Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Поднесување барање за виза

FAQ

FAQ

Обрасците за барање за виза треба да се пополнат онлајн и отпечатат.
Преку овој линк можете да ги пополните обрасците за национална виза.

Преку овој линк можете да ги пополните обрасците за шенген виза.

Барање за виза може да се поднесе само лично на доделениот термин. Исклучоци не постојат. Испратените документи ќе бидат уништени без дополнителни информации до испраќачот.

Доколку во меѓувреме имате нов пасош, дојдете на термин со вашиот нов и стар пасош (доволно е да приложите барем копија од стариот пасош).

Таксата за апликација за виза вообичаено изнесува 75,00 евра и се плаќа во готово (само во ЕВРА) директно во одделот за виза при поднесување на барањето за виза.

Потребните документи за Вашето барање за виза се наведени во информативните листови во делот Категории на визи, во зависност од целта на Вашето патување. Користете го соодветниот информативен лист во зависност од Вашата цел на патување како список за проверка (чек листа) за целосно да ги подготвите документите за барањето за виза. Внимателно прочитајте го информативниот лист за Вашето барање за виза, комплетно соберете ги сите наведени документи ПРЕД да поднесете барање за виза и со Вас понесете го отпечатен и потпишан информативниот лист, заедно со сите документи што Ви се потребни за да поднесете барање за виза. Ве молиме имајте во предвид дека со комплетна документација значително може да се скрати обработката на барањето за виза.

Македонските државјани можат да поднесат барање за виза во Германската Амбасада во Скопје само доколку имаат вообичаено место на живеење во Република Северна Македонија. Доколку веќе имате вообичаено место на живеење во Германија (на пример, во случај на привремена депортација - Duldung), во тој случај надлежна е службата за странци во Германија и тогаш не може да се издаде влезна виза. Доколку имате вообичаено место на живеење и престој во друга земја, ве молиме контактирајте ја Германската Амбасада во таа земја.

Државјани на други земји можат да поднесат барање за виза во одделот за виза на Германската Амбасада во Скопје само доколку имаат важечка дозвола за подолготраен престој во Република Северна Македонија.

Почеток на страницата