Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Udhëzim sipas § 54 paragrafi 2 pika 8 në lidhje me § 53

Belehrung nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG

Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen Aufenthaltstitels oder eines Schengen-Visums macht.

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Sofern er Angaben verweigert oder bewusst falsch oder unvollständig macht, kann dies zur Folge haben, dass der Visumantrag abgelehnt bzw. der Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum bereits erteilt wurde.

Krankenversicherung:

Mit ist bekannt, dass ich für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland über ausreichenden Krankenversicherungsschutz verfügen muss. Der Mindestversicherungsschutz muss derzeit eine Höhe von 30.000 Euro abdecken. Bei fehlendem Krankenversicherungsschutz ist mit einer Einreiseverweigerung zu rechnen.

Für Fachkräfte gem. §§ 18a, 18b, 16a, 16d AufenthG und § 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. §6 BeschV:

Erklärung zum beschleunigten Fachkräfteverfahren:

Mein künftiger Arbeitgeber betreibt bereits in Deutschland ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren zu meiner Einreise nach Deutschland

  • bei ___________________________ (Behörde eintragen).
  • ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren wird aktuell nicht betrieben.
  • ein Verfahren für meine Einreise als Fachkraft wurde bereits in _____________________(Monat/Jahr) bei __________________ (Behörde) betrieben, das wie folgt rechtskräftig abgeschlossen wurde: __________________.

Sollte mein Arbeitgeber ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren in Deutschland noch beantragen, werde ich die Auslandsvertretung unaufgefordert informieren. Mir ist bekannt, dass in diesem Fall das Visumverfahren bis zur Entscheidung der Behörde in Deutschland ausgesetzt werden kann.

**********************************

Поука според член 54 став 2 точка 8 во врска со член 53 од Законот за престој

Странец може да биде протеран доколку при постапката за добивање на дозвола за престој за Германија или германска шенген виза дава погрешни, невистинити или непотполни  изјави.

Подносителот на барањето е должен да ги даде сите информации при потполна свест и совест. Доколку одбие да даде информации или свесно дава погрешни, невистинити или непотполни информации, барањето за издавање на виза може да се одбие односно дозволата за престој може да се одземе и странката може да се депортира од Германија, во случај визата веќе да е одобрена.

Здравствено осигурување:

Познато ми е дека за влез и престој во Германија мора да поседувам доволно здравствено осигурување. Минималното покривање за медицински третман во моментов изнесува 30.000 евра. Во отсуство на здравствена заштита може да се одбие влезот.

За стручна работна сила според член 18a, 18b, 16a, 16d од законот за престој и член 19c став 1 од законот за престој во врска со член 6 од  Регулативата за вработување на Сојузна Република Германија:

Изјава за забрзана постапка за стручна работна сила:

Мојот иден работодавач во Германија веќе започна забрзана постапка за стручна работна сила за мојот влез во Германија

  • во  ___________________________ (внесете служба).
  • во моментов не се води забрзана постапка за стручна работна сила.
  • постапка за мојот влез во Германија како стручна работна сила веже беше спроведена во _____________________(месец/година) во __________________ (служба), која беше законски заклучена на следниов начин: __________________.

Доколку мојот работодавач сепак поднесе барање за забрзана постапка за стручна работна сила во Германија, јас веднаш ќе ја известам Германската Амбасада во Скопје. Свесен сум дека во овој случај постапката може да се одложи, додека службите во Германија не донесат одлука.

**********************************

Udhëzim sipas § 54 paragrafi 2 pika 8 në lidhje me § 53 të Ligjit për qëndrim

Një i huaj mund të deportohet nga Gjermania, nëse ai  gjatë procedurës për dhënien e vizës paraqet të dhëna të gabuara ose jo të plota me qëllim fitimin e lejës së qëndrimit në Gjermani ose marrjen e vizës Schengen.

Aplikuesi  është i detyruar t’i  paraqesë të gjitha të dhënat me ndërgjegje dhe sipas dijenisë. Të dhënat jokorrekte ose jo të plota të paraqitura me vetëdije mund të kenë si pasojë refuzimin e kërkesës për vizë gjegjësisht ndërprerjen (pezullimin) e lejeqëndrimit dhe deportimin e aplikuesit nga Gjermania, në rast se paraprakisht atij i është dhënë viza.

Sigurim shëndetësor:

Jam në dijeni se për hyrje dhe qëndrim në Gjermani duhet të posedoj sigurim të mjaftueshëm shëndetësor. Shuma minimale për mbulimin e shpenzimeve të trajtimit mjekësor aktualisht është 30.000 euro. Në mungesë të sigurimit shëndetësor mund të më ndalohet hyrja.

Për punonjës të kualifikuar sipas nenit 18a, 18b, 16a, 16d i Ligjit për qëndrim dhe nenit 19c paragrafi  1 i Ligit për qëndrim, në lidhje me nenin 6 të Rregullores për punësim të Republikës Federale të Gjermanisë:

Deklaratë për procedurë të përshpejtuar për punonjës të kualifikuar:

Punëdhënësi im i ardhshëm tashmë e ka filluar procedurën e përshpejtuar për punonjës të kualifikuar lidhur me hyrjen time në Gjermani

  • në  ___________________________ (shënoni institucionin).
  • aktualisht nuk zhvillohet procedurë e përshpejtuar për punonjës të kualifikuar.
  • Procedura për hyrjen time në Gjermani si punonjës i kualifikuar tashmë është zbatuar në _____________________(muaji/viti) në __________________ (institucioni), dhe ligjërisht ka përfunduar me sa vijon: __________________.

Nëse punëdhënësi im i ardhshëm megjithatë parashtron kërkesë për procedurë të përshpejtuar për punonjës të kualifikuar në Gjermani, unë menjëherë do ta informoj Ambasadën Gjermane në Shkup. Jam në dijeni se në një rast të tillë procedura e vizës mund të prolongohet, derisa autoritetet në Gjermani të sjellin vendimin.

Datum und Unterschrift / Датум и потпис / Data dhe nënshkrimi:     
               __________________________                                          ____