Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Постапка на поднесување барање за виза

Текст

Овде ќе ги најдете сите информации во врска со постапката на поднесување барање за виза

Подготвување на барањето за виза

Пополнете го образецот за барање виза целосно и точно со латинични букви (на германски или англиски јазик). Ве молиме, за ова искористете го  VIDEX-образецот (германски или англиски). Доколку сте во можност, пополнете ги сите потребни обрасци и формулари (образец за барање на виза и формулар за дополнителни информации за достапност) онлајн на компјутер.

Нечитко или нецелосно пополнети формулари не можат да се прифатат од визниот оддел.

Потребните документи за Вашето барање за виза се наведени во информативните листови во делот Категории на визи, во зависност од целта на Вашето патување. Користете го соодветниот информативен лист во зависност од Вашата цел на патување како список за проверка (чек листа) за целосно да ги подготвите документите за барањето за виза. Внимателно прочитајте го информативниот лист за Вашето барање за виза, комплетно соберете ги сите наведени документи ПРЕД да поднесете барање за виза и со Вас понесете го отпечатен и потпишан информативниот лист, заедно со сите документи што Ви се потребни за да поднесете барање за виза.

Квалификуваните баратели (стручен кадар со признато стручно или академско образование и Сини карта) може да поднесат барање за виза преку странскиот портал.   Тука може однапред да се пополни образецот за барање и да се прикачат придружните документи како дипломата за завршено образование. Потоа визниот оддел може да Ви даде повратна информација во врска со тоа дали вашето барање е целосно, па кога ќе дојдете лично со физичко присуство на интервју да го поднесете барањето, тоа ќе биде веќе однапред проверено и комплетирано. На тој начин се избегнуваат евентуално ново доаѓање со физичко присуство откако било веќе поднесено барањето; на овој начин барањето може побрзо да се провери.

Ве молиме имајте во предвид дека регистрацијата на листата за чекање за термин сé уште не претставува поднесување на барање за виза.

Интервју во визниот оддел

Важна напомена!: Поднесување барање за работна виза согласно регулативата за Западен Балкан (§26 Abs. 2 BeschV) и барања за работна виза за професионални возачи (§24a BeschV), деташирани работници (§29 Abs. 2 BeschV) и работа на речни бродови и крузер (§25 AufenthV i.V.m. § 24 BeschV) се одвива исклучиво преку вршителот на услуги ВизаМетрик.

На барателите на виза кои во амбасадата доаѓаат без потврден термин, со погрешен термин за друга цел на престој или со нецелосни документи за барање за виза, нема да им биде дозволен пристап до визниот оддел.

Ве молиме, на закажаниот термин да ја понесете потврдата за термин и Вашиот пасош, кој е внесен во системот за регистрацијата на термин. Доколку бројот на пасошот на закажаниот термин не се совпаѓа со бројот наведен при регистрацијата на термин, нема да Ви биде дозволен влез во визниот оддел и ќе треба да се регистрирате за нов термин. Доколку по регистрацијата за термин Ви е издаден нов пасош, понесете го стариот и новиот пасош.

Поднесување на барање за виза

При поднесување на барањето за виза потребно е сите документи наведени во нашите информативни листови да ги доставите во оригинал и 1 копија.

Вработените во визниот оддел ќе го примат Вашето барање и ќе ги внесат Вашите податоци во системот. Таксата за апликацијата се плаќа во евра во готово на шалтер. Амбасадата прифаќа плаќање на таксата за апликација или со кредитна картичка или во ЕВРO-банкноти, монети не се прифаќаат. Таксата за апликацијата пожелно е да се плати во точен износ, затоа што ситни пари се достапни само во ограничен број.
Без разлика на исходот на Вашето барање за виза, таксата за апликацијата не се враќа.

Постапка по поднесување на барањето за виза

Ако барањето е правилно поднесено и сите документи се доставени во целост, следува обработка од страна на одлучувач. По правило, барањата за национална виза можат да се одобрат само со вклучување на германски служби и со нивна согласност. Барањата за визи се испраќаат до надлежните германски служби за понатамошна обработка. Службите проверуваат дали Вашето барање за виза ги исполнува правните предуслови. Доколку за време на постапката се потребни дополнителни документи, истите со електронска пошта ќе бидат побарани од Вас.

Ве молиме за разбирање дека прашања за статусот на Вашето барање за време на обработката нема да бидат одговорени во текот на првиот месец по поднесување на барањето за виза. Исто така важи: одговор ќе добие само подносителот лично, неговиот законски застапник или од него писмено овластено лице.

Издавање на виза / одбивање на барањето за виза

Веднаш штом ќе се одлучи по вашето барање, ќе добиете известување преку електронска пошта.

Ќе Ви се испрати известување по електронска пошта за да го доставите пасошот во визниот оддел. Ве молиме, придржувајте се на податоците и часот наведени во електронската порака.

Ве молиме доставете го Вашиот пасош во точно определеното време во визниот оддел и приложете ја сметката со бар кодот која Ви е дадена при поднесување на барањето за виза.

Пасошите можат да се подигнат истиот ден од понеделник до четврток од 15:00 до 16:00 часот. Доколку по поднесување на барањето за виза Ви е издаден нов пасош, визата може да се додели следниот работен ден.

Доколку Вашето барање за виза е одбиено, известувањето за одбивање ќе Ви се испрати по електронска пошта. Ве молиме, редовно проверувајте ја вашата СПАМ-папка. Ве молиме внимателно прочитајте го известувањето за одбивање на барањето за виза. Ако не се согласувате со одлуката, можете да поднесете жалба за повторно разгледување на Вашето барање во рамките на постапката за ремонстрација/жалба.

Почеток на страницата