Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

FAQ

Доколку Вашата дозвола за престој за Германија е изгубена или неодамна истечена, можете да поднесете барање за виза за повторен влез (Wiedereinreise). За таа цел можете директно да резервирате термин. Во итни случаи, испратете го вашиот референтен број, копија од дозволата за престој, пријава за местото на живеење и идеално предодобрение (Vorabzustimmung) од службата за странци во Германија на visa@skop.diplo.de, за да може да се забрза постапката. Дополнителни информации може да најдете во соодветниот информативен лист.

Потврдата за преминување на границата - Grenzübertrittbescheinigung потребно е да се достави лично во одделот за визи, со приложување на пасошот, во работен ден од понеделник до четврток во 14:00 часот, без закажување на термин. Испраќање по пошта не е можно. Подетални информации ќе најдете овде.

При поднесување на барање за национална виза во амбасадата не треба да се приложи доказ за здравствено осигурување. Но, доказот за здравствено осигурување ќе мора да го приложи во службата за странци, при поднесување на барање за дозвола за престој. Здравственото осигурување во Германија можете да склучите со германско друштво/претпријатие за осигурување. Студентите имаат можност како доказ за здравствено осигурување да приложат  потврда од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за користење на здравствени услуги во странство. Подетални информации околу постапката за издавање на двојазичен образец ќе најдете овде.

Условите за потребните основни средства за живот и големината на станот исклучиво ги проверува службата за странци.

При поднесување на барање за виза во разговор се проверува дали нивото на познавање на германскиот јазик на барателот одговара со постигнатото ниво на познавање на германскиот јазик од приложениот јазичен сертификат. Јазичниот сертификат во постапката за виза се признава доколку во моментот на поднесување на барањето не е постар од една година.

Детални информации за доказ за познавање на германски јазик во постапката за виза ќе најдете овде.
Јазичниот сертификат треба да се приложи во амбасадата во оригинал и една копија.

Блокирана сметка служи за доказ дека располагате со доволни средства да го финансирате вашиот престој во Германија. Основните средства за егзистенција во постапката за виза можат да се докажат со отварање на „блокирана сметка“ - Sperrkonto. Слободни сте во изборот на банката односно понудувачот на таа услуга. Детални информации за отворање на „Блокирана сметка“ во Германија можете да најдете на веб-страницата на Mинистерството за надворешни работи на Германија овде.

За време на визната постапка Амбасадата мора да ја вклучи надлежната служба за странци во Германија. При тоа за овој вид на барање по правило/вообичаено се спроведува посебна постапка тн. „Schweigefristverfahren“ - постапка на молчење (времетраење: три недели и два работни дена). Доколку службата за странци нема дополнителни прашања или забелешки во врска со вашето барање, со истекот на периодот на молчење барањето важи за одобрено и дури тогаш амбасадата може да продолжи со понатамошна обработка на барањето. Амбасадата не може  да ја забрза постапката. Ве молиме навремено регистрирајте се за термин. Доколку нема достапни претходни датуми, ве молиме контактирајте не на visa@skop.diplo.de со барање за доделување на претходен датум.

Гарантно писмо (Verpflichtungserklärung) е официјален (посебен) формулар, кој го издава службата за странци во Германија (Ausländerbehörde). Лицето кое ќе Ве финансира, а кое живее и работи во Германија, треба да го обезбеди гарантното писмо (Verpflichtungserklärung) во надлежната служба за странци во Германија.

Гарантното писмо треба да се приложи во амбасадата во оригинал и една копија.

Нотарски заверена изјава од лицето (приватно лице) кое ќе ве финансира не се прифаќа.

Македонски државјани имаат право во Шенген зоната без виза да престојуваат најмногу 90 дена во период од 180 дена. При секој влез на самата граница се пресметува колку дена сте престојувале во некоја од земјите на Шенген зоната во изминатите 180. На тој престој се додаваат планираните нови денови на престој. Вкупниот број на денови за престој не смее да надмине 90 дена.

Овде можете да ги пресметате бесплатно деновите на престој.

Шенген визата не го зголемува бројот на денови на престој.

Почеток на страницата