Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Термини за поднесување на барања за визи според Регулативата за Западен Балкан   - Caktimi i  termineve për aplikime sipas “Rregullores së Ballkanit Perëndimor”

Текст

За доделување на термини за виза според § 26 став 2 од Одредбата за вработување („Регулатива за Западен Балкан“) се спроведува лотарија еднаш месечно.

За таа цел, на почетокот на секој месец, ќе се отвори нова листа за регистрација на термини за  поднесување на барање за визи. Оваа листа ќе биде отворена за регистрации за одреден временски период (најверојатно 2 недели). Листата нема да се затвори, како досега, кога ќе се дојде до одредена бројка на регистрации.  Наместо тоа, листата за регистрација ќе се затвори на одреден ден и од сите регистрации, компјутерски, по случаен избор по пат на лотарија ќе се избере кој ќе добие термин за следниот месец. За точните податоци кога ќе се отвори листата, ќе информираме навреме на нашата веб-страна и преку нашиот фејсбук профил.

Лотаријата ќе се спроведе во германското Министерство за надворешни работи во Берлин под надзор од повеќе лица. Веднаш потоа, избраните лица ќе бидат известени од Амбасадата, кога ќе биде нивниот термин во следниот месец.  

Сите регистрации ќе учествуваат во постапката за лотарија, независно од тоа кога била регистрацијата. Регистрацијата што била порано направена нема никаква предност наспроти регистрацијата што била подоцна направена.

Исклучена е можноста за повеќе регистрации. Не постои можност ниту за дополнителна промена на податоците што се внесени при регистрацијата. Не е дозволено отстапување на терминот на друго лице. Нема потреба од учество на трети лица (на пр. некоја Агенција) и со тоа не се добива никаква предност. Ве молиме регистрирајте се самите за постапката и задолжително внимавајте на точноста на Вашите податоци.

И покрај тоа што имате потврден термин, влез во Визниот оддел ќе биде дозволен само ако личните податоци во пасошот на подносителот на барањето целосно се совпаѓаат со податоците што се внесени во терминот за регистрација.Доколку сте напишале погрешна мејл адреса, тогаш повторно може да се регистрирате дури следниот месец.

Регистрaциите што не добиле термин, ќе бидат избришани на крајот на месецот. Сите лица што не добиле известување за термин до крајот на месецот, не биле извлечени на лотаријата и можат да се регистрираат на листата за следниот месец. Ве молиме да не испраќате мејлови. За учество во лотаријата за термини во следниот месец, потребна е нова регистрација.  

Само на овој начин може да се доделат термини за поднесување на виза според „Регулативата за Западен Балкан“. Амбасадата не дава други посебни термини и од овие причини Ве замолуваме да се откажете од таков тип на прашања.

Caktimi i  termineve për aplikime sipas “Rregullores së Ballkanit Perëndimor”

Për caktimin e terminineve për viza sipas § 26 paragrafi. 2 të Rregullors për Punësim ("Rregullorja për Ballkanit Perëndimor") do të përdoret një lloj procedure e shortit.

Për këtë qëllim, në fillim të çdo muaji do të aktivizohet një listë e re regjistrimi  terminesh për aplikim. Kjo listë do të jetë e hapur për regjistrime për një periudhë të caktuar kohore (afërsisht rreth 2 javë). Lista në fjalë nuk do të mbyllet si më parë, kur të jetë arritur numri i caktuar i regjistrimeve. Në vend të kësaj, lista e regjistrimit do të mbyllet në një ditë të caktuar dhe një gjenerues i rastësishëm, i kontrolluar nga kompjuteri, do të zgjedhë në një procedurë lotarie se cili nga personat e regjistruar do të marrë termin për aplikim në muajin e ardhshëm. Lidhur me detajet e hapjes së listës  për regjistrim, do t'Ju informojmë me kohë në faqen tonë të internetit dhe në faqen tonë të Facebook-ut.

Procedura e tërheqjes së shortit zbatohet në Ministrinë për Punë të Jashtme në Berlin, nën mbikëqyrjen e më shumë personave. Personat që kanë fituar një termin, do të njoftohen nga Ambasada për datën dhe orën e saktë të terminit për muajin e ardhshëm.

Të gjitha regjistrimet marrin pjesë në short, pavarësisht se kur janë bërë ato. Prandaj, një regjistrim i hershëm nuk ka përparësi ndaj një regjistrimi të mëvonshëm.

Nuk lejohen më shumë regjistrtime për një person. Nuk është e mundur të ndryshohen të dhënat pas regjistrimit.  Nuk lejohet dhënia e terminit një personi tjetër. Përfshirja e palëve të treta (p.sh. një agjencie) nuk është e nevojshme dhe nuk sjell asnjë përparësi. Ju lutemi merrni kohën e duhur për t'u regjistruar në sistem, dhe sigurohuni që të dhënat që keni shënuar të jenë të sakta dhe korrekte.

Hyrja në Zyrën e vizave – edhe nëse keni një termin të konfirmuar – do të lejohet vetëm nëse të dhënat personale në pasaportën e aplikuesit përputhen plotësisht me ato të regjistrimit për Termin.

Regjistrimet që nuk kanë marrë një termin, në fund të muajit do të fshihen. Të gjithë personat që nuk kanë marrë njoftim për termin deri në fund të muajit, nuk kanë rezultuar të suksesshëm në procedurën e shortit (lotarisë) dhe mund të regjistrohen në listën e termineve  për muajin në vijim. Ju lutemi përmbahuni nga pyetjet përmes emajlit. Për të marrë pjesë në procedurën e shortit për termine në muajin e radhës, nevojitet regjistrim i ri.

Termine për aplikim për vizë sipas “Rregullores së Ballkanit Perëndimor” mund të caktohen vetëm në këtë mënyrë. Ambasada nuk cakton termine të veçanta, andaj Ju lutemi të përmbaheni nga pyetjet lidhur me procedurën e përmendur.

Почеток на страницата