јазичното училиште, во оригинал или скенирана, во 2 примерока
 • Доказ за јазични познавања: доколку за вашите студии се потребни одредени јазични познавања, потребно е да се докажат познавања на германски или кај англиски студиски програми познавања на ангислки јазик:
  Официјален јазичен сертификат на потребното јазично ниво, во оригинал и 2 копии.
  Јазични сертификати или потврди, кои само го потврдуваат учеството на јазичен курс НЕ СЕ ПРИФАЌААТ.
  Подетални информации за признати сертификати за доказ за познавање на германски јазик ќе најдете овде.

ПОУКА – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВИЗА / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG

Посочено ми е дека моето барање за виза може да се препрати до надлежната служба во Германија само доколку се доставени комплетно сите документи наведени во информативниот лист. Некомплетни барања за виза ќе бидат одбиени и таксата за апликацијата нема да се надомести.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Скопје / Skopje ___________________                       Потпис / Unterschrift______________________

Почеток на страницата