Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacion mbi Covid-19: Visa dhe Hyrja

06.04.2021 - Текст

Zyra konsullore dhe e vizave janë të hapura! Fletë informacionin lidhur me respektimin e rregullave të higjienës gjatë vizitës në Ambasadë e gjeni këtu.

Viza

Edhe mëtej vlenë rregulli i posedimit të terminit të caktuar për të parashtruar kërkesë për vizë.
Si pasojë e masave për zbutjen e krizës me virusin korona (Covid-19) Zyra e vizave ishte e detyruar t‘i anulojë terminet e caktuara nga muaji mars deri në qeshor dhe sërish t’i transferojë në listën e pritjes së termineve. Megjithatë, të gjitha terminet e regjistruar, për të cilët keni merrë numër të regjistrimit, edhe mëtej janë të vlefshëm, që do të thotë, se Ju nuk duhet të regjistroheni përsëri.
Qysh nga rifillimi i ofrimeve të shërbimeve, Ambasada regjistrimet e vlefshme me automatizëm dhe sipas rendit kronologjik i  riregjistron për një kohë të mëvonëshme. Mirëpo caktimi i terminit të ri bëhet vetëm duke respektuar kufizimet aktuale për  udhëtim, rregullat e përjashtimit (shiko më poshtë) dhe në bazë të ligjeve aktuale. Konfirmimin e terminit të ri do ta merrni në kohë të duhur përmes emajlit.
Andaj Ju lutemi për durim dhe mos u paraqitni personalisht  ose përmes telefonit në Ambasadë dhe mos parashtroni kërkesa me shkrim.

Shërbime tjera konsullore

Për shërbime tjera konsullore Ambasada është e hapur nga e hëna deri të enjten, prej orës 14 deri në orën 15, pa termin të caktuar paraprakisht.

Hyrja në Gjermani

Gjermania bashkë me partnerët e saj të BE-së vendosi kufizime të reja të zgjëruara të udhëtimit për qytetarë nga vendet jashtë BE-së, të cilët mund të udhëtojnë vetëm në raste urgjente (shiko edhe veb faqen e Ministrisë Federale për Punë të Brendshme). Udhëtarët luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit. Shtetas nga vendet e treta (jashtë BE-së) të cilët nuk e plotësojnë këtë kusht, nuk mund ta kalojnë kufirin.

Përjashtim nga ky rregull krahas shtetasve gjerman bëjnë personat vijues:

 1. Qytetarët e shteteve të BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra).
 2. Shtetasit e shteteve të treta (pa shtetësi gjermane ose të BE-së), me lejeqëndrim valid gjerman, të cilët kthehen në vendin e tyre të zakonshëm të banimit.
 3. Shtetasit e shteteve të treta për qëllimet e mëposhtme të udhëtimit (varësisht nga qëllimi, kohëzgjatja e qëndrimit dhe nënshtetësia, të respektohet detyrimi i pajisjes me vizë!):
  - Bashkim familjar me famljen bërthamë (vetëm bashkëshortë/partnerë dhe  fëmijë të mitur),
  - Personeli shëndetësor, kërkues shkencorë në shëndetësi, personeli i kujdesit  (infermierë),
  - Punëtorë të kualifikuar në kuptimin e definicionit ligjor në nenet 18 paragrafi 3,  18a, 18b të Ligjit për qëndrim,
  - Kërkues dhe skencëtarë në institute të njohura në kuptimin e § 38a paragrafi 4a i Rregullores për qëndrim, si edhe mësimdhënës të gjuhës në kuptimin e § 11  paragrafi 1 i Rregullores për punësim, nëse dëshmohet kërkesa e prezencës  personale,
  - Specialistë të teknologkjisë informative,
  - Personel transporti,
  - Punëtorë sezonal, praktikantë, punë gjatë pushimeve verore në bujqësi,
  - Punëtorë të kontraktuar të kualifikuar (vendimtar është regjistrimi në lejen e  punës („Werkvertragsarbeitnehmerkarte“), nga Enti Federal për Punësim,
  - Specialistë në kuadër të kontratave mbi livrimin e mallit sipas nenit  19  paragrafi  1 të Rregullores për punësim,
  - Veprimtari e pavarur sipas § 21 të Ligjit për qëndrim,
  - Afaristë me qëllim pjesëmarrje në panaire, nëse kërkesa për prezencë personale  është e besueshme,
  - Pjesëmarrës në konferenca të nivelit të lartë, nëse kërkesa për prezencë  personale është e besueshme,
  - Shkollim profesional sipas § 16a të Ligjit për qëndrim,
  - Masa për njohjen e arsimit profesional sipas § 16d të Ligjit për qëndrim,
  - Shkollim i mëtutjeshëm dhe praktika për më shumë se 6 muaj, nëse dëshmohet  kërkesa për prezencë personale,
  - Studime në universitete gjermane dhe mësim në shkolla me konvikte në       Gjermani,
  - Praktika obligative për studentë të medicinës dhe fakultetit të bujqësisë,
  - Kurse gjuhe për më shumë se 6 muaj, nëse dëshmohet kërkesa për prezencë  personale,
  - Kujdesje për fëmijë (punë si „baby sitter“) dhe punë vullnetare për më shumë se 6 muaj,
  - Sportistë profesionistë në kuptimin e nenit 22 paragrafi 4 i Rregullores për  punësim, me qëllim angazhimi në klube sportive gjermane dhe për pjesëmarrje në sport garues, si dhe më së shumëti 2 persona shoqërues (p.sh.  trajner, sikoterapeut, ose të ngjashëm),
  - Sportistë të tjerë profesionistë (përfshirë е-sportistë (sport elektronik) në  kuptimin e nenit 22 paragrafi 5 i Rregullores për punësim, me qëllim pjesëmarrje në gara dhe turnirë, si dhe më së shumëti 2 persona shoqërues (p.sh. trajner, psikoterapeut, ose të ngjashëm),
  - Sportiste dhe sportistë, të cilët nga klubet e tyre kombëtare  për qëllime  trajnimi dërgohen në Gjermani,
  - Referë të sportit/ referë të garave, të cilët janë të akredituar nga shoqatat e tyre  kombëtare sportive ose marrin pjesë në gara sportive ndërkombëtare sipas  nenit 23 të Rregullores për punësim,
  - Pjesmarrës në gara ndërkombëtare në kuptimin e § 23 të Rregullores për  punësim,
  - Titullmbajtës fetar (p.sh. Imamë), të cilët për arsye fetare punësohen në  Gjermani.
 4. Anëtarë të familjes bërthamë (d.m.th. bashkëshortë, partnerë të jetës, fëmijë të mitur dhe prindër të fëmijëve të mitur) të shtatasve gjerman, BE-së, shtetasve të Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë ose Zvicrës ose shtetas të vendeve të treta (jashtë BE-së) që posedojnë leje qëndrimi për Gjermani, munden, që tani, të udhëtojnë në Gjermani për vzita të përkohshme familjare, edhe pa ndonjë arsye të veçantë. Përkatësia familjare duhet të dëshmohet përmes dokumenteve personale përkatëse. Dokumentet e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të pajisen me vulën Apostille.
 5. Partnerë të pamartuar  të shtatasve gjerman që jetojnë në Gjermani, shtetasve të BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), si edhe shtetas të vendeve të treta me të drejtë qëndrimi në Gjermani, mund të udhëtojnë për qëndrime afatshkurta, në qoftë se bëhet fjalë për një lidhje më afatgjate, gjegjësisht lidhje/partneritet afatgjatë. Informacione të hollësishme lidhur me dëshmitë e nevojshme mund të gjeni në veb faqen e Ministrisë Federale për Punë të Brendshme, në kapitullin “Kufizime për udhëtime/Kontrolle kufitare” (vetëm në gjuhën angleze).
 6. Çifte të pamartuara, kur njëri nga partnerët është shtetas gjerman ose shtetas i BE-së dhe shteteve të asociuara të Schengen-it (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), dhe kanë vendbanim të përbashkët në Gjermani, kanë të drejtë për arsye të detyrueshme të udhëtojnë për vizita afatshkurte. Informacione të hollësishme lidhur me dëshmitë e nevojshme mund të gjeni në veb faqen e Ministrisë Federale për Punë të Brendshme, në kapitullin “Travel restriction / border control” (vetëm në gjuhën angleze).
 7. Shtetas të shteteve të treta me nevoja apo funksione të ashtuquajtura esenciale („essential functions or needs“), luten të marrin me vete dëshmi përkatëse për të justifikuar urgjencën e kalimit të kufirit. Këtu bëjnë pjesë:
  - Familjarë të brezit të parë dhe të dytë që nuk janë pjesë e familjes bërthamë  (d.m.th. fëmijë të moshës madhore, prindër të fëmijëve të moshës madhore,  vëllezër dhe motra, gjysh e gjyshe) të shtetаsve gjerman, BE-së, shtetasve të  Islandës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë ose Zvicrës, ose shtetas të vendeve të treta (jashtë BE-së) që posedojnë leje qëndrimi për Gjermani dhe që udhëtojnë për arsye të detyrueshme familjare,
  - Diplomatë, punonjës të organizatave ndërkombëtare, personel ushtarak,- Hyrja për arsye të detyrueshme mjekësore për pacientë dhe deri në dy persona  shoqërues (dëshmia kërkohet në formën e një deklarate nga mjeku që ju trajton  në Gjermani, këtu mostra për shkarkim  ketu.
  - Ndihmës humanitarë nëse duhet të ushtrojnë funksionin e tyre,
  - Udhëtarë tranzit (rrugë tokësore ose ajrore), gjatë udhëtimit tranzit direkt dhe  të pandërprerë, në rast se hyrja në shtetin e synuar (ose në ndonjë tjetër shtet  tranzit) është e lejuar (duhet paraqitur dëshmi),
  - Persona me status të rregullt si refugjatë.

Kujdes! Ju lutemi vini re se Ambasada nuk mund të jep vërtetime individuale nëse një person bën pjesë në kategorinë e përjashtimeve të vlefshme. Udhëtarët duhet vetë të dëshmojnë gjendjen e tyre individuale me dokumente të përshtatshme ose ta bëjnë atë të besueshëm. Vendimi për lejen e hyrjes merret nga autoriteti kompetent kufitar sipas vlerësimit të tij (në Gjermani është Policia Federale).

Në veb faqen e re „Re-open EU“ tani mund t’i gjeni informacionet e përditësuara lidhur me udhëtimet dhe pushimet në BE, mes tjerash, mjetet e transportit, kufizimet e udhëtimeve dhe rregullat për mbrojtjen e shëndetit publik, si edhe rregullat e mbajtjes së distancës dhe maskave mbrojtëse.

Detyrim për karantinë dhe test në Gjermani

Maqedonie e Veriut aktualisht është shpallur si një zonë e rrezikuar me një rrezik veçanërisht të lartë të infeksionit nga Kovid-19 (zonë me incidencë të lartë), listën aktuale të vendeve të rrezikuara mund ta gjeni këtu.

Informacione më të hollësishme lidhur me  rregullat aktuale mund të gjeni në veb faqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisën në pjesën „Current Information for Travellers“. Formularin përkatës në formë të letrës si  zëvendësim i formularit digjital, në më shumë gjuhë, mund ta gjeni gjithashtu në këtë veb faqe, në pjesën “Information sheet in connection with the coronavirus”.

Vendimin mbi kohëzgjatjen e karantinës dhe në cilat rrethana është i mundshëm përjashtimi nga detyrimi i karantinës, e sjellin Entet lokale shëndetësore (adresat: https://tools.rki.de/PLZTool/). Këshilla nga Ambasada në këtë drejtim nuk mund të mirren.

Pavarësisht regullave të lartpërmendura lidhur me testin dhe karantinën, Enti përkatës shëndetësor lokal duhet menjëherë të informohet, nëse pas hyrjes paraqiten simptomat e infenksionit me SARS-CoV (kollitje, temperaturë, rrufë ose humbje e ndhenjës së shijes dhe erës).Linqe të rëndsishëm

Faqja e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut

Instituti Robert-Koch

Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO)

Почеток на страницата