Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Барање работно место во Германија (со признато средно или високо образование)

Текст

Внимателно прочитајте го овој информативен лист и приложете го отпечатен и потпишан кога ќе поднесувате барање за виза. Ве молиме регистрирајте се за термин само доколку ги исполнувате сите услови и сте во можност да ги доставите сите потребни документи. Виза не може да се додели доколку условите не се исполнети или не се поднесени потребните документи.

Добрата подготовка на барањето за виза може позитивно да влијае и да ја скрати постапката. При поднесување на барањето или за време на визната постапка може во поединечни случаи да бидат побарани дополнителни документи кои не се наведени тука. Нецелосно пополнети формулари или некомплетни документи може да доведат до одбивање на барањето.

За време на визната постапка Амбасадата мора да провери дали за лицата кои поднесуваат барање за виза постојат одредени податоци за прекршоци во Германија. Постапката по правило трае 2 недели по поднесување на барањето за виза на шалтер. Доколку барателот за виза имал претходни престои во Германија, постапката може да трае и подолго, затоа што треба да се вклучат и надлежните служби во Германија. Амбасадата веднаш ќе Ве извести штом Вашето барање ќе биде конечно обработено. Ве молиме, воздржете се од прашања за статусот на Вашето барање во текот на вообичаеното времетраење на постапката. За визниот оддел тоа значи дополнително оптеретување и со тоа би се пролонгирала обработката на Вашето барање.

Ве молиме, подредете ги документите по дадениот редослед.
Следните документи мора да се достават во оригинал и 1 копиja.
Приложете ги документите споени само со спајалици (не захефтувајте)!

При поднесување на барањето потребно е да се достават следниве документи:

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) на компјутер и своерачно потпишан. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поука, своерачно потпишан.
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 2 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 1 копија. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата изнесува 75,00 евра. Таксата се плаќа или со кредитна картичка или во готово исклучиво во ЕВРO-банкноти, монети не се прифаќаат.
 • Биографија (CV) на германски јазик, своерачно потпишана.
 • Мотивационо писмо на германски јазик, со податоци за планираниот престој за барање работно место (бранша, област, регион, времетраење на престојот/сместување и сл.), своерачно потпишано. Логично објаснување зошто се поднесува барање за национална виза за барање на работно место во Германија и зошто работното место не може да се бара во рамките на безвизниот режим или преку интернет.
 • Доказ за претходно барање работа (апликации за работа и одговори од потенцијални работодавачи).
 • Доказ за финансирање на престојот, месечниот нето износ за покривање на трошоците за престој треба да изнесува 1.027,- евра, и тоа во вид на:
  1.    гарантно писмо од Германија – Verpflichtungserklärung (издадено од службата за странци) за целокупниот престој од страна на лице кое живее и работи во Германија, во оригинал и 1 копија, или
  2.    потврда од банка во Германија за отворена блокирана сметка (Sperrkonto) на Ваше име со месечен износ од 1.027,- евра, во оригинал и 1 копија.

 • Доказ за завршено образование (диплома за завршено стручно образование), во оригинал и превод на германски јазик со по 1 копија.
 • Доказ за признавање на еквивалентноста на стручното образование во Германија:
  уверение од надлежна германска служба за признавање, со кое се потврдува еквивалентноста на вашето стручно образование, во оригинал и 1 копија.

  Признато стручно образование е предуслов за обавување/извршување на квалификувана работа/дејност во Германија. Еквивалентноста на Вашето стручно образование мора да се утврди во постапка за проверка на еквивалентност на професионални квалификации/стручно образование во Германија – Anerkennungsverfahren пред да поднесете барање за виза. Надлежната служба  утврдува дали Вашето стручно образование е еквивалентно со соодветното стручно образование во Германија и издава дозвола за обавување на професијата.
  Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде
 • Доказ за познавање на германски јазик на Б1 ниво, во оригинал и 1 копија.
  Негувaтели и болничари мора да докажат јазични познавања на Б2 ниво, во оригинал и 1 копија.
  Признати јазични сертификати се јазичните сертификати на Гете институтот (Goethe Institut), ÖSD - австриската јазична диплома (ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom) или јазичните сертификати на јазични училишта, кои поседуваат лиценца од Телк доо (Telc GmbH) или ECL. Подетални информации ќе најдете овде.

 • Доказ за завршено високо образование (диплома за завршен факултет и уверение со преглед на оценките), во оригинал и превод на германски јазик со по 1 копија.
 • Доказ за признавање на високо образование, и тоа:
  1.    Доказ од датотеката АНАБИН дека Вашето високо образование е признато или еквивалентно со високото образование во Германија.
  Проверката во АНАБИН секогаш треба да се спроведе како во однос на факултетот така и во однос на универзитетската диплома. (Vergleichbarkeit: Hochschule H + und Abschluss: entspricht). ИЛИ
  2.    Процена на уверение за завршено високо образование (Zeugnisbewertung) од Централната служба за странско образование (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen – ZAB),  оригинал и 1 копиja.
  Доколку во датотеката АНАБИН Вашата универзитетска диплома не е оценета како „адекватна“ или „еквивалентна“ и/или универзитетот/факултетот не е оценет „H+“, еквивалентноста на Вашето високо образование мора да се потврди.
  Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде.
 • Дополнително за професии пропишани со закон, за кои е неопходно одобрение за обавување на дејност (на пр. лекари, инженери и сл.):
  Дозвола за вршење на дејност (Berufsausübungserlaubnis) од надлежната служба за признавање, оригинал и 1 копиja.
  Список на професии пропишани со закон (reglementierte Berufe) ќе најдете овде. Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде.

ПОУКА – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВИЗА / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG

Посочено ми е дека моето барање за виза може да се препрати до надлежната служба во Германија само доколку се доставени комплетно сите документи наведени во информативниот лист. Некомплетни барања за виза ќе бидат одбиени и таксата за апликацијата нема да се надомести.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Скопје / Skopje ___________________               Потпис / Unterschrift______________________

Почеток на страницата