Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Информации за ковид-19: визи и патување во Германија

06.04.2021 - Текст

Конзуларното и визното одделение сe отворени! Упатство за задолжителните правила за здравствената заштита може да најдете тука.

Виза

И понатаму останува прописот дека исклучиво лица, кои добиле валидно известување за термин, имаат пристап во Визното одделение.
Како последица на мерките за ублажување на корона кризата (ковид-19) визното одделение закажаните термини од март до јуни 2020 мораше да ги сторнира и повторно да ги регистрира на листата на чекање. Сепак, Вашите регистрирања, за кои веќе сте добиле референтен број, и понатаму остануваат валидни. Тоа значи дека Вие не морате да се регистрирате повторно.
Од повторното започнување на работата со странки, Амбасадата валидните регистрирања автоматски и по хронолошки редослед ги пререгистрира за подoцнежен период. Но, повторни доделувања на термини се можни само со почитување на важечките ограничувања за патување и правилата за изземање (види подолу) и актуелните важечки правни основи. Благовремено пред Вашиот нов термин ќе добиете известување по електронска пошта (мејл) со потврда.
Ве молиме за трпение и да не доаѓате лично во Амбасадата, да не се јавувате по телефон и да не пишувате мејлови.

Останати конзуларни прашања

За останати конзуларни прашања Амбасадата е отворена од понеделник до четврток, од 14 до 15 часот, без претходно закажување термин.

Останати конзуларни прашања
За останати конзуларни прашања Амбасадата е отворена од понеделник до четврток, од 14 до 15 часот, без претходно закажување термин.

Информации во врска со правилата околу патување во Германија

Влез во Германија
Германија, заедно со своите партнери од ЕУ, нареди опфатни ограничувања за влез, со кои патниците од земјите надвор од ЕУ може да влезат само со итна причина (види исто така на веб страната на Сојузното министерство за внатрешни работи) . Патниците, кои патуваат поради итни потреби, се замолени да носат соодветни докази , од кои произлегува потребата од нивното патување. Државјани од трети држави, кои не го исполнуваат тој услов ќе бидат вратени од граница.

Изземени од овие ограничувања, освен германските државјани, се следните групи на лица:

 1.  Државјани на земји-членки на ЕУ и шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија).
 2. Припадници на трети држави (без германско државјанство или државјанство на ЕУ) со валидна германска дозвола за престој за враќање на местото на нивното вообичаено живеалиште.
 3. Државјани од трети држави со следната цел на патување (зависно од целта, времетраењето на престојот и државјанството, делумно да се почитува обврската за виза!)
  - Приклучување кон семејството (само сопружници/животни партнери и  малолетни деца),
  - Медицински персонал и истражувачи, негуватели,
  - квалифицирани работници во смисла на законската дефиниција во
  членовите 18 став 3, 18 а, 18 б од Законот за престој,
  - истражувачи и научници на признати истражувачки институции во смисла    на § 38 а став 4 а од Правилникот за престој,како и наставен кадар по јазици во смисла на член 11 став 1 од Одредбата за вработување,
  - ИТ-специјалисти,
  - Персонал за превоз,
  - сезонски работници, практиканти, работници за време на летниот распуст во земјоделствотово земјоделтсво,
  - квалификувани деташирани работници (меродавно е внесувањето во  работната дозвола („Werkvertragsarbeitnehmerkarte„) од Сојузниот завод за вработување),
  - Специјалисти во рамките на договорите за испорака на рoба согласно чл.  19 став 1 од Одредбата за вработување,
  - самостални вработени кои поседуваат национална виза според § 21 од  Законот за престој,
  - Бизнисмени со цел учество на саеми, ако е веродостојна потребата од  лично присуство,
  - Учесници на конференции од висок ранг, ако е веродостојна потребата од  лично присуство,
  - професионалн образвание според § 16а од Законот за престој,
  - мерки за признавањe на прoфесионалната квалификацја според § 16д од   Законот за престој,
  - понатамошни квалификации и пракси во времетраење над 6 месеци, ако е  веродостојна потребата од лично присуство,
  - Студирање на германски универзитети и посетa на училиште со интернат   вo Германија,
  - Задолжителни пракси за студенти по медицина и од земјоделски факултет, - јазични курсеви со времетраење над 6 месеци, ако е веродостојна  потребата од лично присуство,
  - активности како беби-ситери (Au-pair) и како доброволци со времетраење  над 6 месеци,
  - професионални спортисти во смисла на § 22 став 4 од Правилникот за  вработување, заради ангажирање во германски спортски клубови и учество на натпреварувачки спорт, и максимално 2 лица за придружба (на пр. тренер, психотерапевт или слично),
  - останати професионални спортисти (вклучувајќи е-спортисти (електронски  спорт) во смисла на § 22 став 5 од Правилникот за вработување, заради  учество на натпревари и турнири, и максимално 2 лица за придружба (на  пр. тренер, психотерапевт или слично),
  - спортиски и спортисти, кои од нивните национални спортски друштва за   тренинзи се испраќаат во Германија,
  - Спортски судии/ судии на натпревари што се акредитирани од нивното  национално спортско здружение или учествуваат на меѓународни спортски  настани согласно чл. 23 од Одредбата за вработување,
  - учесници на меѓународни спортски натпревари во смисла на § 23 од  Правилникот за вработување,
  - религиозни великодостојници, кои во Германија се вработуваат од   религиозни причини.
 4. Членови од тесно семејство (т.е. сопружници/животни партнери и малолетни деца и родители од малолетни деца) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка или Швајцарија или државјани на трети држави со постоечко право на престој во Германија смеат отсега и без посебна причина привремено да патуваат заради семејни посети во Германија. Семејната припадност треба да се докаже со соодветни лични документи. Документите од Република Северна Македонија траба да имаат Апостил печат.
 5. Немажени/неоженети партнери на Германци/Германки што живеат во Германија, на државјани на земји-членки на ЕУ и на шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија) како и на државјани на трети држави со валидна германска дозвола за престој во Германија смеаат да патуваат за краткорочен престој, ако станува збор за долггодишна врска односно врска/партнерство на подолго време. Подетални информации за условите и за потребните докази ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи, кај делот „Travel restriction / border control“ (само на англиски јазик).
 6. Немажени/неженети парови, од кои еден е Германец или државјанин на земја-членка на ЕУ и на шенген-асоциираните држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија) и имаат заедничко живеалиште во странство, смеат да патуваат само во случај на итни причини за патување на кратка посета. Подетални информации за условите и за потребните докази ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи, кај делот „Travel restriction / border control“ (само на англиски јазик).
 7. Државјани од трети држави со т.н.  „essential functions or needs“ се замолуваат да носат со себе докази за причината за итен влез, од кои произлегува нужноста за преминување на границата. Тука спаѓаат:
  - роднини од 1. и 2. колено кои не спаѓаат во потесното семејство (т.е.  полнолетни деца, родители од полнолетни деца, браќа и сестри и баби и  дедовци) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн,  Норвешка  или Швајцарија,  или државјани од трети земји со право на престој во Германија, со итни семејни причини,
  - дипломати, вработени во меѓународни организации, воен персонал,- влез поради итни медицински причини за пациент/ка и до две придружни лица (потребен е доказ преку изјава на лекарот кој го лечи пациентот во  Германија, овде може да се симне образецот),
  - хуманитарни помошници кои ја извршуваат својата функција,
  - патници кои транзитираат/пропатуваат ( со автомобил или авион) за време на  директното, непрекинато транзитирање, доколку влезот во целната  држава (или друга транзитна држава) е дозволен (потребни се докази),
  - лица со признат статус на бегалци.

Важно! Ве молиме обрнете внимание на тоа дека Амбасадата не може да издава никакви индивидуални потврди дали некое лице спаѓа под некој од важечките исклучоци. Патниците својата индивидуална ситуација мора сами да ја докажат или прикажат дека е веродостојна. Одлуката за дозвола за влез ја донесува надлежната гранична служба по проценка согласно нејзината должност (во Германија тоа е Сојузната полиција).

На новата веб страна Re-open EU ќе ги најдете секогаш актуализираните информации во врска со патување и одмор во ЕУ, меѓу другото и за сообраќајните средства, забрани или ограничувања на влез како и правила за заштита на јавното здравје какви што се држењето дистанса и носењето на заштитни маски.

Обврска за карантин и за тест во Германија

Северна Македонија моментално е назначена како ризично подрачје со особено голем ризик на инфекција (област со висока инциденца) од Ковид-19, а актуелниот список на ризчните земји може да го најдете тука.

Детални информации за актуелните одредби ќе ги најдете на веб-страната на Сојузното министерство за здравство под "Current Information for Travellers“. Формуларот за известување во писмена форма како замена ќе го најдете на повеќе јазици исто така на ова на веб-страна под „Information sheet in connection with the Corona-Virus“.

Одлуката, колку долго треба да трае карантинот и под кои услови е можно изземање од обврската за карантин, ја носат локалните Здравствените служби (Адреси: https://tools.rki.de/PLZTool/). Советување односно давање совет од амбасадата не е можно.

Независно од горенаведените прописи за тест и карантин, надлежната локална Здравствена служба треба наодложно да се информира, дололку по влезот во земјата се појават симптоми на инфекција со SARS-CoV-2 (кашлање, температура, кивавица или губење на осет за мирис и вкус).Други важни линкови

Веб-страна на Министерство за здравство на Северна Македонија

Роберт-Кох-Институт

Светска здравствена организација (СЗО)


Почеток на страницата