Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Работна виза за медицински персонал од областа на негата

Текст

Внимателно прочитајте го овој информативен лист и приложете го отпечатен и потпишан кога ќе поднесувате барање за виза. Ве молиме регистрирајте се за термин само доколку ги исполнувате сите услови и сте во можност да ги доставите сите потребни документи. Виза не може да се додели доколку условите не се исполнети или не се поднесени потребните документи.

Добрата подготовка на барањето за виза може позитивно да влијае и да ја скрати постапката. При поднесување на барањето или за време на визната постапка може во поединечни случаи да бидат побарани дополнителни документи кои не се наведени тука. Нецелосно пополнети формулари или некомплетни документи може да доведат до одбивање на барањето.

За време на визната постапка Амбасадата мора да ја вклучи надлежната агенција за вработување и во одреден случај и надлежната служба за странци во Германија. Постапката по правило трае 3 до 4 недели по поднесување на барањето за виза на шалтер, во одреден случај и подолго. Амбасадата веднаш ќе Ве извести штом Вашето барање ќе биде конечно обработено. Ве молиме, воздржете се од прашања за статусот на Вашето барање во текот на вообичаеното времетраење на постапката. За визниот оддел тоа значи дополнително оптеретување и со тоа би се пролонгирала обработката на Вашето барање.

Ве молиме, подредете ги документите по дадениот редослед.
Следните документи мора да се достават во оригинал и 1 копија.
Приложете ги документите споени само со спајалици (не захефтувајте)!

При поднесување на барањето во зависност од категоријата
потребно е да се достават следниве документи:

A.    Помошник негувател без постапка за признавање на стручно образование,
(§19 c AufenthG, §26 Abs. 2 BeschV)

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнети со латинични букви (на германски или англиски јазик) на компјутер и своерачно потпишани. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поукасвоерачно потпишани.
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 2 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 1 копиja. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата од 75,00 евра се плаќа во готово.
 • Изјава за работен однос  - Сојузна агенција за вработување (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (не постара од 6 месеци): комплетно пополнета (секоја точка) и потпишана од работодавачот, во оригинал и 1 копиja.
  Се препорачува работодавачот пред потпишување на договорот да се информира за висината на актуелниот личен приход за конкретното работното место во Сојузната агенција за вработување во Германија.
 • Дозвола за вршење на дејност (Berufsausübungserlaubnis) од надлежната служба за признавање за професии утврдени со закон, за кои во согласност со националните регулативи е неопходно одобрение за обавување на дејност, во оригинал и 1 копиja.
  АЛТЕРНАТИВНО: Потврда од надлежната служба за издавање дека за професијата не е потребна дозвола за вршење на дејност (Berufsausübungserlaubnis), во оригинал и 1 копиja.
 • Доказ за познавање на германски јазик на Б1 ниво, во оригинал и 1 копија.
  Признати јазични сертификати се јазичните сертификати на Гете институтот (Goethe Institut), ÖSD - австриската јазична диплома (ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom) или јазичните сертификати на јазични училишта, кои поседуваат лиценца од Телк доо (Telc GmbH) или ECL. Подетални информации ќе најдете овде.
 • доколку поседувате: доказ за квалификации, диплома за завршено средно стручно образование, од здравствената/медицинската област: медицинска сестра, болничар, негувател, во оригинал и превод на германски јазик со по 1 копија.
 • За лица над 45 години, дополнително:
  Доказ за обезбедување на доволни средства за живот во пензија. Доказот може да сe приложи во вид на
  - минимален месечен бруто личен приход од 4.015,00 евра (2023)
  - минимален месечен бруто личен приход од 4.152,50 евра (2024)

  ИЛИ
  докази за соодветни средства за покривање на животните трошоци во пензија, во оригинал и 2 копии, во одреден случај превод на германски јазик. . (право на примања од државниот/приватниот пензиски фонд, животно осигурување и сл. Пример: Уверение за утврдени податоци за стаж и плата, односно Преглед на регистрирани податоци во матичната евиденција од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија - ПИОСМ.

Б. Стручен медицински персонал (медицинска сестра, болничар, негувател) со признато стручно образование (§18 a AufenthG)

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнети со латинични букви (на германски или англиски јазик) на компјутер и своерачно потпишани. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поукасвоерачно потпишани.
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 2 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 2 копии. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата од 75,00 евра се плаќа во готово.
 • Изјава за работен однос - Сојузна агенција за вработување (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (не постара од 6 месеци): комплетно пополнета (секоја точка) и потпишана од работодавачот, во оригинал и 2 копии.
  Се препорачува работодавачот пред потпишување на договорот да се информира за висината на актуелниот личен приход за конкретното работното место во Сојузната агенција за вработување во Германија.
 • Доказ за признавање на еквивалентноста на стручното образование во Германија:
  Уверение од надлежна германска служба за признавање, со кое се потврдува еквивалентноста на вашето стручно образование,  во оригинал и 2 копии.
  Признато стручно образование е предуслов за обавување/извршување на квалификувана работа/дејност во Германија. Еквивалентноста на Вашето стручно образование мора да се утврди во постапка за проверка на еквивалентност на професионални квалификации/стручно образование во Германија – Anerkennungsverfahren пред да поднесете барање за виза. Надлежната служба  утврдува дали Вашето стручно образование е еквивалентно со соодветното стручно образование во Германија и издава дозвола за обавување на професијата „Gesundheits- und Krankenpfleger“.
  Информации околу постапката, надлежни служби и потребни документи ќе најдете овде.
 • Доказ за познавање на германски јазик на Б2 ниво, во оригинал и 1 копија.
  Признати јазични сертификати се јазичните сертификати на Гете институтот (Goethe Institut), ÖSD - австриската јазична диплома (ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom) или јазичните сертификати на јазични училишта, кои поседуваат лиценца од Телк доо (Telc GmbH) или ECL. Подетални информации ќе најдете овде.
 • Доказ за квалификации, диплома за завршено средно стручно образование, од здравствената/медицинската област: медицинска сестра, болничар, негувател, во оригинал и превод на германски јазик со по 1 копија.
 • За лица над 45 години, дополнително:
  Доказ за обезбедување на доволни средства за живот во пензија. Доказот може да сe приложи во вид на:
  минимален месечен бруто личен приход од 4.015,00 евра (2023)
  ИЛИ
  докази за соодветни средства за покривање на животните трошоци во пензија, во оригинал и 2 копии, во одреден случај превод на германски јазик. . (право на примања од државниот/приватниот пензиски фонд, животно осигурување и сл. Пример: Уверение за утврдени податоци за стаж и плата, односно Преглед на регистрирани податоци во матичната евиденција од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија - ПИОСМ).
 • Подетални информации за забрзана постапка за стручна работна сила ќе најдете овде.

В. Медицински лица со решение за утврден дефицит, учество на практични/теоретски мерки за признавање на стручно образование до 18 месеци, (§16 d AufenthG)

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнети со латинични букви (на германски или англиски јазик) на компјутер и своерачно потпишани. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поукасвоерачно потпишани.
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 2 биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 2 копии. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни. Имајте во предвид, дека пасошот треба да важи најмалку уште три месеци по истекот на визата.
 • Такса - таксата за апликацијата од 75,00 евра се плаќа во готово.
 • Изјава за работен однос - Сојузна агенција за вработување (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (не постара од 6 месеци): комплетно пополнета (секоја точка) и потпишана од работодавачот, во оригинал и 2 копии.

  Напомена: Доколку работното место, личниот приход и/или работното време за време на постапката за признавање на професионални квалификации се разликуваат од условите по завршувањето на постапката, работодавачот мора тоа да го наведе во дополнителна Изјава за работен однос (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis).

  Се препорачува работодавачот пред потпишување на договорот да се информира за висината на актуелниот личен приход за конкретното работното место во Сојузната агенција за вработување во Германија.

  Доколку по влез во Германија веднаш не примате личен приход или износот на месечниот нето личен приход не достигнува 882,- евра, потребно е да се докаже финансирањето на износот кој недостасува, и тоа со:
  Гарантно писмо од Германија – Verpflichtungserklärung (издадено од службата за странци) за целокупниот престој од страна на лице кое живее и работи во Германија, во оригинал и 2 копии, или
  Потврда од банка во Германија, за отворена блокирана сметка (Sperrkonto) на Ваше име со месечниот износ кој недостасува, во оригинал и 2 копии.
  Доколку имате обезбедено бесплатно сместување или оброци, потребно е да се достават соодветни докази.
 • Дополнителен лист за постапка за признавање на професионални квалификации, дополнителен лист А - Сојузна агенција за вработување (Zusatzblatt A - Bundesagentur für Arbeit), не постар од 6 месеци: комплетно пополнет (секоја точка) и потпишан од работодавачот, во оригинал и 2 копии.
  Доколку за признавање на професионалните квалификации e потребно да се спроведат мерки за признавање во Германија, вашиот иден работодавач потребно е да го пополни дополнителниот лист.
 • Доказ за постојните дефицити за признавање:

  Решение за утврден дефицит (Defizitbescheid) од надлежната служба во Германија (лекарска комора или друга надлежна државна служба), во оригинал и 2 копии.
  Надлежната служба за признавање на професионални квалификации за Вашата професија утврдува дали  е потребно да се преземат дополнителни мерки за квалификација во Германија за признавање на професионалната квалификација/стручното образование.
  Со решението за утврден дефицит (Defizitbescheid) се утврдуваат разликите помеѓу германската професионална квалификација/стручно образование и Вашата професионална квалификација/стручно образование стекнато во странство и се наведуваат потребните часови и мерки.

  Доколку во решението за утврден дефицит (Defizitbescheid) е предвидено, дополнително: пријава за теоретски курсеви, мерки за професионална квалификација во претпријатието (со план за обука) или курсеви за подготовка на испити, во оригинал и 2 копии.

  Доколку во решението за утврден дефицит (Defizitbescheid) е предвидено, дополнително: пријава за испит за проверка на професионалната оспособеност (Kenntnisprüfung) и во даден случај  пријава за подготвителен курс за испитот за проверка на професионалната оспособеност, во оригинал и 2 копии.

  Доколку во рамките на постапката за признавање на професионалните квалификации предвиден е јазичен курс по германски јазик, дополнително: потврда за јазичен курс од јазично училиште во Германија, со податоци за бројот на часови неделно на резервираниот јазичен курс (интензивен курс со најмалку 18 часа неделно) и потврда за регулирана уплата на трошоците за јазичниот курс, во оригинал и 2 копии.
 • План за обука, во оригинал и 2 копии.
  Работодавачот во Германија често е и обучувач. Затоа, за спроведување на обуката мора да состави план за обука, со кој се докажува кога и во колкава мерка ќе се надополнат содржините наведени во решението за утврден дефицит (Defizitbescheid) и на тој начин се потврдува дека потребното време за мерките за признавање на професионалната квалификација е земено во предвид.
 • Доказ за познавање на германски јазик на Б1 ниво, во оригинал и 2 копии.
 • Признати јазични сертификати се јазичните сертификати на Гете институтот (Goethe Institut), ÖSD - австриската јазична диплома (ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom) или јазичните сертификати на јазични училишта, кои поседуваат лиценца од Телк доо (Telc GmbH) или ECL. Подетални информации ќе најдете овде.
 • Доказ за квалификации, диплома за завршено средно стручно образование, од здравствената/медицинската област: медицинска сестра, болничар, негувател, во оригинал и превод на германски јазик со по 2 копии.
 • Подетални информации за забрзана постапка за стручна работна сила ќе најдете овде.

ПОУКА – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВИЗА / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG

Посочено ми е дека моето барање за виза може да се препрати до надлежната служба во Германија само доколку се доставени комплетно сите документи наведени во информативниот лист. Некомплетни барања за виза ќе бидат одбиени и таксата за апликацијата нема да се надомести.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Скопје / Skopje ___________________                       Потпис / Unterschrift______________________

Почеток на страницата