Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Оние лица кои сакаат да бараат работа во Германија, може да поднесат барање за добивање Картичка за можности. Притоа, работата што ја бараат треба да е поврзана со завршеното образование.  

За време на престој од максимум една година, може да се бара иден работодавач, партнер за признавање или мерки за признавање на квалификација стекната во Северна Македонија (види чл. 16д од герм. Закон за престој).

Внимателно прочитајте го овој информативен лист и приложете го отпечатен и потпишан кога ќе поднесувате барање за виза. Ве молиме регистрирајте се за термин само доколку ги исполнувате сите услови и сте во можност да ги доставите сите потребни документи. Виза не може да се додели доколку условите не се исполнети или не се поднесени потребните документи.

При поднесување на барањето или подоцна за време на визната постапка може да бидат побарани дополнителни документи во поединечни случаи кои не се наведени тука. Нецелосно пополнети формулари или некомплетни документи може да доведат до одбивање на барањето.

За време на визната постапка, Амбасадата мора да провери дали за лицата кои поднесуваат барање за виза постојат одредени податоци во казнената евиденција. Постапката по правило трае до 2 недели по поднесување на барањето за виза на шалтер. Доколку барателот за виза имал претходни престои во Германија, постапката може да трае и подолго, затоа што треба да се вклучат и надлежните служби во Германија. Амбасадата веднаш ќе Ве извести штом Вашето барање ќе биде конечно обработено. Ве молиме, воздржете се од прашања за статусот на Вашето барање во текот на вообичаеното времетраење на постапката. За визниот оддел тоа значи дополнително оптоварување, а со тоа би се пролонгирала обработката на Вашето барање.

Ве молиме, подредете ги документите по дадениот редослед.
Следните документи мора да се достават во оригинал и 1 копиja.
Приложете ги документите споени само со спајалици (не захефтувајте)!

При поднесување на барањето потребно е да се достават следниве документи:

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) на компјутер и своерачно потпишан. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поука, своерачно потпишан.
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 2 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 1 копија. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата изнесува 75,00 евра. Таксата се плаќа или со кредитна картичка или во готово исклучиво во ЕВРO-банкноти, монети не се прифаќаат.
 • Доказ за финансирање на престојот, месечниот нето износ за покривање на трошоците за престој треба да изнесува 1.027,- евра, и тоа во вид на:
  - гарантно писмо од Германија Verpflichtungserklärung (издадено од службата за странци) за целокупниот престој од страна на лице кое живее во Германија, во оригинал и 1 копија, или
  - потврда од банка во Германија за отворена блокирана сметка (Sperrkonto) на Ваше име со месечен износ од 1.027,- евра, во оригинал и 1 копија.
  - Евентуално, прифатено делумно вработување со скратено работно време кое не надминува 20 часа неделно и кое веќе може да се докаже.

 • Доказ за завршено стручно образование (диплома за завршено стручно образование), во оригинал и превод на германски јазик со по 1 копија.
 • Доказ дека во Германија се признава образованието стекнато во странство:

  Еквивалентноста на Вашето образование завршено надвор од Германија мора да се утврди во постапка за проверка на еквивалентност на квалификации во Германија – (Anerkennungsverfahren) пред да поднесете барање за виза. Информации околу постапката за признавање ќе најдете овде.
  Или преку доказ/испечатен извод од базата со податоци АНАБИН за завршено високо образование. Барањето на податоци со пребарување во АНАБИН се прави секогаш и за самата квалификација и за високообразовната институција (за споредба: дали соодветствува Универзитет У + Диплома: Д). 

 • Дополнително кај регулираните професии, за кои е потребна дозвола да се работат (на пример доктори, инженери):
  Дозвола за вршење на стручна дејност од надлежниот орган за признавање, во оригинал и 1 копија.
  Целосна листа на регулирани професии има тука.
  Информации за постапката, надлежните органи и потребните документи за постапката за признавање имате тука.

 • Доказ за завршено високо  или практично стручно образование (диплома), во оригинал и превод на германски јазик со по 1 копија.
  Во случај на завршено стручно образование или факултет, се поднесува доказ дека овие квалификации се државно признати во Северна Македонија (т.н. ZAB потврда). Повеќе информации за образовните квалификации имате тука, за завршен факултет тука.
  Доказ за завршена квалификација од АХК (AHK) -види член 20а став 4 алинеја ц) од Законот за престој), АХК обезбедува повеќе информации за ова.
 • Доказ за познавање на германски или англиски јазик
  Задолжително мора да се приложи доказ за познавање или на германски јазик на ниво А1 или на англиски јазик на ниво Б2 од Заедничката Европска Референтна Рамка. Упатства за доказот за познавање на јазик и нивното признавање имате тука.
 • За да се добие Картичка за можности независно од стручниот кадар, се доделуваат поени врз основа на повеќе категории. Поради тоа, Ве молиме, поднесете ги дополнителните докази за следниве области:
  Работно искуство (на пример: потврда од работно место, препораки од претходни работодавачи).
  Кратка биографија на англиски или на германски јазик.
  Претходен престој во Германија (на пример: печат за влез и излез од Германија).
  Информации за лица кои евентуално ќе патуваат со Вас и/или сопружници/животни партнери кои фигурираат како ко-баратели.

ПОУКА – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВИЗА / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG

Посочено ми е дека моето барање за виза може да се препрати до надлежната служба во Германија само доколку се доставени комплетно сите документи наведени во информативниот лист. Некомплетни барања за виза ќе бидат одбиени и таксата за апликацијата нема да се надомести.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Скопје / Skopje ___________________               Потпис / Unterschrift______________________

Почеток на страницата