Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Исклучоци од доказ за познавање на германски јазик при приклучување кон семејство во Германија

Текст

При барање за приклучување кон семејство по правило пред влез во Германија треба да се докаже познавање на германски јазик. Со тоа се овозможува Вие уште од самиот почеток лесно да комуницирате на германски јазик. Законот предвидува и исклучоци при кои што не треба да се приложи доказ за познавање на германски јазик.
Исклучокот важи во следниве случаи:

a)    Исклучоци, кои важат за барателите на виза

 1. Вашите познавања на германски јазик се очигледни при поднесување на барање за виза на шалтер. Доколку има какво било сомневање во врска со постоење на познавање на германски јазик, ќе треба да се приложи официјален сертификат за јазик или соодветни свидетелства кои што ги имате стекнато при школувањето во некоја од државите од германското јазично подрачје (не училишта за странски јазик).
 2. Предуслови за брза интеграција: предуслови за брза интеграција генерално може да се претпостави доколку поседувате универзитетска диплома за завршено високо образование или високо стручно образование, имате соодветна професионална квалификација или сте во работен однос за кој вообичаено е потребна таква квалификација. Дополнително треба да постои претпоставка дека во разумен временски период на барање работа ќе се вработите во Германија и дека ќе можете да се интегрирате во економскиот, социјалниот и културниот живот во Германија без државна помош.

  Сите три од овие предуслови (квалификации, позитивна прогноза за вработување и позитивна прогноза за интеграција) мора да бидат исполнети. Не е доволно само приложување на универзитетска диплома, без исполнување на другите предуслови, за да се претпостави дека постојат препознатливи предуслови за брза интеграција!
  Позитивната прогноза за вработување претпоставува дека странецот со постојните јазични познавања може во разумен временски период да најде работно место според неговите квалификации во Германија. Тоа значи дека може да се земе во предвид само она образование односно квалификација, кое навистина ќе овозможи да се вработи странецот во согласност со професионалните квалификации, како што се, на пример, работни места со познавање на странски јазици.
 3. Вие и Вашиот брачен другар не сакате трајно да престојувате во Германија и планирате само привремен престој. Ова доаѓа во предвид на пр. за брачни другари на деловни лица или вработени во меѓународни претпријатија кои само на одредено време работат и живеат во Германија.
 4. Вие поради физичко, ментално или емоционално заболување или попреченост не сте во состојба да научите основни познавања на германски јазик. За време на визната постапка во консултација со надлежната служба за странци ќе се процени дали во Вашиот случај постои можност за изземање.
 5. Правило при исклучително тешки околности:
  Исклучок постои доколку поради посебни околности на индивидуален случај е невозможно да се стекнете со основно познавање на германски јазик пред да влезете во земјата.
  На пример, доказ за основно познавање на германскиот јазик не е потребен доколку и покрај сериозните напори, во рок од една година не сте успеале да го добиете потребниот сертификат за јазик. Во овие случаи клучно е дека мора да се приложат јасни докази за сериозни намери за учење на јазикот (на пр. потврда за учество на курс, потврда за учество на испити или потврда за неположени испити). Потребните јазични познавања ќе мора да се стекнат по влегување во Германија, за да може да добиете дозвола за престој. За време на визната постапка во консултација со надлежната служба за странци ќе се процени дали во Вашиот случај постои можност за изземање.

b)    Исклучоци кои важат за референтното лице, лице кое живее во Германија:

 1. Вашиот брачен другар е државјанин на земја-членка на Европската унија (освен Германија!) или државјанин на државите на ЕЕО (Европска економска област) Норвешка, Исланд, Лихтенштајн или Швајцарија.
 2. Вашиот брачен другар е државјанин на Австралија, Израел, Јапонија, Канада, Република Кореја, Нов Зеланд, Соединетите Американски Држави, Обединетотот Кралство на Велика Британија, Андора, Хондурас, Монако или Сан Марино.
 3. Референтното лице поседува дозвола за престој според: §18a AufenthG, §18b AufenthG, §18c Abs. 3 AufenthG, §18d AufenthG, §18f AufenthG, §19 AufenthG, §19b AufenthG, §19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. §3 BeschV, §19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. §5 BeschV, §19c Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 6 BeschV, §19c Abs. 4 AufenthG или §21 AufenthG.
 4. Како родител кој има старателство на малолетно дете со германско државјанство и се преселувате во Германија или сте бремена со дете кое што ќе се стекне со германско државјанство при неговото раѓање.
 5. Вашиот брачен другар има право на заштита во Германија и има дозвола за престој како лице со одобрен статус на азил (§25 Abs. 1 bzw. §26 Abs. 3 AufenthG) или признат бегалец (§25 Abs. 2 bzw. §26 Abs. 3 AufenthG), под услов бракот веќе да постоел кога вашиот брачен другар се преселил во Германија.
 6. Вашиот брачен другар е постојан жител од друга земја на ЕУ и има дозвола за престој според член 38а од законот за престој (§38a AufenthG), под услов претходно да сте живееле во брачна заедница во ЕУ земјата и бракот веќе да постоел кога вашиот брачен другар се преселил во Германија.
Почеток на страницата