Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Дејност со исклучително стручно работно искуство (член 19ц став 2 од германскиот Закон за престој на странци во врска со член 6 од Регулативата за вработување)

Текст

Професионалците, кои не може да докажат завршено високо образование или друг степен на образование, но сепак поседуваат обемно професионално искуство и стручно знаење во одредената бранша во која сакаат и понатаму да работат, може да добијат виза за престој за вршење на квалификувана работа.  

Внимателно прочитајте го овој информативен лист и приложете го испечатен и потпишан кога ќе поднесувате барање за виза. Ве молиме, регистрирајте се за термин само доколку ги исполнувате сите услови и сте во можност да ги доставите сите потребни документи. Не може да се додели виза доколку условите не се исполнети или не се поднесени потребните документи.

Добрата подготовка на барањето за виза може позитивно да влијае и да ја скрати постапката. При поднесување на барањето или за време на визната постапка може во поединечни случаи да бидат побарани дополнителни документи кои не се наведени тука. Нецелосно пополнети формулари или некомплетни документи може да доведат до одбивање на барањето.

За време на визната постапка, Амбасадата мора да ја вклучи надлежната агенција за вработување и во одреден случај и надлежната служба за странци во Германија. Постапката по правило трае 3 до 4 недели по поднесување на барањето за виза на шалтер, а во одредени случаи и подолго. Амбасадата веднаш ќе Ве извести штом Вашето барање ќе биде конечно обработено. Ве молиме, воздржете се од прашања за статусот на Вашето барање во текот на вообичаеното времетраење на постапката. За визниот оддел тоа значи дополнително оптоварување и со тоа би се одолговлечила обработката на Вашето барање.

Ве молиме, подредете ги документите по дадениот редослед.
Следните документи мора да се достават во оригинал и 1 копија.
Приложете ги документите споени само со спајалици (не захефтувајте)!

При поднесување на барањето потребно е да се достават следниве документи:

 • 1 образец за барање на национална виза, целосно пополнети со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишани. Ве молиме испечатете ги сите страници од барањето за национална виза и приложете ги сите страници заедно со QR-кодот.
 • 1 формулар - поука, своерачно потпишани.
 • 1 формулар Упатство за приложување на понуда за работно место, своерачно потпишан
 • Дополнителни информации за достапност, целосно пополнет со латинични букви (на германски или англиски јазик) по можност на компјутер и своерачно потпишан.
 • 2 актуелни биометриски фотографии, не постари од 6 месеци, на бела позадина, со големина 45 х 35 милиметри. 1 фотографија залепете на предвиденото место на образецот за барање на национална виза, 1 фотографија приложете посебно.
 • Важешки пасош, оригинал и 1 копиja. Најмалку две страници во пасошот треба да бидат празни.
 • Такса - таксата за апликацијата изнесува 75,00 евра. Таксата се плаќа во готово исклучиво во ЕВРO-банкноти (железни монети не се прифаќаат) или со кредитна картичка.
 • Изјава за работен однос - Сојузна агенција за вработување (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis - Bundesagentur für Arbeit), (не постара од 6 месеци): комплетно пополнета (секоја точка) и потпишана од работодавачот, оригинал и 1 копиja. Потребен е минимален бруто личен приход. Во 2024 година минималниот бруто личен приход изнесува 54.360 евра годишно.
 • Доказ за завршено стручно или високо образование, во оригинал и една копија.
 • Доказ за квалификација :
  - Не е потребно за занимања од областа на комуникациската и информатичка технологија.

  - Диплома за завршено високо или друго образование кои се признати во Северна Македонија. Соодветна потврда може да се побара од Централната канцеларија за странски образовани системи (ZAB – Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen), т.е. потврда за високо образование овде, а за стручна спрема овде.                   

  ИЛИ

  - Диплома за завршена стручна спрема стекната во странство, доделена од германска Трговска комора во странство, позитивно оценета за еквивалентноста од страна на германскиот Сојузен институт за стручно образование(Bundesinstitut für Berufsbildung –BIBB)
 • Доказ за двегодишно професионално искуство во изминатите пет години во истата бранша оригинал и 1 копиja.

Подетални информации за забрзаната постапка за стручна работна сила ќе најдете овде.

ПОУКА – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВИЗА / BELEHRUNG - ANTRAGSTELLUNG
Посочено ми беше дека моето барање за виза може да се препрати до надлежната служба во Германија само доколку се доставени комплетно сите документи наведени во информативниот лист. Некомплетните барања за виза ќе бидат одбиени, а таксата за апликацијата нема да се надомести.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Antrag nur vollständig unter Vorlage aller im Merkblatt aufgeführten Dokumente weitergeleitet werden kann. Unvollständige Anträge werden abgelehnt, eine Erstattung der Visumgebühr ist ausgeschlossen.

Скопје / Skopje, датум:  ___________________               Потпис / Unterschrift______________________

Почеток на страницата