Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Промена на доделувањето на термини за поднесување на барања за визи според Регулативата за Западен Балкан   - Ndryshimi i caktimit të termineve për aplikime sipas “Rregullores së Ballkanit Perëndimor”

29.11.2021 - Текст

Ве молиме да обрнете внимание на тоа дека од февруари во Амбасадата во Скопје ќе се промени начинот на доделување на термини за виза според § 26 став 2 од Одредбата за вработување („Регулатива за Западен Балкан“): поради многу големата побарувачка за термини за поднесување на барање за визи, кои ја надминуваат бројката на термини што стојат на располагање, од февруари 2022 год. ќе се спроведува лотарија еднаш месечно.

За таа цел, во февруари за првпат ќе се отвори нова листа за регистрација на термини за  поднесување на барање за визи. Оваа прва листа ќе биде отворена за регистрации за одреден временски период (најверојатно 2 недели). Листата нема да се затвори, како досега, кога ќе се дојде до одредена бројка на регистрации.  Наместо тоа, листата за регистрација ќе се затвори на одреден ден и од сите регистрации, компјутерски, по случаен избор по пат на лотарија ќе се избере кој ќе добие термин во март 2022 година. За точните податоци кога ќе се отвори листата, ќе информираме навреме на нашата веб-страна и преку нашиот фејсбук профил.

Лотаријата ќе се спроведе во германското Министерство за надворешни работи во Берлин под надзор од повеќе лица. Веднаш потоа, избраните лица ќе бидат известени од Амбасадата, кога ќе биде нивниот термин во следниот месец.  

Сите регистрации ќе учествуваат во постапката за лотарија, независно од тоа кога била регистрацијата. Регистрацијата што била порано направена нема никаква предност наспроти регистрацијата што била подоцна направена.

Исклучена е можноста за повеќе регистрации. Не постои можност ниту за дополнителна промена на податоците што се внесени при регистрацијата. Не е дозволено отстапување на терминот на друго лице. Нема потреба од учество на трети лица (на пр. некоја Агенција) и со тоа не се добива никаква предност. Ве молиме регистрирајте се самите за постапката и задолжително внимавајте на точноста на Вашите податоци.

При приложување на потврдата за термин, влез во Визниот оддел ќе биде дозволен само ако личните податоци во пасошот на подносителот на барањето целосно се совпаѓаат со податоците што се внесени во терминот за регистрација.

Регистрaциите што не добиле термин, ќе бидат избришани на крајот на месецот. Ако Вашата регистрација не добила термин, и во тој случај ќе добиете соодветно известување дека не сте  извлечени. Од технички причини, може да поминат неколку дена додека добиете известување. Ве молиме да не испраќате мејлови. За да може да учествувате во лотаријата за термини во следниот месец, потребна е нова регистрација.  

Само на овој начин може да се доделат термини за поднесување на виза според „Регулативата за Западен Балкан“. Амбасадата не дава други посебни термини и од овие причини Ве замолуваме да се откажете од таков тип на прашања.


Ju lutemi  të keni parasysh se m[nyra e caktimit të terminieve për viza sipas § 26 paragrafi 2 të Rregullors për Punësim ("Rregullorja e Ballkanit Perëndimor") në Ambasadën në Shkup do të ndryshohet nga muaji shkurt: Për shkak të kërkesës shumë të madhe për termine për aplikim, të cilat e tejkalojnë numrin e termineve të  disponueshëm, nga muaji shkurt 2022, për çdo muaj do të përdoret një lloj procedure e shortit.

Për këtë qëllim, në muajin shkurt 2022,  për herë të parë do të aktivizohet një listë e re regjistrimi terminesh për aplikim. Kjo listë e parë do të jetë e hapur për regjistrime për një periudhë të caktuar kohore (afërsisht rreth 2 javë). Lista në fjalë nuk do të mbyllet, si më parë, kur të jetë arritur numri i caktuar i regjistrimeve. Në vend të kësaj, lista e regjistrimit do të mbyllet në një ditë të caktuar dhe një gjenerues i rastësishëm, i kontrolluar nga kompjuteri, do të zgjedhë në një procedurë lotarie se cili nga personat e regjistruar do të marrë termin për aplikim në muajin mars 2022. Lidhur me detajet e hapjes së listës së re për regjistrim, do t'Ju informojmë me kohë në faqen tonë të internetit dhe në faqen tonë të Facebook-ut.

Procedura e tërheqjes së shortit zbatohet në Ministrinë për Punë të Jashtme në Berlin, nën mbikëqyrjen e më shumë personave. Personat që kanë fituar një termin, do të njoftohen nga Ambasada për datën dhe orën e saktë të terminit në muajin e ardhshëm.

Të gjitha regjistrimet marrin pjesë në short, pavarësisht se kur janë bërë ato. Prandaj, një regjistrim i hershëm nuk ka përparësi ndaj një regjistrimi të mëvonshëm.

Nuk lejohen më shumë regjistrtime për një person. Nuk është e mundur të ndryshohen të dhënat pas regjistrimit.  Nuk lejohet dhënia e terminit një personi tjetër. Përfshirja e palëve të treta (p.sh. një agjencie) nuk është e nevojshme dhe nuk sjell asnjë përparësi. Ju lutemi merrni kohën e duhur për t'u regjistruar në sistem, dhe sigurohuni që të dhënat që keni shënuar të jenë të sakta dhe korrekte.

Hyrja në Zyrën e vizave – edhe nëse keni një termin të konfirmuar – do të lejohet vetëm nëse të dhënat personale në pasaportën e aplikuesit përputhen plotësisht me ato të regjistrimit për termin.

Regjistrimet që nuk kanë marrë një termin, në fund të muajit do të fshihen. Nëse regjistrimi  nuk ishte i suksesshëm, Ju gjithashtu do të merrni një njoftim përkatës. Për arsye teknike, kjo mund të zgjasë disa ditë. Ju lutemi përmbahuni nga pyetjet përmes emajlit. Për të marrë pjesë në procedurën e shortit për termine në muajin e radhës, nevojitet regjistrim i ri.

Termine për aplikim për vizë sipas “Rregullores së Ballkanit Perëndimor” mund të caktohen vetëm në këtë mënyrë. Ambasada nuk cakton termine të veçanta, andaj Ju lutemi të përmbaheni nga pyetjet lidhur me procedurën e re të regjisttrimit.

Почеток на страницата